Marija STANONIK

Submitted by stanka on Mon, 22/05/2006 - 09:32.

Marija STANONIK, Prof. Dr., Research Advisor

  
Marija Stanonik was born in Dobračeva near Žiri. She started working at the SASA Institute for Slovenian Ethnology as a graduate in Slavic studies. She has done additional study and training at summer schools of Slavic studies in Czechoslovakia, Macedonia, Germany, and Poland. She has attended several international academic and professional conferences at home and abroad (Austria, Estonia, Hungary, Germany, and Poland).

In 1987 she obtained her master’s degree in the Department of Ethnology at Ljubljana's Faculty of Arts and in 1993 received a doctoral degree in philology at the University of Zagreb’s Faculty of Arts. In 1994 her doctoral dissertation was officially recognized in Slovenia as well and she obtained the Slovenian title “doctor of literary sciences.”


Stanonik has designed and managed the collection of Slovenian folklore stories Glasovi (Voices), through which 39 books have been published since 1988. Since 2002 she has published the newsletter Slovstvena folkloristika (Literary Folkloristic). Since 1995 she has given lectures in slovstvena folkloristika (literary folklore) at the Department of Slovenian Studies of the University of Ljubljana’s Faculty of Arts, and since 1998 at the Department of Slavic Languages and Literature of the Faculty of Education in Maribor. She has been a member of the Slovenian Writers’ Association since 1998. She has received several awards, including the 2000 Murko Award.

Research interests:
Literary folklore, literary composition, ethnology, Slavic studies, theory, history, vertical and horizontal classification, genre, proverbs, folk tales.

Ongoing research:
– Slovenian sayings and proverbs,
– Literary folklore theory,
– History of Slovenian literary folklore.

Selected publications:

1987 Promet na Žirovskem, etnološki vidik (Od popotne palice do avtomobila), Žiri.
1990, 1993 (2. izdaja) Slovstvena foklora v domačem okolju, Ljubljana.
1995 Iz kaosa kozmos (Kontekstualnost in žanrski sistem slovenskega odporniškega pesništva 1941-1945), Ljubljana.
1997 Štiri matere - ena ljubezen (Zgodba neke družine), Ljubljana.
1999 Od setve do žetve (Interpretacija in konkordanca svetopisemskih motivov v slovenski slovstveni folklori), Ljubljana.
1999 Slovenska slovstvena folklora (Klasje), Ljubljana.
1999 Slovensko pesništvo pod tujimi zastavami (Pesnjenje slovenskih prisilnih mobilizirancev v nemško vojsko v drugi svetovni vojni od 1941 do 1945), Celje.
1999 "Slovenijo je Bog nazadnje ustvaril" / "God created Slovenija last" (Slovenske foklorne pripovedi iz preteklosti in sodobnosti / Past and Contemporary Slovenian Folk Tales), Ljubljana.
1999 Miha Mohor, Manca Košir, Marija Stanonik, Naš Čas-opis (Delovni zvezek za izbirni predmet šolsko novinarstvo za 7., 8. in 9. razred devetletne osnovne šole), Ljubljana.
2000 Most (Antologija  pesmi iz druge svetovne vojne, ne glede na to, na kateri strani so se znašli njihovi avtorji), Novo mesto.
2001 Teoretični oris slovstvene folklore, Ljubljana.
2002 Dobračeva gori (100 let Prostovoljnega gasilnega društva Dobračeva), Dobračeva.
2003 Slovenske povedke (iz 20. stoletja), Celje.
2004 Slovstvena follkloristika med jezikoslovjem in literarno vedo, Ljubljana.
2004 "Ostanite zvesti pevski kulturi Žirov", Žiri.
2005 Nekoč je bilo jezero (Doneski Loških razgledov 10), Škofja Loka.
2005 Hišna imena v Žireh (Zora 37), Maribor.
2006 Procesualnost slovstvene folklore. Založba ZRC SAZU, Ljubljana.
2006 Bele stezice v vrtincih življenja. Ob praznovanju stoletnice (1906
2006) čipkarske šole v Žireh, Žiri - Ljubljana. (Ur.)
2006 Narečna poezija Zlatka Pochobradskega. V: MUNDA HIRNÖK, Katalin (ur.), RAVNIK, Mojca (ur.). Slovenci na Hrvaškem : dediščina in sedanjost : [zbornik referatov s posveta "Etnološka dediščina in kulturna podoba Slovencev na Hrvaškem"], (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva, 39). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 2006, 173-198.
2007 Slovenska narečna književnost, (Zora, 51). Maribor: Slavistično društvo, 2007. 478 str.
2007 Začetki in spremembe slovenske terminologije pri posameznih folklornih žanrih. V: OREL, Irena (ur.). Razvoj slovenskega strokovnega jezika, (Obdobja, Metode in zvrsti, 24). Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 2007, 301-323.
2007 Povezanost jezika in oblačilne kulture v dozorevanju slovenske istovetnosti : (prispevek k slovenski etnolingvistiki). Razpr, Razr. filol. lit. vede - Slov. akad. znan. umet., 2007, 20, 263-273.
2007 Terska dolina v pesmih Viljema Černa. Slav. rev., 2007, letn. 55, št. 4, 695-711.
2008 Interdisciplinarnost slovstvene folklore. Založba ZRC SAZU, Ljubljana.
2008 Dinamičnost žanrskega sistema slovenske slovstvene foklore v 19, in 20. stoletju, Traditiones 37/2, 129-167.
2008 Jiři Polívka kot buden spremljevalec slovenske slovstvene folkloristike, Slavista Jiří Polívka v kontexte literatúry a folklóru / Hana Hlôškova, Anna Zelenkova (ur). - Bratislava : Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV ; Brno : Česká asociace slavistů : Ústav etnológie SAV : Slavistická společnost Franka Wollmana, 67-101.
2008 Name-calling in Slovenia : "we" and the "others", Etnolingwistyka : problemy języka i kultury, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 20 (2008), str. 123-148.
2008 Etnologija u pismima i slikama : slovenačka prognanica Marija Demšar o boravku u kući Perside i Save Šumanovića, Šid 1941-1945, (Biblioteka Životopis, knj. 5). Etnografski institut SANU, Beograd, 139 str.
2008 Slovenska slovstvena folklora in slovstvena folkloristika, Slovenski folklor i folkloristika na razmeđi dva milenijuma (Posebna izdanja; knj. 101) / ur. Ljubinko Radenković. Balkanološki institut SANU, Beograd, 2008.
2008 Večna luč : poezija slovenskih klaris. Samostan Brezmadežne sester klaris, Nazarje.
2008 Portret slovenske matere : Snopkova mama iz Šentjoša (1895-1980). Salve, Ljubljana.
2009 O pripravi znanstvene zbirke slovenskih pregovorov in rekov. Slovstvena folkloristika, marec 2009, letn. 8, št. 1 (10), str. 2-4.
2009 Le folklore litteraire. Approche pluridisciplinaire d'un phénomène syncrétique. Traduit du slovène par Florence Gacoin-Marks. L'Harmattan, Pariz.
2009 Zgodovina slovenske slovstvene folklore : od srednjega veka do sodobnosti. Slovenska matica, Ljubljana.
2010 Kamniti most s predstavitvijo Zupančevega življenja in strokovno oceno njegovega dela (Doneski Loških razgledov 23), Muzejsko drušvo Škofja Loka, Škofja Loka.

Tel.: +386 (0)1 4706 284
Fax: +386 (0)1 4257 752
E-mail: Stanonik@zrc-sazu.si


SICRIS