Traditiones • 34/1 • 2005

Objavil stanka, dne Pon, 27/12/2010 - 11:51.


DOI: 10.3986/Traditio2005340101        (PDF )
 
Naslov/Title
Austrian state policy and its interest in Slovenian folk culture
 
Avtor/Author
Vinko Rajšp
 
Izvleček
V prispevku je predstavljen sprejem projekta “Das Volkslied in Österreich = Narodna pesem v Avstriji”, ki je dobil podporo takratne vlade na Dunaju in je izrednega pomena tudi za Slovence. Slovenščina, ki se je od časa Marije Terezije naprej uveljavljala kot uradni jezik in jezik izobraževanja, je bila priznana tudi kot jezik slovenske ljudske kulture.

Abstract

This article writes about the project „Das Volkslied in Österreich“ (Folk Song in Austria) that was supported by the then Government in Vienna and its meaning for Slovenians. This was the way how Slovenian language was recognised also as the language of Slovenian folk culture, after it was put into force as an official language and language of education in the time of Maria Theresa.
 
Ključne besede
zgodovina, jezik

Keywords

history, language
 
Viri/References
Gruden, Josip
1992 Zgodovina slovenskega naroda (History of the Slovenian Nation). Celje: Mohorjeva družba.
Kranjc, Janez
1998 Slovenščina kot uradni jezik (zgodovinski vidiki) (Slovenian as an Official Language: Historical Aspects.). In: Zbornik znanstvenih razprav 18: 171.
Murko, Matija
1929 Velika izbira slovenskih narodnih pesmi z melodijami (A Large Selection of Slovenian Folk Songs with Their Melodies). Etnolog 5–54.
Rajšp, Vincenc
2001-2001 (ed.) Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 / Josephinische Landesaufnahmen für das Gebiet der Republik Slowenien (Slovenia on the Military Map 1763–1787 / The Josephinian Land Survey for the Area of the Republic of Slovenia). 7 vol. Ljubljana: SAZU.
Rajšp, Vincenc in Ernst Bruckmüller
1999 (ed.) Karte ob novi razmejitvi škofij na področju Notranje Avstrije v času cesarja Jožefa II (Maps at the New Diocese Division in the Region of Inner Austria at the Time of Emperor Joseph II). In: Vilfanov zbornik, Pravo, Zgodovina, Narod. Ljubljana: ZRC SAZU.