Traditiones • 34/1 • 2005

Objavil stanka, dne Pon, 27/12/2010 - 12:05.


DOI: 10.3986/Traditio2005340110        (PDF )
 
Naslov/Title
We have plenty of words written down; we need melodies!: The purchase of the first recording device for ethnomusicological research in Slovenia
 
Avtor/Author
Drago Kunej
 
Izvleček
Prispevek raziskuje prizadevanja Odbora za nabiranje slovenskih narodnih pesmi (OSNP) za pridobitev prve lastne snemalne naprave namenjene terenskemu zvočnemu snemanju. Širokopotezno zastavljeni načrti nakupa kar dveh fonografov in večjega števila voščenih valjev, s čimer bi sistematično vključili zvočna snemanja v raziskovanje ljudskih pesmi, arhivirani valji pa bi služili kot referenca notnim transkripcijam in kot primarni znanstveni vir, so bili za tisti čas zelo napredni. Žal so se predvideni načrti uresničili šele na koncu zbiralne akcije in v precej skromnejšem obsegu.

Abstract

This paper examines the endeavors of the Committee for the Collection of Slovenian Folk Songs (OSNP) to acquire its first recording device for field sound recordings. The committee’s large-scale plans to purchase two phonographs and a great number of wax cylinders were highly advanced for the time because this would enable systematic folk song research based on sound recordings with archived cylinders serving as references for notation and as a primary source. Unfortunately, the plans had to be curtailed considerably and were only carried out towards the end of the collection campaign.
 
Ključne besede
fonograf, voščeni valji, zvočna snemanja, zvočni arhiv, Karel Štrekelj

Keywords

phonograph, wax cylinders, sound recordings, sound archives, Karel Štrekelj
 
Viri/References
A-OSNP (=Archives of the OSNP at the Institute of Ethnomusicology Scientific Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts)
Folder 1, Annex C2: III Abschnitt, Weisungen für die möglichst genaue Niederschrift der Melodien (Section III, Guidelines for Precise Transcriptions of Melodies), s.a.
Folder 1, Annex H: Praeliminare der slovenischen Arbeitsausschussen für das Werk “Oesterreichisches Volkslieder” für den Rest des Jahres 1905 und für das Jahr 1906 (Preliminaries of the Slovenian Working Committee for the Publication “Austrian Folk Songs” for the Remainder of 1905 and for 1906), s.a.
Folder 1, Dnevni red za prvo sejo delovnega odbora slovenskega za publikacijo ministrstva za bogočastje in nauk “Avstrijske narodne pesmi” (Agenda for the First Meeting of the Working Committee for the Publication of the Ministry of Public Worship and Education called “Austrian Folk Songs”), s.a.
Folder 1, Letter of 27 May 1905.
Folder 2, no. 14/5 of 1906.
Folder 2, no. 35/19 of 27 Nov. 1906.
Folder 2, no. 48/21 of Dec. 1906.
Folder 2, no. 58/29 of Dec. 1906.
Folder 2, Letter of 31 Dec. 1906.
Folder 3, no. 48/94, Praeliminare und Arbeitsprogramm des slovenischen Arbeitsausschusses für die Publikation “Oesterreichische Volkslieder” für das Jahr 1908 (Preliminaries of the Slovenian Working Committee for the Publication “Austrian Folk Songs” for 1908), draft, s.a.
Folder 3, no. 72/35, Zapisnik o seji delovnega odbora za nabiranje slov. narodnih pesmi dne 30.1.1907 (Minutes of the Meeting of the Working Committee for the Collection of Slovenian Folk Songs of 30 Jan. 1907).
Folder 3, no. 78/39, from 22 Jun. 1907.
Folder 5, Einladung zur Sitzung des leitenden Hauptausschusses für “das Volkslied in Oesterreich” am 13. und 14. Juni 1913 (Invitation to the Meeting of the Main Committee for the “Folk Song in Austria” of 13 and 14 June 1913), s.a.
Folder 5, no. 112, Letno poročilo za leto 1912 z dne 31.1.1913 (Annual Report for 1912 of 31 Jan. 1913).
Folder 3, no. 120/61, Praeliminare und Arbeitsprogramm des slovenischen Arbeitsausschusses für die Publikation “Oesterreichische Volkslieder” für das Jahr 1909 (Preliminaries of the Slovenian Working Committee for the Publication “Austrian Folk Songs” for 1909), draft, s.a.
Folder 3, add no. 144/76, Praeliminare und Arbeitsprogramm des slovenischen Arbeitsausschusses für die Publikation “Das Volkslied in Oesterreich” für das Jahr 1910 (Preliminaries of the Slovenian Working Committee for the Publication “Austrian Folk Songs” for 1910), draft, s.a.
Folder 5, Vorschlag für 1913, 8.5.1913 (Proposal for 1913, draft, 8 May 1913).
Folder 7, add. no. 28, Zapisnik o seji delovnega odbora za nabiranje slov. narodnih pesmi dne 14.12.1906 (Minutes of the Meeting of the Working Committee for the Collection of Slovenian Folk Songs of 14 Dec 1906).
Folder 7, add no. 36/70, Praeliminare und Arbeitsprogramm des slovenischen Arbeitsausschussen für die Publikation “Oesterreichische Volkslieder” für das Jahr 1907 (Preliminaries of the Slovenian Working Committee for the Publication “Austrian Folk Songs” for 1907) of 30 Jan. 1907, s.a.
Folder 8, Letter of 24 Nov. 1906.
Folder 8, Pismo z vabilom k seji in dnevnim redom z dne 5.4.1913 (Letter with Invitation and Agenda for the Meeting of 5 Apr. 1913).
Folder 8, Vabilo k seji dne 11.2.1914 (Invitation to the Committee Meeting of 11 Feb. 1914), s.a.
Folder 11, Draft of 1905.
Folder 11, Letter of 5 May 1906.
Folder 11, no. 3/53 of 9 Jan. 1907.
Folder 14, no. 38 of 3 Jan. 1914.
Zapisniki (Minutes) - zvezek zapisnikov sej OSNP od leta 1913 naprej (Notebook with Minutes of the OSNP Meetings from 1913 Onwards).
Deutsch, Walter and Eva Maria Hois
2004 (eds.) Das Volkslied in Österreich. Volkspoesie und Volksmusik der in Österreich lebenden Völker herausgegeben vom k.k Ministerium für Kultus und Unterricht Wien 1918. Bearbeiteter und kommentierter Nachdruck des Jahres 1918. (Folk Song in Austria. Folk Poetry and Folk Music of Peoples Living in Austria, Published by the Ministry of Public Worship and Education Vienna 1918. Revised and Annotated Reprint of 1918), (= Corpus
Musicae Popularis Austriacae, special volume). Vienna: Böhlau.
Kumer, Zmaga
1959 Slovenske ljudske pesmi z napevi (Slovenian Folk Songs with Their Melodies). Slovenski etnograf 12: 203–211.
1995 Štrekljevo delo za slovensko ljudsko pesem (Štrekelj’s Contributions to Slovenian Folk Song). In: Rajko Muršič and Mojca Ramšak (eds.), Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobni etnoloških prizadevanj. Zbornik prispevkov s kongresa Ljubljana, Cankarjev dom, 24–27 October 1995. Ljubjana: Slovensko etnološko društvo, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete: 9–19.
Murko, Matija
1912 Bericht über phonographische Aufnahmen epischer, meinst mohammedanischer Volkslieder im nordwestlichen Bosnien im Sommer 1912 (Report on Sound Recordings of Epic, Mostly Muslim, Folk Songs in Northwestern Bosnia in the Summer of 1912) (= 30. Mitteilung der Phonogrammarchives-Kommission). Vienna: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.
1915 Bericht über phonographische Aufnahmen epischer Volkslieder im mittleren Bosnien und in der Herzegowina im Sommer 1913 (Report on Sound Recordings of Epic Folk Songs in Central Bosnia in the Summer of 1913), (= 37. Mitteilung der Phonogrammarchives-Kommission). Vienna: Kaiserliche Akademie der Wissenschaften in Wien.
1929 Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami (Great Collection of Slovenian Folk Songs with Their Melodies). Etnolog 3: 5–54.
Navodila...
1906 Navodila in vprašanja za zbiranje in zapisovanje narodnih pesmi, narodne godbe, narodnih plesov in šeg, ki se nanašajo na to (Guidelines and Questions for Collecting and Transcribing Folk Songs, Folk Music, Folk Dances, and Related Customs). Ljubljana: Zadružna tiskarnica.
Strajnar, Julijan
1989 Lepa Ane govorila... (Beautiful Ane Said...). Folklorist 10(1–2): 1–99.
Tominšek, Josip
1937 Prvo sestavno nabiranje slovenskih narodnih napevov (The First Essential Collection of Slovenian Folk Melodies). Časopis za zgodovino in narodopisje 32: 308–320.