TRADITIONES, 43-2-8, 2014

Objavil stanka, dne Fri, 13/06/2014 - 09:57.

DOI: 10.3986/TradITIO2014430208

(PDF )

 

Naslov/Title   Gramofonske plošče z 78 obrati na minuto – izraz ponarodelosti ali vzrok zanjo?

 

 

Avtorica/Author  Urša Šivic

 

 

Izvleček

 

Pretekle folkloristične raziskave so pri obravnavanju ponarodelosti oz. popularizacije avtorskih pesmi upoštevale različne vire, neopaženi pa so ostali posnetki slovenske glasbe na gramofonskih ploščah z 78 obrati na minuto. Pričujoči prispevek prav na podlagi posnetega slovenskega gradiva ugotavlja, kateri so bili kriteriji za izbor pesmi za snemanje, iz katerih virov so vzete pesmi in kakšno predstavo nam ponuja posneti slovenski repertoar o tedanjih priljubljenih glasbenih zvrsteh in posameznih delih.

 

Abstract 

 

Although past folklore studies have considered various sources while discussing the folklorization and popularization of art songs, they have overlooked recordings of Slovenian music on 78 rpm gramophone records. Based on Slovenian song recordings, this article seeks to determine the criteria and sources for song selection in the recording process and to establish what the musical repertoire indicates about the popular music genres and specific works of that period.

 

Ključne besede: ponarodele pesmi, pesmarice, pevci in igralci, gramofonske plošče.

 

 

Keywords: folklorized songs, song books, singers and actors,gramophone records.

 

 

Viri/References

 

Aljaž, Jakob (ur.). 1896. Slovenska pesmarica. Zvezek 1. Celovec: Družba sv. Mohorja.
Bisernica. 1874. Bisernica. Sbirka popievaka za četiri mužka grla. [1. del]. Zagreb: Pjevačko družtvo u zagreb. sjemeništu.
Čerin, Josip (ur.).
1897. Pesmarica Glasbene Matice. Zbori za štiri moške glasove. Ljubljana: Glasbena matica.
Faller, Nikola (ur.). 1894. Kolo. Sbirka izabranih hrvatsko-slovenskih mužkih sborova. Zagreb: Hrvatsko pjevačko družtvo Kolo.
Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: ZRC SAZU, Založba ZRC.
Gronow, Pekka in Björn Englund. 2007. Inventing recorded music: the recorded repertoire in Scandinavia 1899–1925. Popular Music 26 (2): 281–304.
Karlovački glasnik. 1900. Gdjica. Milka Polancer kao gošća na koncertu družtva »Merkur« u Sušaku. Karlovački glasnik 2 (14): [3].
http://tinyurl.com/ohglumg  
Klaić, Vjekoslav (ur.). 1893.             Hrvatska pjesmarica. Sbirka popjevaka za skupno pjevanje. Zagreb: Matica hrvatska.
Klobčar, Marija. 2014. »Oj lušno je res na deželi.« Percepcija ljudske pesmi in ljudskega pri objavah gramofonskih plošč pred drugo svetovno vojno. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430207.
Koncerat ... 1908. Koncerat pjevačkog zbora Glazbene matice iz Ljubljane pod vodstvom koncertnog vodje Mateja Hubada.
http://tinyurl.com/ocu4h5m
Kovačič, Mojca. 2014. Posnetki vokalnih zasedb Glasbene matice in podoba ljudske pesmi v času prvih gramofonskih snemanj v Sloveniji. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430204.
Kumer, Zmaga. 1991. Slomšek in slovenska ljudska pesem. V: Avguštin Lah (ur.), 130 let visokega šolstva v Mariboru. Maribor: Škofijski ordinariat; Celje: Mohorjeva družba, 387–396.
Kumer, Zmaga. 1999. Gregorčičev »Izgubljeni cvet« kot ljudska pesem. Traditiones 28 (1): 159–164.
Kunej, Drago. 2008. Fonograf je dospel! Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kunej, Drago. 2012. Slovenian recordings made by the Favorite company in Ljubljana in 1910. V: Pekka Gronow in Christiane Hofer (ur.), The Lindström project: Contributions to the history of the record industry / Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie; Vol. 4.
Wien: Gesellschaft für historische Tonträger, 10–16.
Kunej, Drago. 2014. Med kodami skrita zvočna dediščina Slovencev.
Glasnik SED 54 (1–2).
Kunej, Rebeka. 2013. Looking at folk dance: The overlooked resources of old gramophone records. V: Drago Kunej in Urša Šivic (ur.), Trapped in folklore? Studies in music and dance tradition and their contemporary transformations.
Zürich, Berlin: LIT, 161–179.
Kunej, Rebeka. 2014. Stare gramofonske plošče kot etnokoreološko gradivo. Traditiones 43 (2).
DOI: 10.3986/traditio2014430206.
Lavorika.
[1880]. Lavorika. Zbirka možkih četverospevov in zborov. Ljubljana: Glasbena matica.
Levec, Fran. 1891. Kje so moje rožice? Nemški izvirnik Orožnove pesmi ‘Vse mine’. Ljubljanski zvon 11 (2): 118–119.
Lisac, Ljubomir Andrej. B. n. l. Božo Vičar.
http://ezb.ijs.si/fedora/get/sbl:4286/VIEW/
Majcen, Gabriel (ur.). 1889. Šolske pesmi. 3. stopnja. Maribor: Th. Kaltenbrunner.
Mrak, Andrej. 2012. Tudi Rus Medvedjev je v New Yorku snemal slovenske glasbene uspešnice.
http://tinyurl.com/mlnvbqc
Narodne novine. 1892. Iz Vrbovskog kotara, 8. ožujka. Narodne novine 58: [3].
http://tinyurl.com/pzo7ygn
Nedvěd, Anton (ur.). 1879. Slavček. Zbirka šolskih pesmi. 3. stopnja. Ljubljana: samozaložba.
ÖBL BD. B. n. l. Lesić, Tošo.
Österreichisches Biographisches Lexikon und biographische Dokumentation. http://tinyurl.com/q8xqf7w
SGM. 1925. Koncert u spomen proslave 15-godišnjice hrvatskog prosvjetnog društva »Rodoljub«, 1910–1925, Johnstown, 20. 6. 1925. Slovenski gledališki muzej, Mapa 18, št. 8, Avgusta Danilova.
SGM. B. n. l. Trdosrčnica. Slovenski gledališki muzej, Mapa 18, št. 10, Avgusta Danilova.
S
[tipčević]-D[espotović], A[nđelka]. 1989. Blažević, Emilio. V: Aleksandar Stipčević idr. (ur.), Hrvatski biografski leksikon. 2. knjiga. Zagreb: Jugoslavenski leksikografski zavod Miroslav Krleža, 33.
Sveta Cecilija. 1932. Prvi radio spoj Jugoslavije s Amerikom. Sveta Cecilija 26 (2): 77.
http://tinyurl.com/otucc25
Šivic, Urša. 2008. Po jezeru bliz Triglava … Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Špoljar, Zlatko (ur.). 1927. Pjesmarica narodnih pjesama za I.–V. razrede nar. osnovnih škola. Zagreb: Knjižara Jugoslav. akademije i kr. sveučilišta.
Terseglav, Marko. 2007. Šolske pesmarice kot možni vir za ljudske pesmi.
Traditiones 36 (2): 7–26.
Vilhar, Miroslav.
[ok. 1852]. Pesmi Miroslava Vilharja. 3. šestka. Ljubljana: Kamnotiskarnica Rozal. Eger.
Vodušek, Valens. 1970. Predgovor. V: Zmaga Kumer idr. (ur.), Slovenske ljudske pesmi 1. Pripovedne pesmi. Ljubljana: Slovenska matica v Ljubljani, VII–XXII.
Žirovnik, Janko (ur.). 1919. Narodne pesmi za mladino. II. stopnja.
Ljubljana: Društvo za zgradbo učiteljskega konvikta.