Traditiones, 40-3, 2011, 99–112

Objavil stanka, dne Fri, 14/06/2013 - 09:45.

DOI: 10.3986/Traditio2011400307        (PDF )


Naslov/Title
Folklore between the Past and the Future: Partisan Songs and the Canon of Yugoslav Folklore


Avtorica/Author
Ana Hofman

Izvleček
Prispevek se osredinja na glasbene prakse NOB po letu 1945, na njihovo vlogo pri ohranjanju spomina na drugo svetovno vojno ter ustvarjanju in utrjevanju partizanskega mita. Z uporabo analitičnega pristopa skuša interpretati korpus glasbenega repertoarja NOB zunaj časa 2. svetovne vojne in pokazati, da je v pomembnem delu nastajal (se oblikoval in kanoniziral) v povojnem času. Glavni namen prispevka je torej predstaviti, kako so uradni diskurzi v povojnem obdobju vplivali na ustvarjanje partizanske folklore kot izjemno pomembnega dela širšega koncepta jugoslovanske folklore, posebej pa disonantno naravo teh diskurzov.

Abstract
The paper is focused on the musical practices of the National-Liberation War (NLW) in Yugoslavia after 1945 and their role in the preserving memory on World War II, and foundation and maintaining of the partisan myth. Employing an analytical approach, it attempts to interpret the musical production of NLW beyond the timeframe of World War II and illustrate how it had been actually shaped and canonized in the after-WWII period. The main aim of the paper is to present the ways official discourses shaped the canon of partisan folklore as the most important part of the broader concept of Yugoslav folklore, with an emphasis on the narratives‘ dissonant nature.

Ključne besede
glasbene prakse NOB, partizanska folklora, partizanske pesmarice, nova socialistična folklora

Keywords
musical production of the National-Liberation War, partisan folklore, partisan song-books, new socialist folk culture

Viri/References
Bošković-Stulli, Maja
1960 Narodna poezija naše oslobodilaške borbe kao izraz savremenog folklornog stvaralaštva. V:
Zbornik radova SAN, 68, knj. 3, 393–424.

Buchanan, Donna
2006 Performing Democracy: Bulgarian Music and Musicians in Transition. Chicago: Chicago University Press.

Buden, Boris
2003 Još o komunističkim krvolocima ili zašto smo se bili rastali. Prelom. Časopis za savremenu umetnost i teoriju 5: 51–57.

Ceribašić, Naila
1998 Heritage of the Second World War in Croatia: Identity Imposed Upon and By Music. V: Pettan, Svanibor (ur.). Music, Politics, and War: Views from Croatia, Zagreb: Institute of Ethnology and Folklore Research, 109–129.
2003
Hrvatsko, seljačko, starinsko i domaće. Povijest i etnografija javne prakse narodne glazbe u Hrvatskoj. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.

Gobec, Radovan
1959 Naša partizanska pesem, Ljubljana: Borec.

Hercigonja, Nikola
1962 Predgovor. V: Hercigonja, Nikola in Đorđe Karakljajić (ur.), Zbornik partizanskih narodnih napeva, VII–X.

Hobsbom, Erik in Terens Rejndžer (ur.)
2002 Izmišljanje tradicije. Beograd: Biblioteka XX vek.

Hrovatin, Radoslav
1959 Slovenska partizanska pesem. V: Gobec 1959: 7–13.

Husanović, Jasmina
2010 Između traume, imaginacije i nade. Kritički ogledi o kulturnoj produkciji i emancipativnoj politici. Beograd: Fabrika knjiga.

Ilić, Žarko
1967 Vojničke narodne pjesme i hercegovske iz prvog svjetskog rata. Narodno stvaralaštvo - folklor 6 (21): 36–39.

Kaneff, Deema
2004 Who Owns the Past?: The Politics of Time in a ‘Model’ Bulgarian Village. New York in Oxford: Berghahn Books.

Komelj, Milkavž
2009 Kako misliti partizansko umetnost. Ljubljana: *cf.

Križnar, Franc
1992 Slovenska glasba v narodnoosvobodilnem boju. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.

Marjanović, Jovan,
1959 Narodnooslobodilački rat i narodna revolucija u Jugoslaviji 1941-1945. Beograd: Kultura.

Močnik, Rastko
2005 Partizanska simbolička politika. Zarez 161–162 (http://www.zarez.hr/161/z_esej.htm).

Nedeljković, Dušan
1962 Prva etapa prelaženja kolektivnog u individualno i obrnuto u narodnom stvaralaštvu i kriterijum ovog prelaženja. Narodno stvaralaštvo - folklor 2: 98–108.
1972 Prilog. V: Orahovac, Sait (ur.),
Narodne pesme bunta i otpora, 96–99.

Olson, Julia
2004 Performing Russia: Folk Revival and Russian Identity. New York in London: Routledge.

Petrović, Radmila
1961 Narodni melos u oblasti Titovog Užica, Rad VIII kongresa Saveza foklorista Jugoslavije. Titovo Užice, 1961, 95–106.

Pogačar, Martin
2003 Zvočno slikovne planjave jugoslovanskega mita. Diplomsko delo. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede (http://dk.fdv.uni-lj.si/dela/Pogacar-Martin.PDF).

Rice, Timothy
1994 May It Fill Your Soul: Experiencing Bulgarian Music. Chicago: Chicago University Press.

Rodić, Milivoj
1991 Ogledi iz usmene književnosti. Tuzla:“Univerzal”.

Rudan, Ive
1987 Današnje stanje folklore Crnogoraca u Peroju. V: Rad XXVIII kongresa Saveza udruženja foklorista Jugoslavije, Sutomore 1981, 85–88.

Sertić, Mira,
1968 Pjesma otpora i radnička pjesma. V: Zbornik kongresa SUFJ, Celje 1965. Ljubljana, 83–89.

Stere, Anca
2003 The Social Dimension of the Folkloric Text in the Postwar Totalitarianism. Symposia. Journal for Studies in Ethnology and Anthropology: 83–93.

Žganec, Vinko
1962 Muzički foklor I. Zagreb: Autorova naklada.

Pesmarice
Naše pjesme. 1942, 1944, 1945.
Slovenske partizanske pesmi. Ljubljana: GP SPČ, junij 1942.
Narodne pjesme borbe i oslobodjenja. Zagreb: Prosveta, 1947.
Milošević, Vlado (ur.),
Krajiške narodne pjesme iz NOB-e i socijalisticke izgradnje. Banja Luka, 1949.
Nazečić, Slavko (ur.),
Slavne godine. Sarajevo, 1949.
Narodni stihovi. Cetinje,1950.
Narodne pjesme o borbi i izgradnji. Sarajevo, 1952.
Kroz borbe i pobjede. Sarajevo: Svejtlost, 1952.
Vitez, Grigor (ur.),
Po šumama i gorama. Zagreb, 1952.
Čubelić, Tvrtko (ur.),
Naše narodne pjesme. Zagreb, 1955.
Gobec, Radovan (ur.),
Naša partizanska pesem. Ljubljana: Borec, 1959.
Čubelić, Tvrtko,
Plameni cvjetovi. 1961.
Hercigonja, Nikola in Đorđe Karakljajić (ur.),
Zbornik partizanskih narodnih napeva. 1962.
Orahovac, Sait (ur.),
Narodne pesme bunta i otpora. 1971.
Vukosavljev, Sava (ur.),
Borbena pesma slobode. Novi Sad: SUBNOR SAP Vojvodine, 1972.
Karakas, Branko (ur.),
S pesmom do slobode s pesmom u slobodi. Beograd: Muzičko odeljenje sekretarijata za narodnu odbranu, 1974.
Apih, Milan idr. (ur.),
Vstanite sužnji. Zbirka revolucionarnih pesmi narodov vsega sveta. Ljubljana: Založba Borec, 1976.

Transkript
Diskusija. XI Kongres Zveze folkloristov Jugoslavije 1964. Zagreb, 1966.

Arhivski vir
Izveštaj plenarne sednice. Socijalistički savez radnog naroda Jugoslavije 1959. Arhiv Jugoslavije, F-616.