Traditiones • 33/1 • 2004

Objavil stanka, dne Tor, 04/01/2011 - 10:34.


DOI: 10.3986/Traditio2004330111        (PDF )
 
Naslov/Title
The Communication of Intangible Traditions to Museum Public. Critical Remarks of Museums and Museum Exhibitions on Masks
 
Avtor/Author
Aleš Gačnik
 
Izvleček
Članek govori o kritiki muzejev in muzejskih razstav (mask) z vidika (etnološke) muzeologije. Poudarjeno je poslanstvo sodobnih muzejev kot varuhov in generatorjev kulture in posrednikov znanja, poudarjeni so nekateri muzeološki koncepti in muzejsko predstavljanje mask v evropskih muzejih. Ugotavljamo, da je bogastvo maskirnih tradicij v muzejih zminimalizirano na estetsko in morfološko podobo maske, očiščeno obrednih pomenov in vsebin, lastnim fenomenu tradicionalnega pustnega izročila. Idealiziranje realnosti, ki se zgodi s fetišizacijo predmetov, pri obiskovalcih razstav ustvarja napačno podobo o vlogi in pomenu tradicionalnih mask v zgodovini svetovnih civilizacij. 

Abstract

The paper presents some critical remarks of museums and museum exhibitions on masks from the perspective of ethnological museology. Emphasized is the purpose of modern museums as transmitters of knowledge and guardians and generators of culture. Discussed are certain museological concepts and the manner of presenting exhibitions on masks in European museums. The author suggests that the wealth of masking traditions, on display in museums, has been minimalized to aesthetic and morphological mask forms, but devoid of any ritual characteristics that are an essential part of traditional Shrovetide customs. Upon seeing the exhibited objects that have been rendered to the level of fetishes in order to convey an idealized view of reality visitors acquire a false notion about the role and importance of traditional masks in the history of world civilizations.
 
Ključne besede
maske, muzeji, muzeologija, nesnovna dediščina

Keywords

Masks, museums, museology, intangible heritage
 
Viri/References
Baš, Angelos
1998 O etnografskem znanstvenem delu v muzejih. Etnolog 8, 59: 423–440.
Brumen, Borut
1987 Razvoj etnološkega muzealstva na Slovenskem – zgodovina in možnosti razvoja etnološkega oddelka Pokrajinskega muzeja v Murski Soboti [diplomska naloga]. Ljubljana, PZE za etnologijo, FF, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani.
Éri, Istvan in Béla Végh (ur.)
1986 Dictionarium Museologicum. Budapest, Hungarian Esperanto Association.
Gačnik, Aleš
1991 Muzeologija in barve / Belo, ki te ljubim belo oziroma bela barvna tradicija v slovenskih muzejih. V: Božič, Bojan (ur.), Gradivo s posvetovanja. Zborovanje Društva muzealcev Slovenije.
1991. Šmarješke toplice]. Ljubljana, Društvo muzealcev Slovenije: 5–12.
1995a Matija Murko – muzejski kritik in muzeolog. Med Narodopisno razstavo češkoslovansko v Pragi leta 1895 in »spominom« nanjo leta 1995. V: Muršič, Rajko in Mojca Ramšak (ur.), Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana, Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva 23): 67–75, 296–297.
1995b Muzejski oskarji. Prispevek k vzpostavitvi muzejske kritike in kritike muzejskih razstav na Slovenskem. V: Čepič, Taja idr. (ur.), Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Idrija, 11. do 13. oktobra 1995. Ljubljana, Slovensko muzejsko društvo; Celje, Muzej novejše zgodovine Celje: 16–25.
1997 Med virtualno mrtvimi in kibernetičnimi muzeji. Med nacionalnim in evropskim poročilom o kulturni politiki Slovenije ter globalnimi megatrendi na prelomu tisočletja. V: Počivavšek, Marija (ur.), Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Murska Sobota, 8.–10. oktobra 1997. Ljubljana, Slovensko muzejsko društvo; Celje, Muzej novejše zgodovine Celje: 86–115.
2000 Človek z masko kot predmet etnološke muzeologije [doktorska disertacija]. Ljubljana, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Gačnik, Aleš in Andrej Brence
1998 Tradicionalne pustne maske na območju Ptujskega in Dravskega polja ter Haloz. V: Gačnik, Aleš in Andrej Brence (ur.), Zgodbe o tradicionalnih pustnih maskah. Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj.
Gačnik, Aleš in Stanka Gačnik
1992 Zbiram – torej sem. O fenomenu zbirateljstva in privatnih zbiralcih. Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj.
1995 Mitologija Žoharjevega kurenta. Ptuj, Pokrajinski muzej Ptuj.
Gačnik, Aleš idr.
1995 Sklepi delovne skupine Slovenski muzej jutri. V: Počivavšek, Marija (ur.), Zborovanje Slovenskega muzejskega društva, Dobrna, 13.–15. oktobra 1993. Sklepi delovnih skupin. Celje: Slovensko muzejsko društvo in Muzej novejše zgodovine Celje: 4–5.
Horvat, Jasna
1989 Muzejska predstavitev zgodovine [magistrska naloga]. Ljubljana, Oddelek za umetnostno zgodovino, FF, Univerza Edvarda Kardelja.
Hudales, Jože
1986a Etnološki muzej danes in jutri. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 26 (1–2): 20–24.
1986b Diskusija. V: [ur. odbor], Razmerja med etnologijo in zgodovino. Gradivo s posvetovanja v Mariboru, november 1984. Ljubljana, Marksistični center Univerze v Mariboru [idr.] (Knjižnica Glasnika SED 14; Knjižnica Kronike 6): 289–291.
1998a Nastajanje novega muzeja premogovništva v Velenju. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 38 (3–4): 42–45.
1998b Teksti za premogovniški muzej na Starem jašku v Velenju [tipkopis, 29. 9. 1998].
1998c Muzej slovenskega premogovništva na Starem jašku [projektna dokumentacija; tipkopis]. Velenje.
1999 Scenarij zvokov in posnetkov Muzeja premogovništva na Starem jašku [projektna dokumentacija: tipkopis]. Velenje.
Hudson, Kenneth
1994 Fifteen Editions of EMYA. V: Negri, Massimo (ur.), New Museums in Europe (1977–1993).
Milano, Edizione Gabriele Mazzotta: 9–13.
1999 21 years of EMYA and the European Museum Forum. V: European Museum Forum EMYA. The candidates 1999. Bristol, European Museum Forum: 8–16.
Kandert, Josef
1998 Razstave za leto 2000. Etnolog 8, 59: 417–422.
Kuret, Niko
1973 K fenomenologiji maske. Nekaj vidikov. Traditiones 2: 97–119.
1984 Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana, Cankarjeva založba.
Maroević, Ivo
1993 Uvod u muzeologiju. Zagreb, Zavod za informacijske studije.
Mensch, Peter van
1995 K metodologiji muzeologije. V: Rovšnik, Borut (ur.), Muzeoforum. Zbornik muzeoloških predavanj (1993/94). Ljubljana, Zveza muzejev Slovenije.
Moličnik, Vesna
1998 Kako spregovorijo predmeti. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 38 (3–4): 61–64.
Negri, Massimo
1994 Innovation and the Museum Scene in Europe. V: Negri, Massimo (ur.), New Museums in Europe (1977–1993). Milano, Edizione Gabriele Mazzotta: 15–21.
Rudolf, Branko
1955 Maske in časi. Kratka kulturna zgodovina za gledališča. Ljubljana, Mladinska knjiga.
Schouten, Frans
1989 Megatrends. V: Van Mensch, Peter (ur.), Professionalising the Muses. The Museum Profession in Motion. Amsterdam, AHA Books (Art History Architecture. Discours 11): 107–116.
Smerdel, Inja
1996 Projekt, imenovan Slovenski etnografski muzej. Etnolog 6, 57: 17–58.
Sproccati, Sandro
1996 Vodnik po slikarstvu. Ljubljana, Mladinska knjiga.
Stransky, Zbynek Z.
1995 Introduction to the Study of the Theory of Presentation. Brno, International Summer School of Museology (course C).
Šola, Tomislav
1981 Disneyland kao prilog muzeološkom izkustvu. Muzeologija [Zagreb] 23: 40.
1985 Prema totalnom muzeju [doktorska disertacija]. Ljubljana, Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Filozofska fakulteta.
1993 Sedanjost in bodočnost muzeja. V: Rovšnik, Borut (ur.), Muzeoforum. Zbornik muzeoloških predavanj. Ljubljana, Slovensko muzejsko društvo in Zveza muzejev Slovenije: 19–24.
Teuten, Timothy
1990 A collector’s guide to masks. New Jersey, Wellfleet Press.
Waidacher, Friedrich
1995 Reviewing museum exhibition. Brno, International Summer School of Museology (Special session C – On museum communication and education).
Wyatt, Gery
1994 Spirit Faces. Contemporary Native American Masks from the Northwest Coast. London, Thames & Hudson.