Traditiones • 34/1 • 2005

Objavil stanka, dne Pon, 27/12/2010 - 12:09.


DOI: 10.3986/Traditio2005340114        (PDF )
 
Naslov/Title
Folk song today: between function and aesthetics
 
Avtorica/Author
Marjetka Golež Kaučič
 
Izvleček
Razprava se loteva vprašanja o tem, v katero semantično polje uvrščamo ljudsko pesem danes. Ali je zaradi izgube izvirnega konteksta res samo še estetsko dejstvo ali pa zaradi novih okoliščin, ki rekonstruirajo sam kontekst, ponovno lahko opazujemo tudi njeno funkcijsko razsežnost? Avtorica se v razpravi sprašuje tudi o novih komunikacijskih kanalih, po katerih ljudska pesem (na primeru pesmi Riba Faronika nosi svet) ponovno vstopa v tradicionalno okolje.

Abstract

The paper deals with the question of the classification of the folk song today. With regard to its lost original context, has the folk song really become no more than an esthetic artifact, or have new circumstances reconstructed the context and thus added a new functional dimension to the folk song? In addition, the author discusses the new communication channels used to reintegrate the folk song in its traditional environment based on the example of the song “Riba Faronika nosi svet” (Faronika the Fish Bears the World).
 
Ključne besede
ljudska pesem, folklora, folklorizem, poustvarjanje, Riba Faronika, funkcija, estetika

Keywords

folklore, folklorism, re-creation, Faronika the Fish, function, aesthetics
 
Viri/References
Ben-Amos, Dan
1981 Zur einer Definition der Foklore in Kontekst (Towards a Definition of Folklore in Context). Jahrbuch für Volksliedforschung 26: 15–30.
Bausinger, Hermann
1987 Jezik v etnologiji (Language in Ethnology). Traditiones 16: 35–49.
Burszta, Jósef
1969 Folklorismus in Polen (Folklorism in Poland). Zeitschrift für Volkskunde 65: 9–20.
Dundes Alan
1965 “What is Folklore?” In: Alan Dundes (ed.), The Study of Folklore. Berkeley: University of California: 1–3.
Golež Kaučič, Marjetka
2002 Slovenska ljudska pripovedna pesem (balada) in njeni odsevi v Prešernovi ter odmevi v sodobni poeziji (The Slovenian Folk Narrative Song (Ballad) and its Reflections in the Poetry of France Prešeren and in Contemporary Poetry). Obdobja 19 (2002): 521–541.
2003 Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti (Folk and Literary: Two Faces of Creativity). Ljubljana: Založba ZRC.
Goljevšček, Alenka
1982 Mit in ljudska pesem (Myth and Folk Song). Ljubljana: Slovenska matica.
Gusiew, Wiktor
1974 Estetyka folkloru (Aesthetics of Folklore). Wrocław: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich.
Kumer, Zmaga
1960 Funkcija balade na Slovenskem (The Function of the Ballad in Slovenia). Rad kongresa folklorista V, Beograd: Naučno delo.
1975 Pesem slovenske dežele (Songs of Slovenia). Maribor: Založba Obzorja.
1995 Mi smo prišli nocoj k vam...: Slovenske koledniške pesmi (We Came to You Tonight…: Slovenian Carols). Ljubljana: Založba Kres.
1996 Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi (The Role, Structure, and Style of the Slovenian Folk Song). Ljubljana: Založba ZRC.
Oblak, Breda
1997 Z glasbo skozi čas: učbenik za glasbeno vzgojo: 7 razred. (With Music Trough Time: Handbook for Musical Education, 7th grade). Ljubljana: DZS.
Ramovš, Mirko
1988 Pojavi folklorizma v Beli krajini (The Folklorism Phenomenon in Bela Krajina). Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 5: 215–220.
SLP I
1970 Slovenske ljudske pesmi I (Slovenian Folk Songs I). Ed. Zmaga Kumer, Milko Matičetov, Boris Merhar, and Valens Vodušek. Ljubljana: Slovenska matica.
Stanonik, Marija
1990 O folklorizmu na splošno (On Folklorism in General). Glasnik Slovenskega etnološkega društva 30(1–4): 20–42.
1992 Slovstveni folklorizem (Literary Folklorism). Nova revija 11(121/122): 678–680.
2001 Teoretični oris slovstvene folklore (Theoretical Outline of Folklore). Ljubljana: Založba ZRC.
Štrekelj, Karel
1898–1923 Slovenske narodne pesmi I–IV (Slovenian Folk Songs I–IV). Ljubljana: Slovenska matica.
Terseglav, Marko
1987 Ljudsko pesništvo: Literarni leksikon 32 (Folk Poetry: Literary Lexicon 32). Ljubljana: DZS.
Toelken, Barre
1981 Zum Begriff der Performanz im dynamischen Kontext der Volksüberlieferung (On the Notion of Performance in the Dynamic Context of Folk Tradition). Zeitschrift für Volkskunde 77: 37–50.