TRADITIONES, 43-2-11, 2014

Objavil stanka, dne Čet, 16/10/2014 - 13:38.

DOI: 10.3986/TradITIO2014430211
(PDF
)
 
Naslov/Title  
Prizadevanja glasbene matice za ohranitev in oživitev ljudske glasbene dediščine ter ustanovitev Instituta za raziskavanje slovenske glasbene folklore leta 1934
 
Avtorica/Author 
Nataša Cigoj Krstulović
 
 
Izvleček
 
Ohranitev in oživitev ljudske glasbene dediščine je bila po letu 1848 pomembna vsebina prizadevanj Slovencev za kulturno osamosvojitev in tudi programskih načrtov ljubljanske Glasbene matice vse od ustanovitve leta 1872. V iskanju identitete in tradicije je imela ljudska pesem reprezentativno funkcijo. Priredbe ljudskih pesmi za zbor so imele tudi prosvetno funkcijo in so zavzemale pomemben delež v založniški, šolski in koncertni dejavnosti Glasbene matice. Razprava opozarja na nekatere ideje, dogodke in dejanja iz zgodovine tega društva, ki so pripeljali do institucionalizacije glasbenonarodopisnega dela leta 1934.
 
Abstract 
 
The preservation and revival of ethnic repertoire played a vital role in efforts to establish Slovenian cultural independence after 1848. This was also one of the main tasks of the Slovenian Music Society (Glasbena matica) after it was established in 1872. In the search for tradition and identity, folk songs initially had a representative function. Arrangements of folk songs also had an educational function and played a significant role in publishing, school, and concert activities. This article presents some of ideas, activities, and events from the history of the Music Society that led to the institutionalization of ethnomusicology in 1934.
 
Ključne besede:
Glasbena matica, ljudska glasbena dediščina, zbiranje in prirejanje ljudskih pesmi, institucionalizacija glasbenonarodopisnega dela.
 
Keywords:
Slovenian Music Society, collecting Slovenian folk songs, editing Slovenian folk songs, institutionalizing Slovenian ethnomusicology.
 
 
Viri/References
Adamič, Emil (ur.). 1937. 100 narodnih pesmi iz Kokošarjeve in drugih zbirk za moški in mešani zbor. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LVB0ZFUX
Bajuk, Marko (ur.). 1904. Slovenske narodne pesmi. 1. zvezek. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-EMLCR8A3
Bajuk, Marko (ur.). 1907. Slovenske narodne pesmi. 2. zvezek. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-EMLCR8A3
Bandur, Markus. 1990. Gassenhaurer. V: Albrecht Riethmuller (ur.), Handwörterbuch der musikalischen Terminologie III. Stuttgart: Franz Steiner Verlag,1–19.
Cigoj Krstulović, Nataša. 2000.
Povzdignimo krepke glase domovini v slavo. Koncerti Glasbene matice do prve vojne. V: Jurij Snoj in Darja Frelih (ur.), Zbornik ob jubileju Jožeta Sivca. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 181–192.
Cigoj Krstulović, Nataša. 2005. Glasbena matica, ljudska pesem in percepcija glasbe na Slovenskem v drugi polovici 19. stoletja. Glasbeno-pedagoški zbornik 5: 69–82.
Dahlhaus, Carl. 1989. Die Musik des 19. Jahrhunderts. 2. izd. Laaber: Laaber Verlag.
Dev, Oskar (ur.). 1908. Slovenske narodne pesmi iz Ziljske doline in Podroža. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-ANKHLPWK
Fajgelj, Danilo. 1884. Nove muzikalije. Ljubljanski zvon 4 (2): 119.
Gerbič, Fran (ur.). 1890. Národne pesni z napevi. Zv. 3. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-HLF8A4CO
Glasbena matica. 1872. Pravila Glasbene Matice v Ljubljani. Ljubljana: Glasbena matica.
Glasbena matica. 1874. Poročilo društva »Glasbene matice« v Ljubljani od časa ko se je društvo ustanovilo do 3. marca 1874. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QZWN8NYD
Glasbena matica. 1888. Poročilo o delovanji
Glasbene Matice za leta 1885/6, 1886/7, 1887/8. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-H2ZOTHUX
Glasbena matica. 1893. Poročilo o delovanju »Glasbene Matice« za leta 1888/9, 1889/90, 1890/1, 1891/2, 1892/3. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QILDBHDS
Glasbena matica. [1894a]. Poslovnik za odbor. Tipkopis. Glasbena matica.
Glasbena matica. 1894b. Izvestje »Glasbene Matice« v Ljubljani o 22. društvenem, 12. šolskem in pevskega zbora 4. letu 1893/94. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-PPZZGIOA
Glasbena matica. 1898. Izvestje
Glasbene matice v Ljubljani o društvenem šolskem letu 1897/8. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JSLBBXAV
Hrovatin, Radoslav. 1961. Marginalije k zbirki Odbora za zbiranje slovenskih narodnih pesmi z napevi. Slovenski etnograf 14: 188–190.
Hubad, Matej (ur.). 1894. Slovenske narodne pesmi. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-5XEU6JMV
Hubad, Matej (ur.). 1900. Slovenske duhovne pesmi iz 16. in 17. stoletja. Slovenske narodne pesmi. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-HUTKTST9
Jutro. 1934. Mogočen uspeh Akademskega pevskega zbora. Jutro 15 (104), 9. 5.: 3.
Keesbacher, Friedrich. 1862. Philharmonische Gesellschaft. Ljubljana: Filharmonična družba.
Kmetijske in rokodelske novice. 1862. Jugoslavenska glasba. Kmetijske in rokodelske novice 20 (28), 9. 7.: 234.
Kocijančič, Josip (ur.). Domnevno izšlo 1876. Slovenské národne pesni. 1. zvezek.
Kocijančič, Josip (ur.). Domnevno izšlo 1877. Slovenske narodne pesmi. 2. zvezek.
Kogoj, Marij. 1921. O narodni pesmi. Dom in svet 34 (4 in 6): 127–128; 174–176.
Kovačič, Mojca. 2014. Posnetki vokalnih zased Glasbene matice in podoba ljudske pesmi v času prvih gramofonskih snemanj. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430204.
Kumer, Zmaga. 1984. Ob 50-letnici ustanovitve Folklornega inštituta. Ljubljana: ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje.
Kumer, Zmaga. 2002. Slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.
Kunej, Drago. 1998. Nastajanje zvočnega arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta. Traditiones 27: 175–185.
Kunej, Drago. 2005. We have plenty of worlds written down, we need melodies! The purchase of the first recording device for ethnomusicological research in Slovenia. Traditiones 34 (1): 125–140.
Kunej, Drago. 2009. Fonografski posnetki slovenskih ljudskih pesmi iz Bele krajine v SEM. Rezultat lastnih snemanj ali pridobljeno gradivo OSNP? Etnolog 19 (70): 225–235.
Kunej, Drago. 2014. Leto 1908 – začetek diskografije slovenske glasbe. Traditiones 43 (2). DOI:10.3986/traditio2014430203.
Lajovic, Anton. 1944–1945. Večni vir. 1.–3. zvezek. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-VU3ZMWKW
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-4UMT0FQ
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-P1LDOXWH
Mahkota, Karel. B. n. l. Kronika Pevskega zbora Glasbene matice v Ljubljani 1891–1941. 2. del, 3. knjiga. Tipkopis. NUK, Glasbena matica Ljubljana.
Marolt, France. 1934. 15 slovenskih ljudskih pesmi. Ljubljana: Akademski pevski zbor.
Marolt, France. 1935. Slovenske narodoslovne študije 1. Tri obredja iz Zilje. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QLNYEHDC
Marolt, France. 1936. Slovenske narodoslovne študije 2. Tri obredja iz Bele Krajine. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-CAFZKHY5
Marolt, France. 1939. Slovenske prvine v kočevski ljudski pesmi. V: Kočevski zbornik. Razprave o Kočevski in njenih ljudeh. Ljubljana: Družba sv. Cirila in Metoda, 174–334.
Mirk, Vasilij (ur.). 1939. Naša pesem v Podravju. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UOMTEGG6
Murko, Matija. 1929. Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. Etnolog 3: 5–54.
NUK. 1889. Zapisnik o seji »Glasbene Matice« odbora dne 12. decembra 1889. NUK, Glasbena matica Ljubljana.
NUK. 1896. Pevski zbor »Glasbene Matice« na Dunaju. Fotografija. NUK, Glasbena matica Ljubljana.
NUK. 1902. Zapisnik 2. seje odbora Glasbene Matice 9. oktobra 1902. NUK, Glasbena matica Ljubljana.
NUK. 1904. Zapisnik 2. seje upravnega odbora Zveze slovenskih pevskih društev 30. decembra 1904. NUK, Glasbena matica Ljubljana.
NUK. 1934a. Zapisnik VI. odborove seje […] 31. avgusta 1934 v […] poslopju Glasbene matice v Vegovi ulici. NUK, Glasbena matica Ljubljana, Zapisniki odborovih sej od 14. julija 1921 do 24. januarja 1936, Zapisniki v poslovnem letu 1934 od 8. februarja 1934 do 11. januarja 1935.
NUK. 1934b. Institut za raziskavanje slovenske glasbene folklore. NUK, Glasbena matica Ljubljana, Zapisniki odborovih sej od 14. julija 1921 do 24. januarja 1936, Zapisniki v poslovnem letu 1934 od 8. februarja 1934 do 11. januarja 1935.
NUK. 1934c. Osnutek dogovora med Glasbeno Matico ljubljansko in gospodom Francetom Maroltom. NUK, Glasbena matica Ljubljana, Zapisniki odborovih sej od 14. julija 1921 do 24. Januarja 1936, Zapisniki v poslovnem letu 1934 od 8. februarja 1934 do 11. januarja 1935.
NUK. 1934d. Zapisnik prve seje odseka instituta za raziskavanje glasbenega folklora, ki se je vršila v torek, dne 23. oktobra 1934 v Ravniharjevi posvetovalnici poslopja Glasbene matice v Vegovi ulici. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1934e. Zapisnik II. seje odseka instituta za raziskavanje glasbenega folklora, ki se je vršila v soboto, 22. decembra 1934 v Ravniharjevi posvetovalnici poslopja Glasbene matice v Vegovi ulici. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1935. Zapisnik o prejemu Kokošarjeve zapuščine. Datirano 15. junija 1935 s podpisi izročitelja Romana Pahorja ter Karla Mahkote in Franceta Marolta. Tipkopis, 5 strani. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1938. Delovno poročilo Folklornega instituta Glasbene matice v Ljubljani za poslovno leto 1937/38 odboru Glasbene matice v Ljubljani. Datirano 24. januarja 1938 s podpisom Franceta Marolta. Tipkopis, 5 strani. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1939a. Folklorni institut. Datirano 25. februarja 1939 s podpisom Karla Mahkote. Tipkopis, 4 strani. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1939b. Pismo ravnatelju [verjetno Karlu Mahkoti]. Datirano 26. aprila 1939 s podpisom Ludvika Zepiča. Rokopis, 2 strani. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1939c. Glasbena Matica v Ljubljani predlaga Akademiji znanosti in umetnosti v Ljubljani, da prevzame Folklorni institut Glasbene Matice«. Kopija. Datirano 22. maja 1939. Tipkopis, 15 strani. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1939d. Poročilo Folklornega instituta Glasbene matice o prevzemu folklorne ostaline pokojnega notarja Karla Pleiweissa. Datirano 7. novembra 1939 s podpisom Franceta Marolta. Tipkopis, 3 strani. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1940a. Izveštaj o pregledu Folklornog instituta Glazbene Matice u Ljubljani. Datirano 25. februarja 1940 s podpisom dr. Božidarja Širole. Rokopis, 17 strani. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1940b. Izvleček iz poročila dr. Božidarja Širole z dne 25. II. 1940 o pregledu Folklornega instituta Gl. Mat. dne 17. in 18. II. 1940. Rokopis, 5 strani. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1940c. Dopis Glasbene matice Banski upravi, Etnografskemu muzeju, Akademiji znanosti in umetnosti, Rektoratu univerze, Rektoratu Glasbene akademije, Slovenski matici. Kopija, št. 279, 12. aprila [1940]. Tipkopis, 1 stran. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut. ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1940d. Folklorni inštitut – razgovor o nadaljnjem delovanju. Dopis Kraljevske banske uprave Dravske banovine št. 8473/1, 12. aprila 1940. Žig GM o prejetem dokumentu št. 460, 30. maja 1940. Tipkopis, 1 stran. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut. ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1940e. Osnutek dopisa Glasbene matice Kraljevski banski upravi. Kopija s popravki, žig z vpisano št. 555 in datumom 21. junija 1940. Tipkopis, 5 strani. NUK, Mapa Glasbena matica/ Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1940f. Prevzem Folklornega instituta od Glasbene matice. Dopis Banske uprave št. 12117/1, datirano 16. avgusta 1940 s podpisom bana Marka Natlačena. Tipkopis, 1 stran. Žig GM z oznako prejetega dokumenta št. 732 in datumom 20. avgust 1940. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1940g. Zapisnik sestavljen v petek 30. avgusta 1940. ob priliki prevzema Folklornega instituta Glasbene Matice ljubljanske s strani Kraljevske banske uprave dravske banovine. Dopis št. 763 s podpisoma predsednika GM Vladimirja Ravniharja in svetnika IV. oddelka kr. banske uprave Franca Planine. Tipkopis, 4 strani. NUK, Mapa Glasbena matica / Folklorni inštitut, ovoj Glasbena matica – Folklorni inštitut.
NUK. 1940h. Kopija dopisa GM Francetu Maroltu št. 791, 11. september 1940. Tipkopis, 1 stran. NUK, Mapa Glasbena matica / Personalia, ovoj Marolt, France.
Orel, Rihard (ur.). 1921. Slovenske narodne pesmi iz Benečije. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-AJ0UVDZZ
Orel, Rihard (ur.). 1936. Slovenske narodne iz Prekmurja. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-XKSSCR3W
Puš, Ludovik. 1934. Akademski pevski zbor. Slovenska narodna pesem. Dom in svet 47 (6–7): 388–390.
SBL. B. n. l. Mahkota, Karel. Slovenski biografski leksikon. http://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi339240/
Slovenec. 1920. Slavnostni koncert Glasbene matice. Slovenec 48 (146), 1. 7.: 2.
Slovenska gerlica. 1848. 1. zvezek. Ljubljana: Slovensko društvo.
Slovenski narod. 1871. Dopisi. Slovenski narod 4 (75), 1. 7.: 2.
Slovenski narod. 1873. Poziv. Slovenski narod 6 (67), 22. 3.: [3].
Slovenski narod. 1875. Razpis daril. Slovenski narod 8 (70), 28. 3.: [3].
Slovenski narod. 1885. Glasbena Matica. Slovenski narod 18 (117), 26. 5.: [3].
Strajnar, Julijan. 1984. Slovenska etnomuzikologija v letih 1848–1941. Etnološka tribina 13–14 (6–7): 71–80.
Suppan, Wofgang. 1979. Volksmusik seit 1800. V: Rudolf Flotzinger in Gernot Gruber (ur.), Musikgeschichte Österreichs. 2. zv. Gradec, Dunaj in Koln: Styria, 281–288.
Širola, Božidar in Milovan Gavazzi. 1931. Muzikološki rad Etnografskog muzeja u Zagrebu od osnutka do konca g. 1929. Narodna starina 10 (25): 3–80.
Švikaršič, Zdravko (ur.). 1914a. Koroške slovenske narodne pesmi 1. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-GGS3JNU9
Švikaršič, Zdravko (ur.). 1914b. Koroške slovenske narodne pesmi 2. Ljubljana: Glasbena matica. www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-SEOVCX8A
Švikaršič, Zdravko (ur.). 1921. Koroške slovenske narodne pesmi 3. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-MM6KFZKL
Tomc, Matija. 1934. Belokrajinske. Ljubljana: Akademski pevski zbor.
Valenta, Vojteh. 1883. Glasbena Matica. Ljubljanski zvon 3 (2): 136.
Volarič, Hrabroslav. 1889.
Slovanstvo ve svych zpěvech L. Kuba. Ljubljanski zvon 9 (8): 501–503.
Vurnik, Stanko. 1926/27. Kr. etnografski muzej v Ljubljani, njega delo, zgodovina, načrti in
potrebe. Etnolog 1: 139–144.
Vurnik, Stanko. 1930. Studija o stilu slovenske ljudske glasbe. Dom in svet 43 (8): 238–241; 43 (9): 310–318.
Vurnik, Stanko. 1930/31. Studija o glasbeni folklori na Belokranjskem. Etnolog 4: 165–186.
Zepič, Ludvik (ur.). 1935. Narodne zdravice. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-I3OLPT0K
Žirovnik, Janko. 1883. Národne pesni z napevi I. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-D0SGG8KO
Žirovnik, Janko. 1885. Národne pesni z napevi II. Ljubljana: Glasbena matica. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-TLQFCZSS
Žontar, Josip. 1939. Kočevski zbornik. Dom in svet 51 (6): 354–355.