Traditiones • 34/1 • 2005

Objavil stanka, dne Pon, 27/12/2010 - 11:55.


DOI: 10.3986/Traditio2005340103        (PDF )
 
Naslov/Title
“The young sing only modern songs,” or the large-scale program for collecting folk songs between expectations and recognition
 
Avtorica/Author
Marija Klobčar
 
Izvleček
Zbiranje ljudskih pesmi, za katero je znotraj akcije Narodna pesem v Avstriji na Slovenskem skrbel ustrezni odbor, je odsevalo poseben pogled na pesemsko dediščino. Sodeč po pričakovanjih odbora, naj bi ljudska pesem živela le še v odročnih vaseh, ne pa tudi med mladino, v mestih ali v industrijskih krajih. S primerjavo programov akcije, »povpraševalnih pol« in rezultatov zbiranja želim ugotoviti, v čem so se pričakovanja in spoznanja tega projekta skladala in kje so se razhajala.

Abstract

The collection of folk songs, which was directed by a committee as part of the program The Folk Song in Austria, provides a special perspective on folk song heritage. The committee’s assumption was that folk song survived only in remote villages, and not among the young, in towns, or in industrialized areas. A comparison of the components of this program, the questionnaire used, and the collected results shows where the expectations and findings of this project agreed and where they differed.
 
Ključne besede
zapisovalci, metode, metodologija, vprašalnik

Keywords

transcribers, methods, methodology, questionnaire
 
Viri/References
Fikfak, Jurij
1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v 2. pol. 19. stoletja. [Images of Ethnography Research of Folk Culture in the Second Half of 19th Century]. Ljubljana: Založba ZRC in Forma 7.
Klobčar, Marija
2003 Ljudske pesmi v meščanskem okolju – Pričevanje ljudskega v meščanskem ali meščanskega v ljudskem [Folk Songs in the Urban Environment: Evidence of Folk in Urban, or Urban in Folk]. Traditiones 32 (2), Ljubljana, 51–70.
Kumer, Zmaga
1959 Slovenske ljudske pesmi z napevi [Slovenian Folk Songs with Their Melodies]. Report on musical material collected from 1906 to 1914 under Štrekelj’s leadership, now at the Institute of Ethnomusicology in Ljubljana. Slovenski etnograf XII, Ljubljana, 203–210.
Majcen, Gabriel
1907 Nabirajte narodne pesmi [Collect Folk Songs]. Slovenski gospodar. List ljudstvu v pouk in zabavo. Maribor, 7 March, p. 2.
Murko, Matija
1929 Velika zbirka slovenskih narodnih pesmi z melodijami [A Large Collection of Slovenian Folk Songs with Their Melodies]. Etnolog III, Ljubljana, 5–54.
Navodila…
1906 Navodila in vprašanja za zbiranje in zapisovanje narodnih pesmi, narodne godbe, narodnih plesov in šeg, ki se nanašajo na to [Guidelines and Questions for Collecting and Transcribing Folk Songs, Folk Music, Folk Dances, and Related Customs]. Ljubljana: Zadružna tiskarnica.
Osnovna načela…
1906 Osnovna načela za publikacijo “Avstrijske Narodne Pesmi”, ki jo namerja izdati c. k. ministrstro za bogočastje in nauk [Basic Principles for the Publication of The Folk Song in Austria planned by the Austro-Hungarian Ministry of Public Worship and Education]. Ljubljana: Zadružna tiskarnica.
Suchy, Josip
1928 Spomini Krištofovega Pepčka [Memoirs of Krištofov Pepček]. Ljubljana: Author.
Štritof, Anton
1908 Nabirajte narodne pesmi! [Collect Folk Songs!]. Koledar Družbe sv. Mohorja za leto 1908 [Almanac of the St. Hermagoras Society for 1908], Klagenfurt: Družba sv. Mohorja, 33–36.
Tominšek, Josip
1937 Prvo sestavno nabiranje slovenskih narodnih napevov [The First Essential Collection of Slovenian Folk Melodies]. Časopis za zgodovino in narodopisje XXXII, Maribor, 308–321.
Tominšek, Josip
1952 Prof. dr. Karel Štrekelj in nabiranje slovenskih narodnih napevov [Karel Štrekelj and the Collection of Slovenian Folk Melodies]. Slovenski etnograf V, Ljubljana, 169–178.