Traditiones, 43-2-6, 2014

Objavil stanka, dne Fri, 20/06/2014 - 08:19.

DOI: 10.3986/Traditio2014430206

(PDF )

Naslov/Title  Stare gramofonske plošče kot etnokoreološko gradivo/Old gramophone records as an ethnochoreological resource

Avtorica/Author Rebeka Kunej

Izvleček

Do nedavnega gramofonske plošče z 78 obrati na minuto niso zbujale zanimanja slovenskih folkloristov in praviloma jih pri raziskavah niso uporabljali kot vir. Pri raziskovanju ljudske plesne glasbe so se raziskovalci osredotočali predvsem na lastne terenske raziskave ali na terensko gradivo svojih kolegov, manj pa na druge vire. Namen prispevka je preučiti, ali so stare gramofonske plošče relevanten vir etnokoreolškega raziskovanja slovenskega prostora in zakaj.

Abstract 

Until recently, 78 rpm gramophone records did not attract the interest of Slovenian folkdance researchers and were not used as research sources. When studying folkdance music, the researchers mainly focused on their own field sound recordings or similar material from their colleagues, but less on other resources. The aim of this paper is to examine whether the old gramophone records are a relevant resource for ethnochoreological research in Slovenia and why.

Ključne besede: plesna glasba, slovenski ljudski ples, gramofonske plošče, terensko raziskovanje, etnokoreologija.

Keywords: dance music, Slovenian folk dance, gramophone records, field research, ethnochoreology.

Viri/References

Ameriška domovina. 1939. Latest Slovenian Records for Singing and Dancing. Ameriška domovina 42 (52): 4. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-KNFXK9UT 
Edinost. 1924. Ely, Minnesota. Edinost, 10 (6), 10. 1. 1924: 3.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-RA5K8MFG
Feld, Steven. 1988. Aesthetics as Iconicity of Style, or 'Lift-up-over Sounding': Getting into the Kaluli Groove. Yearbook for Traditional Music 20 (1):74–113.
GNI DZGP. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Digitalna zbirka gramofonskih plošč.
Gramofon. 1930a. Dodatek za januar 1930. Ljubljana: Centrala za splošno gramofonijo »Gramofon« A. Rasberger [samozaložba].
Gramofon. 1930b. 2. dodatek k seznamu gramofonskih plošč. Ljubljana: Centrala za splošno gramofonijo »Gramofon« A. Rasberger [samozaložba].
Gramofon. 1930c. Seznam slovenskih, hrvatskih, srbskih in internacijonalnih gramofonskih plošč. Ljubljana: Centrala za splošno gramofonijo »Gramofon« A. Rasberger [samozaložba].
Gronow, Pekka in Björn Englund. 2007. Inventing recorded music: the recorded repertoire in Scandinavia 1899–1925. Popular Music 26 (2): 281–304. DOI:10.1017/S0261143007001298.
Hrovatin, Radoslav. 1940. Prvi slovenski narodopisni film v barvah. Slovenski dom 5 (97): 4.
Hrovatin, Radoslav. 1950–1951. O slovenskem ljudskem plesu. Slovenski etnograf 3–4: 276–296.
Hrovatin, Radoslav. 1959. Kinetske označbe v slovenski ljudski plesni terminologiji. Slovenski etnograf 12: 163–180.
I. V. 1930. Uspeh ankete. Radio Ljubljana: tednik za radiofonijo 2 (39): 1.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-BIXUIORY
Klobčar, Marija idr. (ur.). 2004. Odmev prvih zapisov / The echo of the first recordings. CD. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Klobčar, Marija. 2012.
Itinerant Singers in Slovenia: Views on a Distinct Phenomenon. V: Thomas A. McKean (ur.), Songs of people on the move. B.A.S.I.S. 8. Trier: WVT Wissenschaftlicher Verlag Trier, 3–15.
Kumer, Zmaga. 1984. Ob 50-letnici ustanovitve Folklornega inštituta. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.
Kunej, Drago. 1998. Nastajanje zvočnega arhiva Glasbenonarodopisnega inštituta. Traditiones 27: 175–185.
Kunej, Drago. 1999. Prva magnetofonska snemanja za zvočni arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta. Traditiones 28 (2): 217–232.
Kunej, Drago. 2004/2005.
”The Phonograph has arrived”: History of the wax cylinder sound collection from Bela krajina. Jahrbuch des österreichischen Volksliedwerkes 53–54: 170–180.
Kunej, Drago. 2005. We have plenty of worlds written down, we need melodies! The purchase of the first recording device for ethnomusicological research in Slovenia. Traditiones 34 (1): 125–140.
Kunej, Drago. 2006. From recordings made by chance to the most important ethnomusicological sound collection in Slovenia. IASA journal 27: 10–19.
Kunej, Drago. 2008. Fonograf je dospel! Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kunej, Drago. 2009. Fonografski posnetki slovenskih ljudskih pesmi iz Bele krajine v SEM: rezultat lastnih snemanj ali pridobljeno gradivo OSNP? Etnolog 19 (70): 225–235.
Kunej, Drago. 2010. "Vtisi iz nove dežele maloznanega jezika": zbiranje, snemanje in raziskovanje slovenskih ljudskih pesmi ruske folkloristke J. E. Linjove . V: Vera Smole (ur.), Slovanstvo v slovenskem jeziku, literaturi in kulturi. Zbornik predavanj. 46. seminar slovenskega jezika, literature in kulture, [Ljubljana], 28. 6.–16. 7. 2010. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 121–128.
Kunej, Drago. 2012.
Slovenian recordings made by the Favorite company in Ljubljana in 1910. V: Pekka Gronow in Christiane Hofer (ur.), The Lindström project. Contributions to the history of the record industry / Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie. Vol. 4, Wien: Gesellschaft für historische Tonträger, 44–50.
Kunej, Drago. 2014a. Med kodami skrita zvočna dediščina Slovencev. Glasnik SED 54 (1–2).
Kunej, Drago. 2014b. Leto 1908 – začetek diskografije slovenske glasbe? Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430203.
Kunej, Drago. 2014c. Slovenski posnetki na gramofonskih ploščah z 78 o/min. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430201.
Kunej, Rebeka. 2004. Nekateri pojavi plesnega folklorizma v Beli krajini do 2. svetovne vojne. Traditiones 33 (2): 181–192.
Kunej, Rebeka. 2012. Štajeriš. Podoba in kontekst slovenskega ljudskega plesa. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kunej, Rebeka. 2013. Looking at folk dance: the overlooked
resources of old gramophone records. V: Drago Kunej in Urša Šivic (ur.), Trapped in folklore? Studies in music and dance tradition and their contemporary transformations. Zürich, Berlin: LIT, 161–179.
LAC (Library and Archives Canada). 2013. The Virtual Gramophone. Canadian Historical Sound Recordings.
http://www.collectionscanada.gc.ca/gramophone/index-e.html
Marolt, France. 1935. Slovenske narodoslovne študije 1. Tri obredja iz Zilje. Ljubljana: Glasbena matica.
Marolt, France. 1936. Slovenske narodoslovne študije 2. Tri obredja iz Bele Krajine. Ljubljana: Glasbena matica.
N. K. (Niko Kuret). 1929. Glasba v našem radiu. Radio Ljubljana: tednik za radiofonijo 1 (4): 1–2.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-DCZCA45S
Narat, Boštjan. 2005. Ljudsko izročilo in sodobna (po)ustvarjalnost: (z)godba za 3 min in 12 sek. Traditiones 34 (1): 199–208.
Pisk, Marjeta. 2013. Ponovno o oblikovanju in razvoju glasbene folkloristike. Traditiones 42 (1): 109–123. DOI: 10.3986/Traditio2013420106.
Radio Ljubljana. 1933. Vprašanje slovenskih plošč. Radio Ljubljana, Ilustrirani tednik za radiofonijo 5 (17): 193.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-JNAD05UR
 
Ramovš, Mirko. 1980. Metode in cilji raziskovanja slovenskega plesnega izročila. V: Janez Bogataj in Slavko Kremenšek (ur.), Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja – 1. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 80–99.
Ramovš, Mirko. 1991. Ljudska glasba in ples. V: Igor Cvetko (ur.), Med godci in glasbili na Slovenskem: razgledi. Among Folk Musicians and Instruments in Slovenia: Views. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej in Znanstvenoraziskovalni center, Inštitut za slovensko narodopisje, Sekcija za glasbeno narodopisje, 91–102.
Ramovš, Mirko. 1992. Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Gorenjska, Dolenjska, Notranjska. Ljubljana: Kres.
Ramovš, Mirko. 1995. Naloge slovenske etnokoreologije v prihodnje. Glasnik SED 35 (4): 6–9.
Ramovš, Mirko. 2005. Plesna dediščina. V: Damjana Prešeren in Nataša Gorenc (ur.), Nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 89–102.
Strajnar, Julijan. 1989. Lepa Ane govorila … Prvi zvočni posnetki v Beli krajini. Folklorist 10 (1–2): 1–99.
Sutton, Allan. 2010.
A Phonograph in Every Home. The Evolution of the American Recording Industry, 1900–1919. Denver: Mainspring Press.
Tekavec, Marjeta. 1999. Vplivi godčevstva na oblikovanje slovenskega plesnega izročila. Magistrska naloga. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
Tekavec, Marjeta. 2000. Godci in ples. Traditiones 29 (1): 27–44.
Terseglav, Marko. 2001. Štrekljev sindrom. Traditiones 30 (1): 201–220.
Slovenec. 1908a. Vabilo k slavnosti. Slovenec 36 (132), 10. 6. 1908: 4.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LNEWZL67
Slovenec.
1908b. Največja tvrtka za godbene instrumente in gramofone v Pragi. Slovenec 36 (292), 19. 12. 1908: 12.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-7LVBPCX7
Slovenski narod. 1908. Za družbo sv. Cirila in Metoda. Slovenski narod 41 (63), 13. 3. 1908: 2.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-TZL7SY3G
Victor ... 1925. Victorjevi Recordi v Slovenščini. Victor records in Slovenian. Camden, NJ: Victor Talking Machine Company.
Vodušek, Valens. 1980. O evropski etnomuzikologiji. V: Janez Bogataj in Slavko Kremenšek (ur.), Poglavja iz metodike etnološkega raziskovanja – 1. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 39–56.