Traditiones • 33/1 • 2004

Objavil stanka, dne Tor, 04/01/2011 - 10:35.


DOI: 10.3986/Traditio2004330112       (PDF )
 
Naslov/Title
Dwelling in Traditional Japanese House
 
Avtorica/Author
Nataša Visočnik
 
Izvleček
Članek povzema rezultate terenskega dela in raziskovanja tradicionalne japonske hiše. Na podlagi raziskave primera mestne hiše iz edskega obdobja v muzeju Boso no mura na Japonskem je predstavljena tradicionalna bivalna kultura. V bivalni kulturi se kažejo vplivi naravnih in družbenih značilnosti obdobja in tako študija japonskega bivališča priskrbi vpogled v karakter japonskega naroda in oblikovnih dejstev v kulturni rasti. 

Abstract

The article summarizes the results of the fieldwork and researching of the traditional Japanese house. On the basis of researching of the exemplary house, namely the city house from Edo period in Boso no mura Museum, the traditional dwelling culture is represented. In dwelling culture the influences of the natural and social characteristics of the period are shown, and in that way the study of the Japanese dwelling provides an insight to the characteristic of the Japanese people and formative facts in cultural grow.
 
Ključne besede
tradicionalna hiša, bivalna kultura, Japonska 

Keywords

Traditional house, dwelling, Japan
 
Viri/References
Boso no mura
http://www.chiba-muse.or.jp/MURA/index.htm
Carsten, Janet in Stephan Hugh-Jones
1995 (ur.) About the house. Lévi-Strauss and Beyond. Cambridge, Cambridge University Press.
Dore, Ronald
1978 Shinohata. A Portrait of a Japanese Village. London, Penguin Books Ltd.
Egenter, Nold
1992 The present relevance of the primitive in architecture. Lausanne, Struktura Mundi.
Engel, Heinrich
1964 The Japanese house. A tradition for contemporary architecture. Tokyo, Charles E. Tuttle Company.
Forbis, H. William
1975 Japan today. People, places, power. Tokyo, Tuttle Company.
Fukuta, Ajio in Miyata, Noboru
1983 Nihon minzokugaku gairon. Tokyo, Yoshikawa Koubunkan.
Hayashi, Masataka
1997 Iwahashi no ka. b.n.k., b.n.z.
Katoh, Amy Sylvester
1990 Japan. The art of living. Tokyo, Charles, E.Tuttle Co., Inc.
Kashiwaki, Hirosi idr.
2000 Nihojin no kurashi. Tokyo, Kodansha.
Keršič, Irena
1991 Oris stanovanjske kulture slovenskega kmečkega prebivalstva v 19. stol. Slovenski etnograf
33–34: 329–388.
Morse S. Edward
1972 [1886] Japanese homes and their surroundings. Tokyo, Charles E. Tuttle Company.
Slavec, Gradišnik Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Ljubljana, Založba ZRC SAZU, ZRC SAZU.
SSKJ
1994 Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, Državna založba Slovenije.
Šarf, Fanči
1973 O raziskovanju stanovanjske kulture. Traditiones 2: 5 –15.
Ueda, Atsushi
1990 [1974] The inner harmony of the Japanese house. Tokyo, Kodansha International.
Vlastos, Stephen
1998 Mirror of Modernity, Invented Tradition of Modern Japan. Berkley, University of California Press.
Waterson, Roxana
1995 Houses and Hierachies in Island Southeast Asia. V: Carsten, Janet in Stephan Hugh-Jones (ur.) 1995: 47–86.
Yagi Koji
1982 A Japanese touch for your home. Tokyo, Kodansha International.
Yoshida, Tetsuro
1969 [1954] Das Japanische Wohnhause. Tübingen, Verlag Ernst Wasmuth.