Traditiones, 41-1, 2012, 159–174

Objavil stanka, dne Čet, 11/07/2013 - 13:26.

 

DOI: 10.3986/Traditio2012410114        (PDF )

Naslov/Title
Ritualism as a Reflection of Social Transformation and the Researcher’s (Lack of) Power

Avtorica/Author
Marija Klobčar

Izvleček
Prispevek z upodobitvijo različnih pogledov na kamniško folkloristično prireditev Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine odpira vprašanja odnosa raziskovalcev do teh kulturnih fenomenov. Z analizo geneze kamniške prireditve razkriva njene družbene pomene, hkrati pa analizira razloge za to, da je prireditev v očeh nekaterih dobila pomen rituala. Medtem ko ima prireditev Dnevi narodnih noš in oblačilne dediščine
za nekatere to vlogo še danes, je postopno dobivala tudi povsem drugačne pomene. Raziskovalec je ob tem opazovalec, na željo prirediteljev pa tudi svetovalec, pri čemer se sooča s številnimi dilemami, povezanimi z vprašanji avtentičnosti. Prispevek zato vlogo raziskovalca postavlja v kontekst tistih pogledov, ki problematizirajo njegovo apriorno pozicijo in opozarjajo na to, da bi moral raziskovalec stopiti na raven informatorjev. Glede na različne pomene, ki jih ima prireditev za posameznike, in glede na različne odnose do folklorizma, ki jih prispevek prepoznava tako pri prirediteljih kot pri udeležencih, se sprašuje, katerega od teh pogledov naj ob tem upošteva.

Abstract
This paper describes various views of the Kamnik folklore event Traditional Costume and Clothing Heritage Days in order to illuminate the relationship researchers have with these cultural phenomena. It analyzes the origins of the Kamnik event, revealing its social significance, and also analyzes the reasons that this event has attained ritual status for some. Although the event still plays this role today for some people, it has gradually also gained completely different meanings. The researcher is present as an observer, but also as an advisor when asked by the organizers, at which point he is faced with numerous issues connected with the concept of authenticity. This article therefore places the researcher’s role within the context of views that problematize his a priori position and call attention to the fact that the researcher should participate at the level of informer. Considering the varied meanings this event has for individuals, and considering their diverse relations to folklorism, which are recognized in both the organizers and the participants, the question is which of these views ought to be taken into account.

Ključne besede
pripadnostno kostumiranje, ritualnost, avtentičnost, folklorizem, Kamnik

Keywords
group-specific costume, ritualism, authenticity, folklorism, Kamnik

Viri/References
Bendix, Regina
1997 In Search of Authenticity. Madison: University of Wisconsin Press.

Ceribašić, Naila
2003 Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće: Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

Cohen, Anthony P.
1995 The Symbolic Construction of Community. London: Routledge.

Geertz, Clifford
2007 The Interpretation of Cultures. New York: Basic Books.

Fikfak, Jurij
2003 Re-constructed rituals between Reality and Imagination. In: Jeff Bernard, Jurij Fikfak, Peter Grzybek (eds.), Text & Reality/Text& Wirklichkeit. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 79–92.

Ftičar, Marija
1984 Etnolog v areni turizma. NR, Naši razgledi 33/10 (777): 290.

Hobsbawm, Eric
1983 Introduction. Inventing Tradition. In: Hobsbawm and Ranger (eds.) 1983, 1–14.

Hobsbawm, Eric J. and Terence O. Ranger (eds.)
1983 The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Johannsen, Agneta M.
2001 Applied Anthropology and Post-Modernist Ethnography. In: Alan Bryman (ed.), Ethnography, Volume 3. London: Sage Publications: 328–349.

Klobčar, Marjanca
1990 Kamnik in narodne noše med izročilom in turizmom. 20. dnevi narodnih noš. Kamnik: Turistično društvo Kamnik, Zveza kulturnih organizacij Kamnik, 5–32.
1993 Vsa mi v svatovskem bleščiš. Narodna noša kot izročilo. Kamnik: Zveza kulturnih organizacij Kamnik, no pagination.
1995 Vsi obrazi “narodnih noš.” In: Tone, Ftičar et al., 25. dnevi narodnih noš. Kamnik: Občina Kamnik, no pagination.

Knific, Bojan
2008 “Ko v nošo se odenem ....” Vprašanja pripadnostnega kostumiranja s posebnim pogledom na kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov. (= Knjižnica Glasbnika SED 41). Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.
2010 Folklornikom s(m)o vzeli noše: kostumiranje folklornih skupin – med historično pričevalnostjo in istovetnostjo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Poljak Istenič, Saša
2011 Text and Context of Folklorism. Traditiones 40/3: 74–82. [DOI: 10.3986/Traditio2011400304].