Traditiones • 34/1 • 2005

Objavil stanka, dne Pon, 27/12/2010 - 12:12.


DOI: 10.3986/Traditio2005340117        (PDF )
 

Naslov/Title
The popularization of Slovenian folk music between the local and global: redemption or downfall of national heritage
 
Avtorica/Author
Katarina Juvančič
 
Izvleček
S pomočjo kulturnih, političnih, časovnih in prostorskih premen avtorica opazuje dinamični preplet ljudske glasbe v lokalnem, nacionalnem in globalnem kontekstu ter jih pojasnjuje na podlagi konkretnih primerov. Pozornost usmeri na vlogo kulturne politike, znanosti in drugih akterjev v procesu nacionalizacije ljudske glasbe v preteklosti in danes, pri čemer podrobneje preizprašuje koncept tradicije in njegovo rabo v slovenskih folklorističnih in folk revival diskurzih.

Abstract

Through cultural and political changes, and different periods of time and locations, this article observes the dynamic variation of folk music in the local, national, and global context and illustrates this with examples. It focuses on the role of cultural policy, scholarship, and other factors in the process of the nationalization of folk music in the past and present, and questions the concept and use of the term “tradition” in Slovenian folklore and folk revival discourses.
 
Ključne besede
ljudska glasba, folk revival, nacionalizacija, globalizacija, tradicija

Keywords

folk music, folk revival, nationalization, globalization, tradition
 
Viri/References
Anderson, Benedict
1998 [1983] Zamišljene skupnosti: O izvoru in širjenju nacionalizma (Imagined Communities. On the Origin and Spread of Nationalism). Ljubljana: Založba ŠKUC.
Baumann, Max Peter
1991 Traditional Music in the Focus of Cultural Policy. Max Peter Baumann (ed.), Music in the Dialogue of Cultures: Traditional Music and Cultural Policy. Wilhelmshaven: Florian Noetzel Verlag: 22–31.
2000 The Local and the Global: Traditional Music Instruments and Modernization. The World of Music – Journal of the International Institute for Traditional Music 42(3): 121–144.
2001 Festivals, Musical Actors and Mental Constructs in the Process of Globalization. The World of Music – Journal of the International Institute for Traditional Music 43(2–3): 9–29.
Brumen, Borut
2001 ‘Refolucija’ slovenske etnologije in kulturne antropologije (The “Refolution” of Slovenian Ethnology and Cultural Anthropology). Glasnik SED 41(1–2): 8–16.
Frith, Simon
1996 Music and Identity. Stuart Hall et al. (ed.), Questions of Cultural Identity. London, Thousand Oaks, CA and New Delhi: Sage Publications: 108–127.
Gellner, Ernest
1983 Nations and Nationalism. Oxford: Basil Blackwell.
Golež Kaučič, Marjetka
2001 Med tradicijo in inovacijo ali položaj folkloristike v sodobni znanosti (Between Tradition and Innovation, or the Position of Folklore in Modern Scholarship). Glasnik SED 41: 116–120.
Juvančič, Katarina
2002 Kje so tiste stezice? Poskusi revitalizacije tradicionalnih godb v Veliki Britaniji in Sloveniji od 19. do 21. stoletja (Where are These Little Paths? Attempts to Revitalize Traditional Music in Great Britain and Slovenia from the 19th to 21st Centuries). Unpublished thesis. Ljubljana: Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Faculty of Arts, University of Ljubljana.
2004 O (ne)moči izvirnega: Resonance avtentičnosti v poustvarjanju slovenskega ljudskoglasbenega izročila (On the (Im)Potence of the Original: The Resonance of Authenticity in the Performance of Slovenian Folk Music Heritage). Glasnik SED 44(2): 14–22.
Kušar, Meta
2005 Vaja za predstavo, ki bo na sporedu jutri (Rehearsal for a Performance on Tomorrow’s Program). Delo, 10 March 2005: 24–25.
McCann, Anthony
2001 All That Is Not Given Is Lost: Irish Traditional Music, Copyright, and Common Property. Ethnomusicology 45(1): 89–106. doi:10.2307/852635
2003 Questioning Educational Strategies: The Challenges of a Radical Pedagogy in Discussions about Irish Traditional Culture. Available at: http://www.beyondthecommons.com/crosbhealach.html, 5 January 2005.
Muršič, Rajko
1994 Ob desetletnici: Dolga zgodba o ljudski godbi na Drugi godbi (On the Tenth Anniversary: The Long History of Folk Music at the Druga Godba festival). Glasbena mladina 24(7): 10–11.
1997 Razkritje krinke: O lokalno-globalnih identifikacijah (The Discovery of the Mask: On Local and Global Identifications). Traditiones 26: 223–236.
Ó Giolláin, Diarmuid
2003 Tradition, Modernity and Cultural Diversity. Lotte Tarkka (ed.), Dynamics of Tradition. Perspectives on Oral Poetry and Folk Belief, (= Studia Fennica Folkloristica 13). Helsinki: Finnish Literature Society: 127–136.
Ronström, Owe
1996 Revival Reconsidered. The World of Music – Journal of the International Institute for Traditional Music 38(3): 5–20.
2001 Concerts and Festivals: Public Performance of Folk Music in Sweden. The World of Music – Journal of the International Institute for Traditional Music 43(2–3): 49–64.
Strajnar, Julijan
1988 Vloga ljudske glasbe pri ohranjanju narodnostne samobitnosti (The Role of Folk Music in the Preservation of National Identity). Ingrid Slavec and Tatjana Dolžan (eds.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije. Ljubljana: Knjižica glasnika Slovenskega etnološkega društva: 83–90.