Traditiones • 34/1 • 2005

Objavil stanka, dne Pon, 27/12/2010 - 12:11.


DOI: 10.3986/Traditio2005340116        (PDF )
 
Naslov/Title
Folk heritage and contemporaryre-production: A musical story for three minutes and twelve seconds
 
Avtor/Author
Boštjan Narat

Izvleček
V prispevku je reflektirana povezava med ljudsko in sodobno glasbeno izkušnjo, pri čemer pozornost ni usmerjena na ohranjanje tradicije v smislu arhiviranja, pač pa predvsem na (ne)možnost rekonstrukcije žive izkušnje. Le-ta postane mogoča takrat, ko je stik med preteklim (ljudskim) in sedanjim utemeljen v občutku za izvorno identiteto – ljudska in sodobna godba se nahajata v istem horizontu (razumevanja) glasbe –, kar ima za posledico večjo prilagodljivost v poustvarjalski praksi, ki je nujen pogoj za podoživetje pretekle glasbene situacije.

Abstract

This paper deals with the relationship between the experience of folk and that of contemporary music. The author’s attention is devoted primarily to the possibility of reconstructing a live experience rather than sticking to a tradition in the sense of archiving. Such an experience becomes possible when the connection between past (folk music) and present is based on a feeling of original identity – folk and contemporary music exist in the same musical horizon – that results in a better adaptability of the re-creational praxis, which is the preliminary for re-experiencing the past musical situation.
 
Ključne besede
poustvarjanje, izkušnja, rekonstrukcija, ljudsko, umetno

Keywords

re-creation, experience, reconstruction, folk, artistic
 
Viri/References
Blacking, John
1995 Music, Culture & Experience. Chicago: The University of Chicago Press.
Blaukopf, Kurt
1993 Glasba v družbenih spremembah. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, SH.
Dolar, Mladen
1986 Strel sredi koncerta. V: Adorno, Theodor W. Uvod v sociologijo glasbe. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Feld, Steven
1988 Aesthetics as Iconicity of Style, or Lift-up-over Sounding: Getting into the Kaluli Groove.
1988 Yearbook for Traditional Music. International Council for Traditional Music.
1990 Sound and Sentiment; Birds, Weeping, Poetics and Song in Kaluli Expression. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
Higgins, Kathleen P.
1997 Musical Idiosyncrasy and Perspectival Listening. V: Jenefer Robinson Music and Meaning (ur.), Ithaca, London: Cornell University Press.
Merriam, Alan P.
2000 Antropologija glasbe. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče.
Muršič, Rajko
1993 Neubesedljive zvočne igre: Od filozofije k antropologiji glasbe. Maribor: Akademska založba.
Nettl, Bruno
1983 The Study of Ethnomusicology. Urbana in Chicago: University of Illinois Press.
Nettl, Bruno and Philip V. Bohlman
1991 (ur.) Comparative Musicology and Anthropology of Music. Chicago: The University of Chicago Press.
Stravinski, Igor F.
1997 Glasbena poetika. Ljubljana: Nova revija.