TRADITIONES, 43-2-10, 2014

Objavil stanka, dne Čet, 16/10/2014 - 13:01.

DOI: 10.3986/TradITIO2014430210 (PDF )
 
Naslov/Title  
Avgusta Danilova, interpretka ljudskih in umetnih pesmi na gramofonskih ploščah med identifikacijo, hibridizacijo in popularizacijo izročila
 
Avtorica/Author 
Marjetka Golež Kaučič
 
 
Izvleček
 
Razprava se osredinja na predstavitev pesemskega in dramskega zvočnega gradiva, ki ga je v dveh obdobjih v prvih dveh desetletjih 20. stoletja v ZDA na gramofonske plošče z 78 obrati na minuto za podjetje Columbia v ZDA posnela slovenska dramska igralka Avgusta Danilova. Na podlagi tradicionalnih in sodobnih folklorističnih in etnoloških metod, teoretskih diskurzov in analize pesmi ter dramskih prizorov želi ugotoviti, kakšni žanri ljudskih in umetnih pesmi so bili na teh ploščah najpogostejši ter kakšne so bile transformacije besedil, hkrati pa ugotoviti, ali so med slovenskimi izseljenci v ZDA obstajali novi modeli kulturne produkcije in reprodukcije.
 
Abstract 
 
The article focuses on the presentation of song and dramatic sound materials, recorded in the U.S.A. by Slovenian actress August Danilova. The 78 rpm gramophone records were published by gramophone companies Columbia in first two decades of 20th Century. Our aim is to establish, on the basis of traditional and modern folklore and ethnological methods, and the theoretical discourses and analyses of songs and dramatic scenes, the most common genres of folk and literary songs on these recordings, and what kind of transformation of texts we can observe. At the same time we will be interested whether there are new models of cultural production and reproduction of Slovenian culture among emigrants in the United States.
 
Ključne besede:
ljudska in umetna pesem, gramofonske plošče, transformacija besedila, Avgusta Danilova.
 
Keywords:
folk and literary song, gramophone records, transformation of the text, Avgusta Danilova.
 
 
Viri/References
Abrahams, Roger D. 1972. Folklore and Literature as Performance. Journal of the Folklore Institute 9: 75–94.
Abrahams, Roger D. 1981. In and Out of Performance. V: Maja Bošković-Stulli (ur.), Folklore and Oral Communication. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora (Narodna umjetnost; izvanredni sv.), 69–78.
Bauman, Richard. 1988. Story, Performance and Event: Contextual Studies of Oral Narrative. Cambridge [idr.]: Cambridge University Press.
Cerar, Anton (Danilo). 1911. Predtržani, Prešeren in drugi »svetniki« v gramofonu. Ljubljana: samozaložba.
Cerar, Anton (Danilo). 1930. Spomini. Ljubljana: samozaložba.
Cigoj Krstulović, Nataša. 2006. Samospev v glasbeni kulturi druge polovice 19. stoletja na Slovenskem. Prispevek k zgodovini recepcije. De musica disserenda 2 (1): 7–30.
Cigoj Krstulović, Nataša. 2007.
Glasba za rabo kot družbenozgodovinski pojav v drugi polovici 19. stoletja na Slovenkem. De musica disserenda 3 (1): 65–76.
Čerin, Josip (ur.). 1897. Zbori za štiri moške glasove. Pesmarica Glasbene Matice. Ljubljana: Glasbena matica.
Debevec, Charles F. 2014. Slovenian Recordings Made in America Prior to World War II. Traditiones 43 (2). DOI:10.3986/traditio2014430205.
Dom in svet. 1906. Avgusta Cerar-Danilova. K dvajsetletnici njenega delovanja na slovenskem odru. Dom in svet 19 (2), 22. 4.: 124.
Domači prijatelj. 1939. Spomini Avguste Danilove. Domači prijatelj 13 (10): 362–364.
Enakopravnost. 1921. Ali že veste? Enakopravnost 4 (18), 22. 1.: [4].
GNI DZGP. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Digitalna zbirka gramofonskih plošč.
Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Golež Kaučič, Marjetka. 2009. Slovenian Folk Culture between National Identity and the European Integration Processes. Narodna umjetnost 46 (1): 33–49.
Golež Kaučič, Marjetka. 2012. Transformacije ljudskih balad v dramska besedila: vprašanja žanrskih premikov, vsebinskih zasukov in performativnosti. V: Mateja Pezdirc - Bartol (ur.), Slovenska dramatika. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 93–101.
Golež Kaučič, Marjetka. 2013.
Fantje se zbirajo …«. Vojna in vojaki v slovenski ljudski pesmi. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Hatch, Mary Jo. 1993. The Dynamics of Organizational Culture. The Academy of Management Review 18 (4): 657–693.
Ilustrirani Slovenec. 1926. Ob Danilovi petdesetletnici. 1926. Ilustrirani Slovenec. Tedenska priloga Slovenca II (36/37), 14. 2.: [52–53].
Jenko, Davorin.1908. 18 slovenskih pesnij za moški in mešan zbor, za eden glas, dva glasa in glasovir. Ljubljana: samozaložba.
Karlovački glasnik. 1900. Gdjica. Milka Polancer kao gošća na koncertu družtva
Merkur u Sušaku. Karlovački glasnik 2 (14): [3]. http://tinyurl.com/ohglumg
Kocijančič, Katarina. 2012 (2007). Avgusta Danilova. V: Alenka Šelih idr. (ur.), Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Založba Tuma in SAZU, 116–119.
Kumer, Zmaga. 1992. Oj ta vojaški boben. Slovenske ljudske pesmi o vojaščini in vojskovanju. Celovec: Založba Drava.
Kunej, Drago. 2014. Slovenski posnetki na gramofonskih ploščah z 78 o/min.Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430201.
Kunej, Rebeka. 2014. Stare gramofonske plošče kot etnokoreološko gradivo. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430206.
L. Fr. (Levec, Fran?). 1928. K jubileju Avguste Danilove. V: Ciril Debevec (ur.), Gledališki list Narodnega gledališča v Ljubljani. Sezona 1928/29, št. 3. 20. 10. 1928, 17–22. www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-HVFZL07M/eab9183a…/
Library of Congress. B. n. l. LC Linked Data Service. http://id.loc.gov/authorities/names/no2010152371.html.
Mrak, Andrej. 2013. Danilo – igralec, ki mu čas ni prišel do živega. http://www.rtvslo.si/kultura/razglednice-preteklosti/danilo-igralec-ki-mu-cas-ni-prisel-do-zivega/310674.
Nedvěd, Anton. 1893. Album 12 pesmi za višji glas s spremljevanjem klavirja. Ljubljana: Glasbena matica.
Schein, Edgar H. 1991. What is culture? V: Peter J. Frost idr. (ur.), Reframing Organizational
Culture.
Newbury Park, CA: Sage, 243–253.
SGM. 1983. Silva Danilova-Cerar, razgovor ob 80.-letnici, 1. 12. 1983. SGM, zvočni posnetek MK–306, MK–307.
Sloga. 1919. Nove Columbia plošče. Sloga 5 (1), 2. 1.: [5].
Šelih, Alenka idr. (ur.). 2012 (2007). Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Založba Tuma in SAZU.
Šivic, Urša. 2014. Gramofonske plošče z 78 obrati na minuto – izraz ponarodelosti ali vzrok zanjo? Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430208.
Štrekelj Karel (ur.). 1908–1923. Slovenske narodne pesmi IV. Ljubljana: Slovenska matica.
Tarman, Slavko. 1992. Slovenski portret. Avgusta Danilova. Srce in oko 43 (44): 597–599.
Toelken, Barre. 1996. The Dynamics of Folklore. Logan, Utah: Utah State University Press.
Učiteljski tovarš. 1872. Domovina. Učiteljski tovarš 8, 15. 4.: [1].
Železnikar, Ivan (ur.). 1889. Nova pesmarica. Ljubljana: Drag. Hribar.
Žirovnik, Janko (ur.). 1883. Národne pesni z napevi I. Ljubljana: Glasbena matica.
Žirovnik, Janko (ur.). 1900. Narodne pesmi z napevi I. Ljubljana: O. Fischer.
Žirovnik, Janko (ur.). 1910. Narodne pesmi z napevi IV. Ljubljana: Konzorcij
Slov. Branika.