TRADITIONES, 43-2-4, 2014

Objavil stanka, dne Fri, 13/06/2014 - 09:49.

DOI: 10.3986/Traditio2014430204

(PDF )

Naslov/Title   Posnetki vokalnih zasedb glasbene matice in podoba ljudske pesmi v času prvih gramofonskih snemanj na Slovenskem

Avtorica/Author   Mojca Kovačič

Izvleček

Zvočni posnetki na gramofonskih ploščah, ki so jih snemalne družbe posnele s slovenskimi izvajalci na začetku 20. stoletja, omogočajo uvid v zvočnost tedanjega časa. Samo na podlagi podatkov o posnetkih ter notnih zapisov objavljenih glasbenih del bi si namreč ustvarili povsem drugačno predstavo o podobi katerega koli poustvarjenega glasbenega dela. Prispevek se osredotoča na posnetke vokalnih zasedb Glasbene matice in poleg podatkov o izvajalcih, repertoarju in snemanju podaja tudi interpretacijo nekaterih zvočnih posnetkov, na podlagi te pa odpira širše vprašanje o razmerju med ljudsko in umetno glasbo tedanjega časa.

Abstract 

Sound recordings that gramophone companies recorded with Slovenian musicians and singers in the early 20th century are an important insight into the sonority of the time. The image about the music would be entirely different if only the data about recordings and sheet music would be available. The article focus is on recordings of vocal ensembles of music society Glasbena matica and in addition to the musicians, repertoire and recordings also represents an interpretation of some sound recordings. Based on this data’s it opens up a broader question about the relationship between folk and art music of the time.

Ključne besede: gramofonske plošče, zbor Glasbene matice, kvartet Glasbene matice, ljudska pesem, interpretacija.

Keywords: gramophone records, Glasbena matica Chorus, Glasbena matica Quartet, folk song, interpretation.

Viri/References

Adamič, Emil. 1911. Narodna pesem na koncertnem odru. Novi akordi 10: 4–5. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-NE5E2JQ4  
Adamič, Emil. 1913. Slovenske narodne pesmi s Koroškega. Ljubljanski zvon 33 (1): 56.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-1F3YEBLN  
Adamič, Emil. 1937. 100 narodnih pesmi iz Kokošarjeve in drugih zbirk za moški in mešani zbor. Ljubljana: Glasbena matica.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-LVB0ZFUX  
Bajuk, Marko. 1904. Slovenske narodne pesmi. 1. zvezek. Ljubljana: Glasbena matica.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-EMLCR8A3
Barbo, Matjaž. 2003. Slovenske ljudske pesmi v obdelavi za zbor/Slovenian folk songs in arrangements for the chorus. V: Mitja Gobec (ur.), Slovenska zborovska stvaritev. 2, Ljudske pesmi. 56 prirejevalcev - 63 skladb. 2 / Folk songs: 56 arangers - 63 compositions. Ljubljana: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnost, 155–161.
Bogunović Hočevar, Katarina. 2005. Koncertna dejavnost Glasbene Matice v Hubadovem času – od začetkov do prve svetovne vojne. V: Aleš Nagode (ur.), 130 let Glasbene Matice. (Zbornik prispevkov s Strokovnega posveta ob 130-letnici Glasbene Matice v Ljubljani, 14. novembra 2003). Ljubljana: Kulturno društvo Glasbena Matica, 9–19.
Bohlman, Philip V. 2004. The music of European nationalism: cultural identity and modern history. Santa Barbara, CA, Denver, CO, in Oxford, England: ABC-CLIO.
Cigoj Krstulović, Nataša. 2006. Samospev v glasbeni kulturi druge polovice 19. stoletja na Slovenskem. Prispevek k zgodovini recepcije. De musica disserenda 2 (1): 7–30.
Cigoj Krstulović, Nataša. 2007. »Glasba za rabo« kot družbenozgodovinski pojav v drugi polovici 19. stoletja na Slovenskem. De musica disserenda 3 (1): 65–76.
Cigoj Krstulović, Nataša. 2012. Andante-allegretto. Razstava ob 140-letnici Glasbene matice [zgibanka]. Ljubljana: Glasbena matica.
Cvetko, Dragotin. 1991. Slovenska glasba v evropskem prostoru / Slovene music in its European setting. Ljubljana: Slovenska matica.
Čerin, Josip (ur.). 1897. Glasbena Matica 1872-1897. Ljubljana: Glasbena matica.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-DRTTDPO1
Dev, Oskar. 1908. Slovenske narodne pesmi iz Ziljske doline in Podroža. Ljubljana: Glasbena matica.
Faganel, Tomaž. 2007. Kritika zbora Glasbene matice v luči njegovega mednarodnega delovanja. De musica disserenda 3 (1): 77–86.
Fikfak, Jurij in Marija Klobčar (ur.). 2005. Traditiones 34 (1).
Gerbič, Fran. 1905. Album slovenskih napevov. Zvezek 2. Ljubljana: L. Schwentner.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-FMEBVZL5  
Glasbena Matica. 1908. Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani o 36. društvenem letu 1907/8. Ljubljana: Glasbena Matica.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-2RTGKWOD
Glasbena Matica. 1909. Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani o 37. društvenem letu 1908/9. Ljubljana: Glasbena matica.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-3L0MHZ0T
Glasbena Matica. 1910. Poročilo društva Glasbene matice v Ljubljani o 38. društvenem letu 1910/11. Ljubljana: Glasbena matica.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-MBCBOPJO  
Golež Kaučič, Marjetka. 2003. Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC.
Hubad, Matej (ur.). 1894. Slovenske narodne pesmi. Ljubljana: Glasbena matica.
Hubad, Matej (ur.). 1903. 33 mešanih in moških zborov. Glasbena matica, zv. 32. Ljubljana: Glasbena matica.
Kelly, Alan. 2009. His Master’s Voice. The Central European Catalogue. (70000 to 79000), 1899 to 1929. CD-ROM. Sheffield: samozaložba.
Kimovec, Fran. 1907. Ljudski koncert »Glasbene Matice« dne 13. januarja 1907. Dom in svet 20 (2).
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-2LW0I5UV  
Klobčar, Marija. 2005. Ob simpoziju o družbeni vlogi ljudske pesmi. Traditiones 34 (1): 5–9.
Klobčar, Marija. 2014. »Oj lušno je res na deželi.« Percepcija ljudske pesmi in ljudskega pri objavah gramofonskih plošč pred drugo svetovno vojno. Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430207.
Klobčar, Teja. 2011. Jezikovni in muzikološki pristopi zapisovalcev v zbirateljski akciji OSNP. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
Kogoj, Marij. 1921. O narodni pesmi. Dom in svet 34 (4/6): 127–128.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-B1TISEEW
Koncerat … 1908. Koncerat pjevačkog zbora Glazbene matice iz Ljubljane pod vodstvom koncertnog vodje Mateja Hubada (2. 5. 1908).
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-SKTY6ISI

Krek, Gojmir. 1911.
Vilhar-Kalski, Balade; Muzikalne in književne novosti. Novi akordi 10 (1): 6–8.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-G4S1GRZ4
Kronika … 1906–1909. Kronika kvarteta Glasbene matice 1906–1909. NUK, Glasbena zbirka. Mapa Glasbena matica, kvartet / Kronika 1906–09.
Kumer, Zmaga. 1959. Slovenske ljudske pesmi z napevi. Poročilo o glasbenem gradivu, nabranem 1906–1914 pod Štrekljevim vodstvom, zdaj v Glasbenonarodopisnem inštitutu v Ljubljani. Slovenski etnograf 12: 203–211.
Kumer, Zmaga. 1975. Pesem slovenske dežele. Maribor: Obzorja.
Kumer, Zmaga idr. (ur.). 2001. Slovenske ljudske pesmi IV. Ljubezenske pripovedne pesmi. Ljubljana: Slovenska matica.
Kunej, Drago. 2008. Fonograf je dospel! Prvi zvočni zapisi slovenske ljudske glasbe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kunej, Drago. 2012. Slovenian recordings made by the Favorite company in Ljubljana in 1910. V: Pekka Gronow in Christiane Hofer (ur.), The Lindström project. Vol. 4, Contributions to the history of the record industry. Beiträge zur Geschichte der Schallplattenindustrie. Wien: Gesellschaft für historische Tonträger, 44–50.
Kunej, Drago. 2014. Med kodami skrita zvočna dediščina Slovencev. Glasnik SED 54 (1–2).
Loparnik, Borut. 2009. Glasbeno delo društev na Slovenskem do velike vojne. Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino 57: 329–338.
Mahkota, Karel. B. n. l. Kronika Pevskega zbora Glasbene matice v Ljubljani 1891–1941. 2. del, 1. knjiga. NUK, Glasbena zbirka.
Mrak, Andrej. 2013. Romantika ob reki Soči. 140-letnica pesmi Soča voda je šumela.
http://www.rtvslo.si/kultura/razglednice-preteklosti/romantika-ob-reki-soci/304656
Murko, Matija. 1929. Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami. Etnolog 3: 5–54.
Nedvĕd, Anton. 1893. Album 12 pesmi za višji glas s spremljevanjem klavirja. Ljubljana: Glasbena matica.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-0G1RTETB
Osnovna načela ...
1906. Osnovna načela za publikacijo »Avstrijske Narodne Pesmi«, ki jo namerja izdati c.k. ministrstvo za bogočastje in nauk. Ljubljana: Zadružna tiskarna.
Pisk, Marjeta. 2012. Nacionalizacija ljudske pesemske tradicije Goriških brd. Slavistična revija 60 (3): 483–498.
Slovenski narod. 1908. Zonophoni s slovenskimi pesmimi. Slovenski narod 41 (171): [5].
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-MIKGO944
Šivic, Urša. 2007. Vpliv institucionalnih meril na spreminjanje ljudskega petja. Traditiones 36 (2): 27–41.
Šivic, Urša. 2008. Po jezeru bliz Triglava. Ponarodevanje umetnih pesmi iz druge polovice 19. stoletja. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Šivic, Urša. 2011. Bariton v ljudskem petju na Slovenskem. Folklornik 7: 12–14.
Šivic, Urša. 2014. Gramofonske plošče z 78 obrati na minuto – izraz ponarodelosti ali vzrok zanjo? Traditiones 43 (2). DOI: 10.3986/traditio2014430208.
Švikaršič, Zdravko. 1914. Koroške slovenske narodne pesmi 1. Ljubljana: Glasbena matica.

Učiteljski tovariš. 1910. Bratoma dr. Gustavu in dr. Benjaminu Ipavicu, slavnima slovenskima skladateljema spomenik! Učiteljski tovariš 50 (5): 2.
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-UP7L2EEJ

Vodušek, Valens. 2003. Slovenska koroška ljudska pesem. V: Robert Vrčon in Marko Terseglav (ur.), Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 94–100.
Vrčon, Robert. 1995. Ljudsko petje na Slovenskem. Ljubljana (tipkopis).
Vrčon, Robert in Marko Terseglav (ur.). 2003. Etnomuzikološki članki in razprave. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Žirovnik, Janko. 1900. Narodne pesni z napevi I. Ljubljana: Glasbena matica.
Žirovnik, Janko. 1901. Narodne pesni z napevi II. Ljubljana: Glasbena matica.
Žirovnik, Janko. 1905. Narodne pesni z napevi III. Ljubljana: Glasbena matica.
Žirovnik, Janko. 1910. Narodne pesmi z napevi IV. Ljubljana: Glasbena matica.
Žirovnik, Janko. 1933. Narodne pesmi z napevi. I. zvezek. 2. prenovljena izdaja v dveh zvezkih. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.