Traditiones • 34/1 • 2005

Objavil stanka, dne Pon, 27/12/2010 - 12:06.


DOI: 10.3986/Traditio2005340111        (PDF )
 
Naslov/Title
Metamorphoses of Slovenian Folk Dance
 
Avtor/Author
Mirko Ramovš
 
Izvleček
Tako kot vsi pojavi ljudske kulture je bil tudi ples v teku svojega obstoja podvržen različnim vplivom, ki so spreminjali njegovo obliko, strukturo, slog ter vlogo v vsakdanjem in prazničnem življenju. Prispevek analizira te spremembe, jih skuša opredeliti in poiskati vzroke. Opira se večinoma na plese, zapisane po 2. svetovni vojni, v dopolnitev pa služi gradivo, nabrano v začetku 20. stoletja v okviru akcije Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi.

Abstract

Similar to other phenomena in folk culture, folk dance has been subject to different influences throughout its existence that changed its form, structure, style, and function in people’s everyday and festive lives. This paper analyses the changes that have taken place and tries to categorize them and establish reasons for them. The paper is primarily based on dances recorded after World War II, in combination with materials collected in the program of the Committee for the Collection of Slovenian Folk Songs at the beginning of the 20th century.
 
Ključne besede
metamorfoze, ples, oblika, vloga, ime

Keywords

metamorphosis, dance, form, function, name
 
Viri/References
Golež Kaučič, Marjetka
2003 Teorija intertekstualnosti in njena uporaba v folklorističnih raziskavah (The Theory of Intertextualism and its Application in Folklore Research), (= Zbornik referatov za trinajsti mednarodni slavistični kongres, Ljubljana, 15.–21. avgusta 2003 / Papers for the 13th International Congress of Slavists, Ljubljana: August 15–21, 2003). Slavistična revija, special issue: 311–328.
Linhart, Anton Tomaž
1981 Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije 1 in 2 (An Essay on the History of Carniola and Other Lands of the South Slavs of Austria). Ljubljana: Slovenska matica.
Maletić, Ana
1986 Knjiga o plesu (The Book of Dance). Zagreb: Kulturno-prosvjetni sabor Hrvatske.
Orel, Boris
1936 Mitos o mostu (The Myth of the Bridge). France Marolt, Tri obredja iz Bele krajine (= Slovenske narodoslovne študije 2). Ljubljana: Glasbena Matica: 74–91.
Ramovš, Mirko
1972 Potrkan ples (Stamping Dance). Traditiones 1: 129–141.
1977 Romarski vrtec (Pilgrim Swirl). Traditiones 4: 47–78.
1988 Visoki ali prvi rej? (High Dance or First Dance?) Traditiones 5–6: 187–208.
1992 Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem - Gorenjska, Dolenjska, Notranjska (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: Upper Carniola, Lower Carniola, Inner Carniola). Ljubljana: Založba Kres.
1995 Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Bela krajina (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: Bela krajina). Ljubljana: Založba Kres.
1996 Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Prekmurje in Porabje (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: Prekmurje and the Rába River Valley). Ljubljana: Založba Kres.
1997 Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Vzhodna Štajerska (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: Eastern Styria). Ljubljana: Založba Kres.
1998 Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Od Slovenske Istre do Trente, 1. del (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: From Slovenian Istria to Trenta, part 1). Ljubljana: Založba Kres.
1999 Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Od Slovenske Istre do Trente, 2. Del (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: From Slovenian Istria to Trenta, part 2). Ljubljana: Založba Kres.
2000 Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem – Koroška in zahodna Štajerska (The Polka is Ordered. Dance Heritage in Slovenia: Carinthia and Western Styria). Ljubljana: Založba Kres.
Sachs, Curt
1992 Eine Weltgeschichte des Tanzes (A World History of Dance, 3rd reprint of the 1933 Berlin edition). Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms Verlag.
Štrekelj, Karel
1906 Navodila in vprašanja za zbiranje in zapisovanje narodnih pesmi, narodne godbe, narodnih plesov in šeg, ki se nanašajo na to (Guidelines and Questions for the Collection and Recording of Folk Songs, Folk Music, Folk Dances and Related Customs). Ljubljana: Zadružna tiskarnica.
Šuštar, Marija and Valens Vodušek
1963 Koreografska oblika pomladno-obredne igre “most” v Sloveniji in njene variante v Jugoslaviji (The Choreographic Form of the Springtime Ceremonial “Dance” Game in Slovenia and its Variants in Yugoslavia). Rad 9. kongresa SUFJ u Mostaru i Trebinju 1962, Sarajevo: 481–487.
Vodušek, Valens
1960 Alpske poskočne pesmi v Sloveniji (Lively Alpine Dances in Slovenia). Rad kongresa folklorista Jugoslavije, 6, Bled 1959: 55–58.
Vogelnik, Mojca et al.
1990 Ples (Leksikoni Cankarjeve založbe) (Dance). Ljubljana: Cankarjeva založba.
Wolfram, Richard
1951 Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Europa (Folk Dance in Austria and Related Dances in Europe). Salzburg: Otto Müller Verlag.