Traditiones, 40-3, 2011, 27–50

Objavil stanka, dne Fri, 14/06/2013 - 10:03.

DOI: 10.3986/Traditio2011400303        (PDF )

Naslov/Title
Some Remarks toward more Social Context in Slovenian Folkloristics

Avtor/Author
Miha Kozorog

Izvleček
Članek problematizira (ne)upoštevanje družbenega konteksta v sodobni slovenski folkloristiki. Etnografsko se navezuje na primer žganja močeradovca in poulično petje v Tolminu. Teoretsko obravnava koncept folklornega dogodka, komunikacijske vidike folklore in družbeno-kulturni kontekst kot ogrodje razumevanja folklore.

Abstract
The article questions the insufficient attention given to social context in contemporary Slovenian folkloristics. Ethnographically, it draws on the examples of salamander brandy and street singing in Tolmin. Theoretically, the concept of a folklore event, the communication aspects of folklore, and socio-cultural context, are discussed as a framework for understanding folklore.

Ključne besede
družbeni kontekst, folklorni dogodek, močeradovec, petje, Tolmin, kreativni principi

Keywords
social context, folklore event, salamander brandy, singing, Tolmin, creative principles

Viri/References
Abu-Lughod, Lila
1986 Veiled Sentiments: Honor and Poetry in a Beduin Society. Berkeley in London: University of California Press.

Bausinger, Hermann
2002 [1971] Etnologija. Od proučavanja starine do kulturologije. Beograd: Biblioteka XX vek.

Ben-Amos, Dan
1971 Towards a Definition of Folklore in Context. The Journal of American Folklore 84 (331): 3–15. [http://dx.doi.org/10.2307/539729].

Bourdieu, Pierre
2002 Praktični čut. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Bohlman, Philip V.
1988 The Study of Folk Music in the Modern World. Bloomington in Indianapolis: Indiana University Press.

Cohen, Anthony P.
1985 The Symbolic Construction of Community. Milton Keynes: The Open University.

Čistov, Kiril V.
2010 [1975] Specifičnosti folklora u svjetlu teorije informacije. V: Hameršak, Marijana in Suzana Marjanić (ur.), Folkloristička čitanka. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 139–158.

Čolović, Ivan
2006 Etno. Priče o muzici sveta na Internetu. Beograd: Biblioteka XX. Vek.
2007 Bordel ratnika. Folklor, politika i rat. Beograd: Biblioteka XX. Vek.

Dégh, Linda
1972 Folk Narrative. V: Dorson, Richard M. (ur.), Folklore and Folklife: An Introduction. Chicago: University of Chicago Press, 53–83.

Dolenc, Janez
2000 Kres na Grebljici. Povedke z Loškega pogorja. Ljubljana: Kmečki glas.

Dolinar, Peter
2001 Prebliski skozi čas. Ljubljana: Samozaložba.

Douglas, Mary
1999 Miselni slogi. Kritični eseji o dobrem okusu. Ljubljana: *cf.

Dundes, Alan
1980 Interpreting Folklore. Bloomington: Indiana University Press.

Finnegan, Ruth
1989 The Hidden Musicians: Music-making in an English Town. Cambridge: Cambridge University Press.

Foucault, Michel
2001 [1969] Arheologija vednosti. Ljubljana: Studia Humanitatis.

Frith, Simon
1996 Performing Rites: On the Value of Popular Music. Oxford: Oxford University press.

Golež Kaučič, Marjetka
2001 Raziskovalne metode v folkloristiki – med tradicionalnim in inovativnim. Traditiones 30 (1): 279–291.
2005 Folk Song Today: Between Function and Aesthetics. Traditiones 34 (1): 177–189. [http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340114].

Habrnál, Miloš idr.
2005 Rupnikova črta in druge jugoslovanske utrdbe iz obdobja 1926–1941. Dvůr Králové nad Labem: Fortprint.

Handelman, Don
1998 [1990] Models and Mirrors: Towards an Anthropology of Public Events. New York in Oxford: Berghahn Books.

Ivančič Kutin, Barbara
2003 Raziskovalni položaj pri terenskem zbiranju prozne folklore. Traditiones 32 (1): 117–124.
2006 Vpliv konteksta kraja in časa na pripovedovanje folklornih pripovedi. V: Novak Popov, Irena (ur.), Slovenska kratka pripovedna proza. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovenistiko, Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, 627–634.

Jankovič Potočnik, Aleksander
2009 Rupnikova linija. Odkrivanje utrdb ob rapalski meji. Logatec: Ad Pirum.

Kapchan, Deborah A.
1995 Performance. The Journal of American Folklore 108 (430): 479–508. [http://dx.doi.org/10.2307/541657].

Kavčič, Benjamin
2003 Utrinki z Rupnikove linije. V: Rupnikova linija. Tečaj za turistične vodnike po Rupnikovi liniji. Neobjavljeno seminarsko gradivo. Škofja Loka: LTO Zavod za pospeševanje turizma Blegoš.

Klobčar, Marija
2003 Ljudske pesmi v meščanskem okolju – pričevanje ljudskega v meščanskem ali meščanskega v ljudskem? Traditiones 32 (2): 51–70.

Kozorog, Miha
2002 Glasba–prostor–identiteta: Primeri iz Tolmina po letu 1945. Neobjavljeno diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
2005 Halucinogena dediščina. Močeradovec, naš stoletnik in pop ikona. V: Hudales, Jože in Nataša Visočnik (ur.), Dediščina v očeh znanosti. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 117–131.
2010 »Pa Tminu se patiepaje«. Življenjski svet lokalne skupnosti mladih v uglasbenih besedilih (1. del: uglaševanje). Glasnik SED 50 (3, 4): 33–41.
2011 »Pa Tminu se patiepaje«. Življenjski svet lokalne skupnosti mladih v uglasbenih besedilih (2. del: ustvarjanje lokalnosti). Glasnik SED 51 (1, 2): 10–16.

Kumer, Zmaga
1988 Etnomuzikologija. Razgledi po znanosti o ljudski glasbi. Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Kvartič, Ambrož
2010a Sodobne povedke. Razmišljanje o najbolj sodobnem žanru pripovedne folklore. Studia mythologica Slavica 13: 273–290.
2010b Migracijski motivi sodobnih povedk o tujcih v velenjskem prostoru. V: Mencej, Mirjam in DanPodjed (ur.), Ustvarjanje prostorov. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete; Praga: Filozofická fakulta Univerzita Karlova; Bratislava: Filozofická fakulta Univerzita Komenského; Krakov: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 92–111.

Mencej, Mirjam
2006 Coprnice so me nosile. Raziskava vaškega čarovništva v vzhodni Sloveniji na prelomu tisočletja. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Muršič, Rajko
1995 Center za dehumanizacijo. Etnološki oris rock skupine. Pesnica: Frontier.

Ogorevc, Blaž
1995 Močeradovec. Halucinogene droge – Made in Slovenia. Mladina 23: 26–32.

Pettan, Svanibor
2002 Gypsy Musicians and Folk Music Research in the Territories of Former Yugoslavia. V: Bojan Baskar in Irena Weber (ur.), MESS Vol. 4. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 169–185.

Piko-Rustia, Martina
2001 Sodobno pripovedništvo na Koroškem. Glasnik SED 41 (1, 2): 65–67.

Prinčič, Boris in Miha Kozorog
1998 Močeradovec – žganje, ki je in ga ni. Neobjavljena seminarska naloga. Ljubljana: Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.

Ramšak, Mojca
2006 Žrtvovanje resnice. Opoj zmuzljivih diskretnih nediskretnosti. Maribor: Litera.

Rihtman-Auguštin, Dunja
1979 Istraživanje folklora i kulturna praksa. Narodna umjetnost 16: 9–19.

Rupnik, Alenka
2003 Življenje ob meji med obema vojnama in po njima. V: Rupnikova linija: Tečaj za turistične vodnike po Rupnikovi liniji. Neobjavljeno seminarsko gradivo. Škofja Loka: LTO Zavod za pospeševanje turizma Blegoš.

Stanonik, Marija
1990 Slovstvena folklora v domačem okolju. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
1999 Slovenska slovstvena folklora. Ljubljana: DZS.
2001 Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2006 Procesualnost slovstvene folklore. Slovenska nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2009 Zgodovina slovenske slovstvene folklore. Od srednjega veka do sodobnosti. Ljubljana: Slovenska matica.

Šešo, Luka
2010 »Ja o tome znam, ali ne želim pričati«. Tradicijska vjerovanja u nadnaravna bića u unutrašnjosti Dalmacije. Narodna umjetnost 47 (2): 97–111.

Šivic, Urša
2006 Načini oblikovanja popularnoglasbenih priredb ljudskih pesmi. Traditiones 35 (1): 107–122. [DOI: 10.3986/Traditio2006350105].

Terseglav, Marko
1987 Ljudsko pesništvo. Ljubljana: DZS.
2001 Štrekljev sindrom. Traditiones 30 (1): 201–220.

Tul, Vlasta
2002 »Na Mostu se vse zve, če ne prej pa…«. Komentirana objava zapisnika seje krajevne organizacije Socialistične zveze delovnega ljudstva Most na Soči z dne 15. julija 1953. V: Zbornik Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv, 132–159.