Marija STANONIK

Objavil stanka, dne Wed, 21/12/2005 - 11:31.

 

Marija STANONIK, red. prof. dr., znanstvena svétnica 
Rojena na Dobračevi (Žiri). Kot diplomirana slavistka se je zaposlila na Inštitutu za slovensko narodopisje SAZU. Strokovno in znanstveno se je izpopolnjevala na poletnih slavističnih šolah na Češkoslovaškem, v Makedoniji, Nemčiji in na Poljskem in se udeležila več mednarodnih znanstvenih in strokovnih posvetovanj doma in v tujini (Avstrija, Estonija,  Madžarska, Nemčija, Poljska, Srbija).

Magistrirala je leta 1987 na Oddelku za etnologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in leta 1993 doktorirala iz filoloških znanosti na Filozofski fakulteti Vseučilišča v Zagrebu. Leta 1994 ji je bil z nostrifikacijo doktorata v Sloveniji priznan akademski naslov "doktorica literarnih znanosti".


Zasnovala je in ureja zbirko slovenskih folklornih pripovedi Glasovi, v kateri je od leta 1988 do 2010 izšlo 39 knjig z nad 12210 folklornimi pripovedmi. Od l. 2002 izdaja glasilo Slovstvena folkloristika. Od leta 1995 predava slovstveno folkloristiko na Oddelku za slovenistiko FF UL in od leta 1998 na Oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Članica Slovenskega pisateljskega društva je od leta 1998.
Prejela je več priznanj in Murkovo nagrado za leto 2000.

Ključne besede njenega raziskovanja: 
slovstvena folklora, literarjenje, etnologija, slavistika, teorija, zgodovina, vertikalna in vodoravna klasifikacija, žanr, pregovor, povedka, tekst, kontekst, tekstura.

Tekoče raziskave: 
- Slovenski pregovori in reki
- Teorija slovstvene folklore
- Zgodovina slovenske slovstvene folklore
- Slovenska narečna književnost
- Literarjenje

 

Izbrane objave:

1987 Promet na Žirovskem, etnološki vidik (Od popotne palice do avtomobila), Žirovski občasnik, Žiri.
1990, 1993 (2. izdaja) Slovstvena folklora v domačem okolju, Zavod RS za šolstvo, Ljubljana.
1995 Iz kaosa kozmos (Kontekstualnost in žanrski sistem slovenskega odporniškega pesništva 1941-1945), Borec, Ljubljana.
1997 Štiri matere - ena ljubezen (Zgodba neke družine), Slovensko etnološko društvo, Ljubljana.
1999 Od setve do žetve (Interpretacija in konkordanca svetopisemskih motivov v slovenski slovstveni folklori), Družina, Ljubljana.
1999 Slovenska slovstvena folklora (Klasje), DZS, Ljubljana.
1999 Slovensko pesništvo pod tujimi zastavami (Pesnjenje slovenskih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko v drugi svetovni vojni od 1941 do 1945), Društvo slovenskih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko, Celje.
1999 "Slovenijo je Bog nazadnje ustvaril" / "God created Slovenija last" (Slovenske folklorne pripovedi iz preteklosti in sodobnosti / Past and Contemporary Slovenian Folk Tales), Društvo slovenskih pisateljev, Ljubljana.
1999 Miha Mohor, Manca Košir, Marija Stanonik, Naš Čas-opis (Delovni zvezek za izbirni predmet šolsko novinarstvo za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole), Rokus, Ljubljana.
2000 Most (Antologija  pesmi iz druge svetovne vojne, ne glede na to, na kateri strani so se znašli njihovi avtorji), Dolenjska tiskarna, Novo mesto.
2001 Teoretični oris slovstvene folklore, Založba ZRC SAZU, Ljubljana.
2002 Dobračeva gori (100 let Prostovoljnega gasilnega društva Dobračeva), PGD Dobračeva, Žiri.
2003 Slovenske povedke /iz 20. stoletja, Mohorjeva družba, Celje.
2004 Slovstvena folkloristika med jezikoslovjem in literarno vedo, Založba ZRC SAZU, Ljubljana.
2004 "Ostanite zvesti pevski kulturi Žirov", Moški pevski zbor Alpina, Žiri.
2005 Nekoč je bilo jezero (Doneski Loških razgledov 10), Muzejsko drušvo Škofja Loka, Škofja Loka.
2005 Hišna imena v Žireh (Zora 37), Slavistično društvo Maribor, Maribor.
2006 Procesualnost slovstvene folklore. Založba ZRC SAZU, Ljubljana.
2006 Bele stezice v vrtincih življenja. Ob praznovanju stoletnice (1906
2006) čipkarske šole v Žireh, Občina Žiri, Žiri - Ljubljana. (Ur.)
2007 Slovenska narečna književnost, (Zora, 51). Slavistično društvo Maribor.
2007 Začetki in spremembe slovenske terminologije pri posameznih folklornih žanrih. Orel, Irena (ur.), Razvoj slovenskega strokovnega jezika, (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 301-323.
2007 Povezanost jezika in oblačilne kulture v dozorevanju slovenske istovetnosti : (prispevek k slovenski etnolingvistiki). Razprave II. Razr. filol. lit. vede - SAZU, 20, 263-273.
2007 Žiri na meji. Zbirka Žirovskega občasnika; zv. 11, Pegaz International, Ljubljana.
2008 Interdisciplinarnost slovstvene folklore. Založba ZRC SAZU, Ljubljana.
2008 Dinamičnost žanrskega sistema slovenske slovstvene foklore v 19, in 20. stoletju, Traditiones 37/2, 129-167.
2008 Jiři Polívka kot buden spremljevalec slovenske slovstvene folkloristike, Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru / Hana Hlôškova, Anna Zelenkova (ur). - Bratislava : Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ; Brno : Česká asociace slavistů : Ústav etnológie SAV : Slavistická společnost Franka Wollmana, 67-101.
2008 Name-calling in Slovenia : "we" and the "others", Etnolingwistyka : problemy języka i kultury, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 20 (2008), str. 123-148.
2008 Etnologija u pismima i slikama : slovenačka prognanica Marija Demšar o boravku u kući Perside i Save Šumanovića, Šid 1941-1945, (Biblioteka Životopis, knj. 5). Etnografski institut SANU, Beograd, 139 str.
2008 Slovenska slovstvena folklora in slovstvena folkloristika, Slovenski folklor i folkloristika na razmeđi dva milenijuma (Posebna izdanja; knj. 101) / ur. Ljubinko Radenković. Balkanološki institut SANU, Beograd, 2008.
2008 Večna luč : poezija slovenskih klaris. Samostan Brezmadežne sester klaris, Nazarje.
2008 Portret slovenske matere : Snopkova mama iz Šentjoša (1895-1980). Salve, Ljubljana.
2009 O pripravi znanstvene zbirke slovenskih pregovorov in rekov. Slovstvena folkloristika, marec 2009, letn. 8, št. 1 (10), str. 2-4.
2009 Le folklore litteraire. Approche pluridisciplinaire d'un phénomène syncrétique. Traduit du slovène par Florence Gacoin-Marks. L'Harmattan, Pariz.
2009 Zgodovina slovenske slovstvene folklore : od srednjega veka do sodobnosti. Slovenska matica, Ljubljana.
2010 Kamniti most s predstavitvijo Zupančevega življenja in strokovno oceno njegovega dela (Doneski Loških razgledov 23), Muzejsko drušvo Škofja Loka, Škofja Loka.
 
Več: COBISS

Tel.: +386 (0)1 4706 284; +386 (0)1 519 88 64
Faks: +386 (0)1 4257 752

E-pošta: Stanonik@zrc-sazu.si

SICRIS