Traditiones • 33/1 • 2004

Objavil stanka, dne Tor, 04/01/2011 - 10:20.


DOI: 10.3986/Traditio2004330106        (PDF )
 
Naslov/Title
The Feast of St. Stephen in Zanigrad, Celebration of Kinship, Village, and Neighborhood
 
Avtorica/Author
Mojca Ravnik
 
Izvleček
Sv. Štefan je najpomembnejši praznik Zanigrada, opuščene vasi v občini Koper v slovenski Istri. Kljub temu, da je v vasi več kot deset let živel samo še en prebivalec in po njegovi smrti l. 1992 nihče več, se vsako leto na praznik zberejo nekdanji vaščani z družinami, njihovi sorodniki in prijatelji. Po l. 1995 je v praznovanje vključeno tudi blagoslavljanje konj, prej pa praznovanje s konji ni imelo zveze, saj konj v vasi niso imeli. Avtorica ugotavlja, da gre, kljub spremenjenemu zunanjemu dogajanju, še vedno za praznik sorodnikov, vaščanov in sosedov. 

Abstract

St. Stephen’s Day is the most important holiday in Zanigrad, an unpopulated village situated in the municipality of Koper in Slovenian Istria. The village, which had been occupied by only one villager for over a decade, became uninhabited after his death in 1992. The yearly celebration of St. Stephen’s Day, however, brings together former villagers, their families, relatives, and friends. Even though the village has never had any horses, after 1995 the celebration includes the blessing of horses, a ceremony that has no connection with the past. Yet despite this introduction of new elements St. Stephen’s Day in Zanigrad remains the holiday of relatives, villagers, and neighbors.
 
Ključne besede
letne šege, štefanovo, krajevna identiteta, družina, sorodstvo, vaška skupnost, Zanigrad, slovenska Istra 

Keywords

calendar feasts and rituals, St. Stephen’s Day, local identity, family, kinship, local community, Zanigrad, Slovenian Istria.
 
Viri/References
Darovec, Darko
1990 Od prihoda Slovanov do propada Beneške republike. V: Žitko S. idr. (ur.), Kraški rob in Bržanija. Zbornik ob 500-letnici fresk v Hrastovljah. Koper, Skupščina občine Koper: 31–62.
Degrassi, A.
1933 Tesoretto di monete medioevali scoperto nel territorio comunale di Villa Decani. Atti e Memorie della Società Istriana di Archeologia e Storia Patria 45 [Poreč]: 382–383 [nav. v: Župančič 1990: 24].
Catasto Franceschino
1819 Catasto Franceschino 468 b, II. Trst, Državni arhiv.
Gregorič, Darij
1994 Godba na pihala iz Sv. Antona pri Kopru. V: Gregorič, D. (ur.), To je naš koledar za navadno leto 1944. Dekani: 96–98.
Höfler, Janez
2001 Gradivo za historično topografijo predjožefinskih župnij na Slovenskem. Primorska: Oglejski patriarhat / Goriška nadškofija / Tržaška škofija. Nova Gorica, Goriški muzej.
Karba, Josip
b. n. l. Narodne šege. Slovenski vestnik (Celovec) 45: 87–101 [nav. v Kuret 1989: 394].
Kuret, Niko
1989 Praznično leto Slovencev 2. Ljubljana, Družina.
Lavrič, Ana
1986 Vizitacijsko poročilo Agostina Valiera o koprski škofiji iz leta 1579. Ljubljana, ZRC SAZU [nav. v Höfler 2001: 198–199].
Ogrin, Darko
1989 Iz življenja komuna v Bezovici. Kronika. Časopis za slovensko krajevno zgodovino 37 (1–2): 96–101.
1994 Naravnogeografski oris Osapske doline. V: Vodopivec, Danilo (ur.), Osp. 175. Obletnica prve slovenske ljudske šole v Istri. Osp, KUD »Domovina«: 7–15.
Ravnik, Mojca
1996 Bratje, sestre, strniči, zermani. Družina in sorodstvo v vaseh v Slovenski Istri. Ljubljana, ZRC SAZU; Koper, Lipa.
Sancin, Josip
1898 I. Liber Res historicae Zgodovinske drobtine za Predloko Lonche [tipkopis, prepis M. Župančič, Pokrajinski muzej Koper 1995].
Savnik, Roman idr.
1968 Krajevni leksikon Slovenije. I. knjiga. Ljubljana, Državna založba Slovenije.
Snoj, Damijan
2000 Zanigrad. Poročilo o zaščitnih arheoloških izkopavanjih (Zavod za varstvo kulturne dediščine, enota Piran in Restavratorski center RS, Ljubljana).
Zadnikar, Marijan
1982 Romanika v Sloveniji. Tipologija in morfologija sakralne arhitekture. Ljubljana, Državna založba Slovenije.
Župančič, Matej
1990 Arheološka podoba Brega s Kraškim robom. V: Žitko S. idr. (ur.), Kraški rob in Bržanija. Zbornik ob 500-letnici fresk v Hrastovljah. Koper, Skupščina občine Koper: 19–26.