Traditiones • 33/1 • 2004

Objavil stanka, dne Tor, 04/01/2011 - 10:30.


DOI: 10.3986/Traditio2004330107       (PDF )
 
Naslov/Title
Istrian Refugees. Research Material and Propositions
 
Avtorici/Author
Jasna Fakin in Katja Jerman
 
Izvleček
Avtorici v prispevku obravnavata v slovenski etnologiji manj raziskane istrske begunce. V prvem delu poiščeta vzroke za povojne migracije prebivalstva iz slovenske Istre, predstavita glavne naselitvene valove in pojasnita rabo termina »istrski begunci«. V nadaljevanju opišeta naseljevanje v barakarska naselja, graditev begunskih naselij v tržaškem zaledju in življenje v njih. Nato pa se osredotočita na odzive lokalnega prebivalstva ob naselitvi istrskih beguncev in na to, kako se v vsakdanjem ravnanju kaže njihova (ne)sprejetost. 

Abstract

Refugees from Istria have not been frequently examined by Slovenian ethnologists. Discussed are the reasons for their emigration after the Second World War, principal waves of emigration, and the origin of the term »Istrian refugees«. The authors examine the refugees’ barrack camps, the building of refugee settlements in the hinterland of Trieste, the life in these settlements, and the reactions of the local population to the newcomers.
 
Ključne besede
Istrski begunci, naseljevanje, Tržaški Kras, način življenja 

Keywords

Istrian refugees, settlement, Trieste Karst, way of life.
 
Viri/References
Argenti Tremul, Alessandra
2003 Analiza izseljevanja iz Severozahodne Istre na podlagi takratnega uradnega časopisja (http://www.sloistra.com/koper/zrs/tremul.html (16. 2. 2003).
Ballinger, Pamela
1996 Remembering the Istrian Exsodus. Memory in a Trans-State Context. V: Baskar, Bojan in Borut Brumen (ur), MESS. Mediterranean Ethnological Summer School. Piran. Ljubljana, Inštitut za multikulturne raziskave: 51–71.
2003 »Authentic Hybrids« in the Balkans Borderlands. Current anthropology 45 (1): 31–60. doi:10.1086/379633
Brumen, Borut
2000 Sveti Peter in njegovi časi. Socialni spomini, časi in identitete v istrski vasi Sv. Peter. Ljubljana, Založba /*cf.
Coleman, Lerita M.
1999 Stigma – razkrita enigma. V: Nastran Ule, Mirjana (ur.), Predsodki in diskriminacije. Izbrane socialno-psihološke študije. Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče: 198–216.
Čermelj, Lavo
1965 Slovenci in Hrvati pod Italijo med obema vojnama. Ljubljana, Slovenska matica.
Danese, Roberto in Luciano Santin
1997 Istria omnia. Tutte le barzellette sugli istriani. Opicina.
Darovec, Darko
1992 Pregled zgodovine Istre. Koper, Primorske novice.
Erjavec, Karmen idr.
2000 Mi o Romih. Diskriminatorski diskurz v medijih. Ljubljana, Open Society Institute.
Gombač, Boris M.
2000 »Controesodo«. Povojne italijanskega prebivalstva v Jugoslavijo (1945–54). Annales 11(2): 371–386.
Gombač, Jure
2000 Izseljevanja iz Kopra in njegove okolice po sprejetju Londonskega memoranduma. Analiza podatkov odhajajočih skozi prizmo narodnosti. Annales 11(2): 395–402.
2002 The last great migration wave from Koper and its sorroundins and attempt to reconstruct the emigrants’ social picture. Annales 12 (2): 385–396.
2003 Izseljevanje iz okraja Koper po Londonskem sporazumu 5. oktobra 1954. Prostovoljno optiranje ali prisilna migracija? [Tipkopis].
Gregorič, Milan in Marino Vocci
1994 Odseljeni Istran in predsednik Istrsko-beneškega kulturnega krožka Istra iz Trsta. Primorska srečanja 160/161: 481–484.
Hobsbawm, Eric J.
1993 Nations and Nationalism since 1780. Programme, Myth, Reality. Cambridge, University Press.
Jezernik, Božidar
1987 O kolektivnih karakterizacijah. Traditiones 16: 29–33.
Južnič, Stane
1993 Identiteta. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede.
Kalc, Aleksej
2002 Poti in usode. Selitvene izkušnje Slovencev ob zahodni meji. Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Znanstveno raziskovalno središče republike Slovenije; Trst, Narodna in študijska knjižnica.
Kerma, Simon in Tomaž Plesec
2001 Slovenska Istra – laboratorij za preučevanje regionalne identitete. Annales 11 (2): 309–318.
Knežević - Hočevar, Duška
1999 Družbena razmejevanja v dolini zgornje Kolpe. Domačijska zamišljanja nacije in lokalitete. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU.
Kramar, Janez
1987 Izola – mesto ribičev in delavcev. Koper, Lipa.
Kristeva, Julija
1991 Strangers to ourselves. New York, Columbia University Press.
Levi, Giovanni
1995 Nematerialna dediščina. Življenjska pot piemontskega eksorcista iz XVII. stoletja. Ljubljana, ŠKUC in ZIFF.
Lukšič - Hacin, Marina
1996 Ko tujina postane dom. Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče.
Macdonald, Sharon
1997 The construction of Difference. An Anthropological Approach to Stereotypes. V: Macdonald, Sharon (ur.), Inside European Identities. Ethnography in Western Europe. Providence in Oxford, Berg: 219–237.
Merkù, Pietro
2000 Primerjava med eksodusoma iz Istre in Sudetov po drugi svetovni vojni. Annales 10 (1): 241–252.
Muženič, Mirjam
1995 Optanti in njihove nezaceljene rane. Primorska srečanja 19 (173/174): 617–620.
Nastran - Ule, Mirjana
1999 Predsodki in diskriminacije. Izbrane socialno-psihološke študije. Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče.
Nemec, Gloria
1998 Un paese perfetto. Storia e memoria di una comunita in esilio. Grisignana d’Istria 1930–1960. Gorica.
Pickering, Michael
2001 Stereotyping. The Politics of Representation. New York, Palgrave.
Pletikosić, Ivica
2000 Vpliv selitvenih gibanj na spreminjanje števila prebivalcev v Piranu sredi 20. stoletja. Annales 11 (2): 387–394.
Ploj, Tatjana
1996 Premoženjska struktura prebivalstva v Izoli in okolici leta 1953 in 1954. Annales 8: 168–174.
Pupo, Raoul
2000 Orientameti della piů recente storiografia Italiana sull’esodo Istriano. Annales 10 (1): 165–171.
2003 Pogledi najnovejšega italijanskega zgodovinopisja na izseljevanje iz Istre (http://www.sloistra.com/koper/zrs/pupo.html).
Ravnik, Mojca
1996 Bratje, sestre, strniči, zermani. Družina in sorodstvo v vaseh v Slovenski Istri. Ljubljana, Založba ZRC.
Simonovich, Mario
2003 Capirsi per progredire. Panorama 15. 5.: 7–11.
Sivini, Giordano
1970 Tržačani, Slovenci in begunci. Odlomek iz ankete o neenakostih in etničnih predsodkih v Trstu. Razgledi po svetu: 745–747.
Terseglav, Marko
2002 Šalo na stran in šala kot kratka oblika ustnega. Traditiones 31 (2): 55–83.
Troha, Nevenka
1997 Optanti za italijansko državljanstvo z območja priključenega Sloveniji leta 1947. Prispevki za novejšo zgodovino 37: 359–369.
1999 Komu Trst. Slovenci in Italijani med obema državama. Ljubljana, Modrijan.
Volk, Sandi (Alessandro)
1999 O zakonskem urejanju položaja istrskih in dalmatinskih beguncev v Italiji 1945–1963. Razprave in gradivo 53: 77–96.
1999 Ezulski skrbniki. Vloga in pomen begunskih organizacij ter urejanja vprašanja istrskih beguncev v Italiji v luči begunskega časopisja 1945–1963. Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije.
2000 Odbor narodne osvoboditve za Istro (CLNI) in eksodus iz cone B Svobodnega tržaškega ozemlja – predlog italijanski vladi za sprejem in namestitev beguncev iz maja 1954. Annales 10 (1): 231–240.
2003 Istra v Trstu. Naselitev istrskih in dalmatinskih ezulov in nacionalna bonifikacija na Tržaškem. Koper, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče.
Zagradnik, Maruša
1996 Optiranje za italijansko državljanstvo s priključenega ozemlja. Prispevki za novejšo zgodovino 26: 95–106.
Viri
Primorski dnevnik 1947–1956.
Arhivsko gradivo OLO Koper.