Traditiones • 34/1 • 2005

Objavil stanka, dne Pon, 27/12/2010 - 12:00.


DOI: 10.3986/Traditio2005340106        (PDF )
 
Naslov/Title
Characteristics of collecting folksong material at the intersection of peoples and cultures: The OSNP1 program in the princely county of Gorizia and Gradisca
 
Avtorica/Author
Marjeta Pisk
 
Izvleček
Med akcijo Odbora za slovensko narodno pesem je bila poknežena grofija Goriško-Gradiščanska slabo zastopana z zapisi pesmi. Pomanjkanje zapisov je bilo deloma posledica nedejavnosti odbornika Kokošarja, še bolj pa spremenjenega vrednotenja ljudske pesmi na tem področju. Na to so vplivala številna pevska društva v okviru čitalnic in društev.

Abstract

In the program of the Committee for the Collection of Slovenian Folk Songs, the Princely County of Gorizia and Gradisca was poorly represented in the songs transcribed. The small number of transcriptions was partly the result of inactivity on the part of committee member Ivan Kokošar, but even more so due to changes in how folk songs were valued in that region as the consequence of the activity of the choirs of the reading rooms and societies.
 
Ključne besede
Poknežena grofija Goriško-Gradiščanska, Ivan Kokošar, čitalnice, zbori

Keywords

Princely county of Gorizia and Gradisca, Ivan Kokošar, reading rooms, choirs
 
Viri/References
Bratuž, Lojzka
1997 Razcvet slovenske kulture v Gorici (The Blossoming of Slovenian Culture in Gorizia). Darko Firš and Franc Rozman (eds.), Od Maribora do Trsta. Mednarodni simpozij “Slovenska mesta od srede 19. stoletja do prve svetovne vojne”, Maribor, 8.–10. maja 1997. Maribor: Pedagoška fakulteta: 161–168.
Cigoj Krstulović, Nataša
1996 Uvod v glasbeno delo čitalnic na Slovenskem (Introduction to the Musical Work of Reading Rooms in Slovenia). Muzikološki zbornik 32: 61–73.
Gabršček, Andrej
1934 Goriški Slovenci II (The Slovenians of Gorizia II). Ljubljana: Author.
Jelarčič, Ivo
1980 Pevsko izročilo Primorske. Slovenska zborovska pesem na Primorskem do druge svetovne vojne (The Song Heritage of the Littoral. Slovenian Choral Song in the Littoral up to the Second World War). Trieste/Trst: Tržaški tisk.
Koledar
1926 Koledar Goriške matice (Almanac of the Gorizia Literary Society). Gorizia/Gorica: Goriška matica.
Komavec, Maša
1999 Stoletne vzporednice ljudskega in zborovskega petja na Primorskem (A Century of Parallels between Folk and Choral Singing in the Littoral). Silvan Kerševan (ed.), Glava in srce. Zbornik ob 100-letnici pevskega in glasbenega društva 1901–2001. Gorizia/Gorica: Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel: 56–72.
Kropej, Monika
2001 Karel Štrekelj. Iz vrelcev besedne ustvarjalnosti (Karel Štrekelj. From the Springs of Poetics). Ljubljana: ZRC SAZU.
Kumer, Zmaga
1959 Slovenske ljudske pesmi z napevi (Slovenian Folk Songs with Their Melodies). Slovenski etnograf 12: 203–210.
1986 Ljudske pesmi Živčkove Katre (The Folk Songs of Živčkova Katra). Traditiones 15: 165–179.
Marušič, Branko
1985 Primorski čas pretekli. Prispevki za zgodovino Primorske (The Littoral Past. Contributions to the History of the Littoral). Koper: Lipa.
1999 Ana Štucin: Narodna čitalnica v Cerknem in njen čas. Ob 130-letnici ustanovitve (The National Reading Room in Cerkno and Its Times. On the 130th Anniversary of Its Founding) (dust jacket). Cerkno: Mestni muzej Idrija.
Murko, Matija
1929 Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami (A Large Collection of Slovenian Folk Songs with Their Melodies). Etnolog 3: 5–54.
Podgornik, Iris
1989 Življenje in delo Ivana Laharnarja (The Life and Work of Ivan Laharnar). Goriški letnik 15/16: 169–198.
Pravila
1895 Pravila slovenske čitalnice v Gorici (Regulations of the Slovenian Reading Room in Gorizia), adopted in Trieste, 24 Nov. 1895.
Rutar, Simon
1996 Poknežena grofija Goriška in Gradiščanska. Faksimile s spremno besedo. Prirodoznanski, statistični in kulturni opis 1892, Zgodovinski opis 1893 (The Princely County of Gorizia and Gradisca. Facsimile with Afterword. Natural Science, Statistical, and Cultural Report of 1892, Historical Report of 1893). Nova Gorica: Branko; Ljubljana: Jutro.
Šavli Kurinčič, Anuška
1997 Nastanek čitalnic na Tolminskem (The Origins of Reading Rooms in the Tolmin Region). Tolminski zbornik 3: 166–174.
Štrekelj, Karel
1898 Slovenske narodne pesmi I (Slovenian Folk Songs I). Ljubljana: Rudolf Milic.
1907 Slovenske narodne pesmi III (Slovenian Folk Songs III). Ljubljana: Zadružna tiskarnica.
Štucin, Ana
1997 Narodna čitalnica v Cerknem in njen čas (The National Reading Room in Cerkno and Its Times). Cerkno: Mestni muzej Idrija.