Traditiones • 33/1 • 2004

Objavil stanka, dne Tor, 04/01/2011 - 10:31.


DOI: 10.3986/Traditio2004330108       (PDF )
 
Naslov/Title
Seasonal Work in the Memory of the People of Apátistvánfalva
 
Avtorica/Author
Katalin Munda Hirnök
 
Izvleček
V pričujočem prispevku so predstavljeni izsledki terenske raziskave o sezonskem zaposlovanju prebivalcev Števanovcev (južni del Porabja) med obema vojnama, ko je bilo med vaščani sezonsko delo še zmeraj razširjeno. Na sezonskem delu zasluženi pridelek je bil pomemben vir za preživetje družin. Večmesečno bivanje na posestvih v različnih županijah na Madžarskem, kakor tudi v Nemčiji, je pustilo globoke sledi v spominu Števanovčanov. Pričevanja nekdanjih sezonskih delavcev so pomemben vir pri preučevanju sezonskega zaposlovanja porabskih Slovencev. 

Abstract

The paper focuses on the findings of a fieldwork research on seasonal work practices of the people of Apátistvánfalva (Števanovci in Slovenian) in the south of Porabje, an area situated in a triangle between Hungary, Slovenia, and Austria. In the period between the First and the Second World Wars, seasonal work was still a significant source of income for the local population. The time spent working in different regions of Hungary as well as Germany, which usually lasted several months, has remained very much alive in the memories of the villagers of Števanovci. Recounts of former seasonal workers and their family members represent an important source for the study of seasonal work of Slovenians from Porabje.
 
Ključne besede
sezonsko delo, migracije, porabski Slovenci 

Keywords

Seasonal work, migrations, Slovenians from Porabje.
 
Viri/References
Boross, Marietta
1967 Mezőgazdasági munkásszerződések Nyugat-Dunántulról. Néprajzi Közlemények 12 (1–2): 236–307.
Galgóczy, Károly
1855 Magyarság, a Szerb Vajdaság s Temesi bánság mezőgazdasági statisticája. Pest.
Hirnök, Katarina
1991 Slovenski poljedelski sezonski delavci v Železni županiji v 20. stoletju/Vas megyei szlovén mezőgazdasági idénymunkások a 20. században. V: Nemzetiség – Identítás. Békéscsaba in Debrecen: 216–222.
Kossics, József
1828 A magyarországi Vendus-Tótokról. Objavil Csaplovics János. Tudományos Gyűjtemény V. zv.: 40.
Kozar-Mukič, Marija
1984 Slovensko Porabje / Szlovénvidék. Ljubljana in Szombathely.
1988 Gornji Senik / Felsőszölnök. Ljubljana in Szombathely.
2003 Arhivski podatki o izseljevanju porabskih Slovencev pred drugo svetovno vojno. V: Lukšič Hacin, M. (ur.), Sezonstvo in izseljenstvo v panonskem prostoru. Sosedstvo Avstrije, Hrvaške, Madžarske in Slovenije. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU (Migracije 4, 1): 111–118.
Lencsés, Ferenc
1982 Mezőgazdasági idénymunkások a negyvenes években. Budapest, Akadémiai Kiadó.
Munda Hirnök, Katalin
1992 Vzroki in razvoj poljedelskega zaposlovanja med porabskimi Slovenci. Razprave in gradivo 26–27: 238–248.
1997 Sezonstvo / Summásság. V: Etnologija Slovencev na Madžarskem / A magyarországi szlovének néprajza 1. Budapest / Budimpešta: 1966.
Petánovics, Katalin
1987 A zalai summásgazda. Zalai Gyűjtemény 26: 187–203.
Sárközi, Zoltán
1965 A summások. V: Szabó, István (ur.), A parasztság Magyarországon a kapitalizmus korában 1848–914. Budapest: 321–381.