Traditiones, 40-3, 2011, 51–73

Objavil stanka, dne Fri, 14/06/2013 - 10:12.

DOI: 10.3986/Traditio2011400304         (PDF )

Naslov/Title
Texts and Contexts of Folklorism

Avtorica/Author
Saša Poljak Istenič

Izvleček
Termin folklorizem v etnologiji in folkloristiki označuje družbeno-kulturni pojav, ki folklorne oblike ljudske kulture predstavlja oz. oživlja v nizu različic med znanstveno rekonstrukcijo in ljudsko poustvarjalnostjo. Avtorica skuša tekste in kontekste folklorizma prikazati prek mednarodnega razvoja koncepta, prispevkov o folklorizmu v Sloveniji ter nazadnje s pogledi strokovnjakov in akterjev folklorizma na primeru
Kmečke ohceti v Ljubljani.

Abstract
In ethnology and folklore studies, folklorism generally denotes a social and cultural phenomenon that presents and revives folk culture forms in a series of versions ranging from scholarly reconstruction to (folk) performance. The author presents texts and contexts of this phenomenon through the international development and definitions of the concept, as well as through discussions about folklorism in Slovenia and various experts’ and actors’ views on the Country Wedding in Ljubljana.

Ključne besede
folklorizem, teorija in praksa, turizem, Kmečka ohcet v Ljubljani

Keywords
folklorism, theory and practice, tourism, Country Wedding in Ljubljana

Viri/References
Antonijević, Dragoslav
1969 Folklorismus in Jugoslawien. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 29–39.

Baš, Angelos (ed.)
1980 Slovensko ljudsko izročilo. Ljubljana: Cankarjeva založba.
2004 Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.

Baš, Angelos and Slavko Kremenšek (eds.)
1978 Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, FF (Pogledi; 3).

Bausinger, Hermann
1969 Folklorismus in Europa. Eine Umfrage. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 1–8.
1984 Folklorismus. In: Ranke, Kurt (ed.), Enzyklopadie des Marchens 4, 1405–1410.
2002 (1971) Etnologija. Od proučavanja starine do kulturologije (orig.Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse). Zemun: Biblioteka XX vek; Beograd: Čigoja Štampa: Krug (Biblioteka XX vek; 129).

Bendix, Regina
1997 In Search of Authenticity: The Formation of Folklore Studies. Madison, Wisconsin, London: University of Wisconsin Press.

Bogataj, Janez
1987 Ohcet u Ljubljani 1987. Manuscript. Arhiv TZS.
1989 Domače obrti na Slovenskem. Ljubljana: DZS.
1992 Sto srečanj z dediščino na Slovenskem. Ljubljana: Prešernova družba.
1993 Ljudska umetnost in obrti v Sloveniji. Ljubljana: Domus.
1994 ≫Majda, dajte mi tisto iz omare≪. Kultura poslovnih, promocijskih in protokolarnih daril. Ljubljana: Ethno.

Bošković-Stulli, Maja
1971 O folklorizmu. Zbornik za narodni život i običaje 45: 165–86.

Burszta, Józef
1969 Folklorismus in Polen. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 9–20.
1974 Kultura ludowa – kultura narodowa. Warszawa: LSW.

Dias, Jorge
1969 Folklorismus in Portugal. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 47–55.

Dömötör, Tekla
1969 Folklorismus in Ungarn. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 21–28.

Dorson, Richard M.
1969 Fakelore. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 56–64.

Gačnik, Aleš
2000 Moč tradicije. Kurentovanje in karneval na Ptuju. Ptuj: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra, Lala, Giz Poetovio Vivat.

Golež Kaučič, Marjetka
2005 Folk Song Today: Between Function and Aesthetics. Traditiones 34 (1): 177–189. [http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340114]

Habinc, Mateja
2009 Tradičnost' a folklorizácia sviatkov v socializme – dva príklady zo Slovinska. Slovensky narodopis 57 (4): 466–481.

Hazler, Vito
2002 Dediščina vsakdanjega življenja je tudi člen turistične promocije Slovenije. In: Uršič, Sonja and Nina Poniž (eds.), Naravne vrednote, kulturna dediščina – vrednote turističnega razvoja. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije, Turistična zveza Slovenije, 58–63.

Hobsbawm, Eric
1983 Introduction: Inventing Tradition. In: Hobsbawm and Ranger (eds.) 1983, 1–14.

Hobsbawm, Eric J. and Terence O. Ranger (eds.)
1983 The Invention of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.

Hultkrantz, Ake
1960 General Ethnological Concepts. Copenhagen: Rosenkilde and Bagger.

Juvančič, Katarina
2004 O (ne)moči izvirnega. Resonance avtentičnosti v poustvarjanju slovenskega ljudskoglasbenega izročila. Glasnik SED 44 (2): 14–22.

Kaj je to: narodna noša
[Newspaper article without identification information.] Slovenian Tourist Board Archive.

Knific, Bojan
2003 Vprašanje narodne noše na Slovenskem. Njen razvoj od srede 19. stoletja do 2. svetovne vojne. Etnolog 13 (64): 435–468.
2005 Kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov. Traditiones 34 (2): 155–177. [DOI: 10.3986/Traditio2005340209].
2006 Kostumiranje in identiteta. Konstrukcije Drugega na področju na tradiciji temelječih preoblek. Glasnik SED 46 (1): 4–9, 56.
2007 Uniformnost ali neuniformnost t. i. narodnih noš in folklornih kostumov. Glasnik SED 47 (3–4): 34–42.
2008a »Ko v nošo se odenem …K. Vprašanja pripadnostnega kostumiranja s posebnim pogledom na kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo.
2008b Kostumiranje folklornih skupin. Med historično pričevalnostjo in izkazovanjem istovetnosti (PhD dissertation). Ljubljana: [B. Knific].
2009a O neustreznosti enačenja obleke z nošo. Etnolog 19 (70): 137–156.
2009b O pripadnostnem kostumiranju. Na primeru kostumiranja na Tržaškem. Glasnik SED 49 (1–2): 7–13.
2010a Folklornikom s(m)o vzeli noše. Kostumiranje folklornih skupin – med historično pričevalnostjo in istovetnostjo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2010b Folkloriziranje plesnega izročila. Prostorske, časovne in družbene razsežnosti ljudskih in folklornih plesov. Etnolog 20 (71): 115–134.

Kremenšek, Slavko
1973 Obča etnologija. Ljubljana: Univerza v Ljubljani.
1978 Družbeni temelji razvoja slovenske etnološke misli. In: Baš and Kremenšek (eds.) 1978, 9–65.

Križnar, Naško
1983 Kmečkost v sodobni kulturi. Glasnik SED 23 (3): 64–67.

Kumer, Zmaga
1978a Ljudska pesem v sodobnosti. In: Baš and Kremenšek (eds.) 1978, 335–364.
1978b Godčevstvo in sodobni instrumentalni ansambli na Slovenskem. In: Baš and Kremenšek (eds.) 1978, 365–378.

Kunej, Rebeka
2004 Nekateri pojavi plesnega folklorizma v Beli krajini do 2. svetovne vojne. Traditiones 33 (2): 181–192. [DOI: 10.3986/Traditio2004330208].
2006 Transformacije ljudskega plesa v predstavitvah za »druge«. Primer treh kol iz Bele krajine. Traditiones 35 (1): 123–134. [DOI: 10.3986/Traditio2006350106].
2007 Štajeriš na Slovenskem. Etnokoreološki in plesno-antropološki vidiki (PhD dissertation). Nova Gorica: [R. Kunej].
2010 Staro na nov način. Ljudska plesna dediščina in folklorne skupine. Etnolog 20 (71): 135–148.

Kuret, Niko
1960 Obnovitev starih in uvedba novih zgodovinsko-folklornih prireditev na območju Slovenske Istre. S posebnim ozirom na Piran – Portorož [Detailed Report for Tourist Association Piran – Portorož]. Ljubljana.
1961a Turistična etnografija. Skripta za višjo komercialno šolo v Mariboru [Manuscript]. Ljubljana.
1961b Etnografske posebnosti slovenskih pokrajin v luči turizma. Gradivo za turistično propagando [Detailed Report for Slovenian Tourist Board]. Ljubljana.
1962 Turizem in folklora. Glasnik SED 4 (1): 1.
1969 Kulturnoprosvetne organizacije in naša ljudska kultura. Glasnik SED 10 (2): 1–2.
1978 O šegi in njeni spremenljivosti. V: Baš and Kremenšek (eds.) 1978, 309–333.
1980 Letne ali koledarske šege. In: Baš (ed.) 1980, 167–176.

Lowenthal, David
1995 (1985) The Past is a Foreign Country. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press.

MacCannell, Dean
1973 Staged Authenticity: Arrangements of Social Space in Tourist Settings. American Journal of Sociology 79 (3): 589–603. [http://dx.doi.org/10.1086/225585].

Makarovič, Gorazd
1978 Pogledi na ljudsko likovno umetnost. In: Baš and Kremenšek (eds.) 1978, 379–408.

Makarovič, Marija
1963 Slovenska ljudska noša [inaugural dissertation]. Ljubljana.
1967 Narodna noša. Glasnik SED 8 (4): 1.
1968 Nekaj misli ob »folklornih prireditvah«. Glasnik SED 9 (3): 3–4.
1972 Narodna noša. Slovenski etnograf 23–24 (1970–1971): 53–70.
1978a Govorica noše. In: Baš and Kremenšek (eds.) 1978, 197–235.
1978b Noša in folklorne skupine. In: Bogataj, Janez and Mitja Guštin (eds.), Etnologija in sodobna slovenska družba. Brežice: Posavski muzej; Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 86–88.

Manuscript
[Incomplete document, without identification information.] Slovenian Tourist Board Archive.

Moser, Hans
1962 Vom Folklorismus in unserer Zeit. Zeitschrift fur Volkskunde 58 (2): 177–209.
1964 Der Folklorismus als Forschungsproblem der Volkskunde. Hessische Blatter fur Volkskunde 55: 9–57.

Nuryanti, Wiendu
1996 Heritage and postmodern tourism. Annals of tourism research 23 (2): 249–260. [http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(95)00062-3].

Ohcet v Ljubljani 1985
1985 Programme booklet. Slovenian Tourist Board Archive.
Palmer, Catherine
1999 Tourism and the symbols of identity. Tourism management 20: 313–321.

Poljak Istenič, Saša
2005 Festival through the optics of folklorism and heritage tourism. Case-study of the Country wedding in Ljubljana. Bricolage. Innsbrucker Zitschrift fur Europaische Ethnologie 3 (Kulturelles Erbe), 128–153.
2008 Šege in navade kot folklorizem. Traditiones 37 (2): 61–110. [DOI: 10.3986/Traditio2008370204].
2009 Šege in navade kot folklorizem. In: Slavec Gradišnik, Ingrid (ed.), Etnološki pogledi in podobe. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 61–110.

Račič Simončič, Mojca
2005 Vidna sporočila na Slovenskem med obema vojnama. Ali o likovnem folklorizmu. Etnolog 15 (66): 369–388.

Ramovš, Mirko
1980 Ples. In: Baš (ed.) 1980, 223–229.
1982 Folklora in folklorizem. Folklorist 5 (1–2): 3.
1988 Pojavi folklorizma v Beli krajini. In: Slavec, Ingrid and Tatjana Dolžan (eds.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije – 5. Ljubljana: Partizanska knjiga, 215–220.
1989 Folklora. Folklorne skupine. In: Javornik, Marjan (ed.), Enciklopedija Slovenije 3 (Eg–Hab). Ljubljana: Mladinska knjiga, 130–131.
1992 Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Gorenjska, Dolenjska, Notranjska. Ljubljana: Kres.
1995 Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Bela krajina in Kostel. Ljubljana: Kres.
1996 Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Prekmurje in Porabje. Ljubljana: Kres.
1997 Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Vzhodna Štajerska. Ljubljana: Kres.
1998 Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Od Slovenske Istre do Trente. Ljubljana: Kres.
2000 Polka je ukazana: plesno izročilo na Slovenskem. Koroška in zahodna Štajerska. Ljubljana: Kres.

Repe, Božo
2006 Turistična zveza in razvoj turizma v Sloveniji po drugi svetovni vojni. In: Srečko Šajn, Janez Bogataj and Olga Janša-Zorn (eds.), Turizem smo ljudje. Zbornik ob 100-letnici ustanovitve Deželne zveze za pospeševanje prometa tujcev na Kranjskem, Turistične zveze Slovenije in organiziranega turizma v Sloveniji: 1905-2005. Ljubljana: Turistična zveza Slovenije, 61–99.

Rihtman-Auguštin, Dunja
1988 Folklore. Models and Symbols. In: Rihtman-Auguštin, Dunja and Zorica Rajković (eds.), Contributions to the Study of Contemporary Folklore in Croatia. Zagreb: Zavod za istraživanje folklora (Special Issue; 9), 9–22.

Simoneta, Jasna
2003 Kraška ohcet kot fenomen folklorizma. Traditiones 32 (1): 143–159.

Sirovátka, Oldřich
1993 Wege zur Erforschung des Folklorismus. Der Folklorismus als Thema der Volkskunde. Narodna umjetnost 30: 249–256.

Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in etnologije. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija
1990 O folklorizmu na splošno. Glasnik SED 30 (1–4): 20–42.
1992 Slovstveni folklorizem. Nova revija 11 (121/122, maj/junij): 673–683.
2005 Folklorizem kot literarni model pri Janezu Trdini. In: Dovič, Marijan (ed.), Janez Trdina med zgodovino, narodopisjem in literaturo. Novo mesto: Goga; Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 121–138.
2005a Vprašanje folklorizma na slovenskem podeželju In: Hudales, Jože and Nataša Visočnik (eds.), Dediščina v rokah stroke. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo. (Županičeva knjižnica; 14), 231–238.
2006 Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Stanonik, Marija, Marko Terseglav and Ingrid Slavec Gradišnik
2004 Folklorizem. In: Baš (ed.) 2004, 131–132.

Šmidchens, Guntis
1999 Folklorism Revisited. Journal of Folklore Research 36 (1): 51–70.

Terseglav, Marko
1989 Folklora. In: Javornik, Marjan (ed.), Enciklopedija Slovenije 3 (Eg–Hab). Ljubljana: Mladinska knjiga, 130.

Trümpy, Hans
1969 Folklorismus in der Schweiz. Zeitschrift fur Volkskunde 65 (1): 40–46.