Traditiones, 35-1, 2006, 219–245

Objavil stanka, dne Čet, 09/12/2010 - 09:10.


DOI: 10.3986/Traditio2006350113       (PDF )
 
Naslov/Title
Architecture and Dwelling Culture in the Vipava Valley. Overview of Sources and Bibliography Prior to the Second World War
 
Avtorica/Author
Špela Ledinek Lozej
 
Izvleček
Avtorica razpravlja o najpomembnejših virih in literaturi za raziskovanje stavbarstva in bivalne kulture v Vipavski dolini, spisanih pred drugo svetovno vojno. Upoštevani so potopisi, poročila, zemljevidi, risbe, kataster, periodika, domoznanska literatura in leposlovje. Sledi predstavitev poglavitne jezikoslovne, etnološke, geografske in siceršnje literature o stavbarstvu in bivalni kulturi Vipavske doline. 

Abstract

The authoress discusses the most important sources and literature written before WW II about architecture and culture of dwelling in the Vipava's valley. Among the sources itineraries, reports, maps, drawings, a cadastral register, periodicals and belles-lettres are considered. The presentation of principal filological, ethnological, geografical and other literature about architecture and dwelling culture of Vipava's valley follows.
 
Ključne besede
viri, zgodovina raziskav, stavbarstvo, bivalna kultura, Vipavska dolina 

Keywords

sources, history of research, architecture, dwelling culture, the Vipava's valley (Slovenia)
 
Viri/References
Atlante linguistico italiano [ALI]
1995 1. Il corpo umano: anatomia, qualita e difetti fisici, protesi popolari: carte 1–3., 1–93. Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato.
1996 2. Il corpo umano: funzioni principali, malesseri e affezioni patologiche comuni, malattie principali: carte 94–202. Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato.
1997 3. Indumenti e abbigliamento: carte 203–297. Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato.
1999 4. La casa e l'arredamento: l'esterno; l'interno e l'arredo: il tinello, la camera da letto: carte 298–392. Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato.
2001 5. La casa e l'arredamento: la cucina: il fuoco e il focolare; utensili da cucina; la tavola, le stoviglie, i mobili; l'acqua, il rigovernare e la pulizia: carte 393–524. Roma: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Libreria dello Stato.
Bancalari, Gustav
1893 Die Hausforschung und ihre Ergebnisse in den Ostalpen. Zeitschrift des Deutschen und Österreichischen Alpenvereines 24: 128–174.
1896 Forschungen und Studien über das Haus: I. Rauchhaus, Herd, Ofen, Rauchfang, Kamin. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 26: 93–128.
1897 Forschungen und Studien über das Haus: II . Gegensätze des »oberdeutschen«Typus und der Ländlichen Häuser Frankereichs. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 27: 191–209.
Bednařik, Rado
1932 Goriška in tržaška pokrajina v besedi in podobi. Gorica: Sigma.
Belinger - Ferjančič, Gizela
1930 Vzorna gospodinja. Gorica: Goriška Matica.
Bevk, Davorina
1930 Ljubi moj domek. Gorica: Goriška Matica.
Biassutti, Renato
1931 Richerce sui tipi degli insediamenti rurali in Italia: la carta dei tipi di insediamento. Memorie della Società geografica italiana 17: 5 –25.
1938 La casa rurale nella Toscana. Bologna: Nicola Zanichelli Editore.
Blaznik, Pavle (ur.)
1970 Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. Ljubljana: SAZU.
Bogataj, Janez in Vito Hazler
1996 Regionalizacija. V: Enciklopedija Slovenije 10. Ljubljana: Mladinska knjiga: 148.
Bollettino dell'Atlante linguistico italiano
1930–1970 Bollettino dell'Atlante linguistico italiano. Udine: Società filologica friulana G. L. Ascoli.
Ce fastu?
1925– Ce fastu? Rivista della Società filologica Friulana. Udine: Società Filologica friulana G. L. Ascoli.
Cergna, Maria Cristina
2005 Il diario della peste di Giovanni Maria Marusig (1682). Edizione del testo e delle illustrazioni originali dell’autore. Mariano del Friuli: Edizioni della Laguna.
Coronini - Cronberg, Franz
1891 Volksleben in Görz und Gradiska. V: Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bd. 10. Das Küstenland. Wien: Hof- und Staatsdruckerei: 161–189.
Cumin, Gustavo
1929 Guida della Carsia Giulia. Trieste: Stabilimento tipografico nazionale.
Cvijić, Jovan
1922 Balkansko poluostrvo i južnoslovenske zemlje. Osnove antropogeografije 1. Zagreb: Hrvatski štamparski zavod.
Czoernig, Carl Freiherrn
1873 Das Land Görz und Gradisca. Wien: Wilhelm Braumüller.
Dachler, Anton in Michael Haberlandt
1906 Das Bauernhaus in Oesterreich-Ungarn und seinen grenzgebieten. Wien: Österreichische Ingenieurund Architekten-Verein.
Ellero, Gianfranco in Italo Zannier (ur.)
1999 Voci e immagini. Ugo Pellis linguista e fotografo. Milano: Motta; Lestans/Sequals: CRAF.
Erjavec, Fran
2000 Na kraški zemlji. V: Erjavec, F., Črtice in povesti. Potopisi. Literarne in stvarne podobe živali. Ljubljana: DZS (Slovenska klasika): 218–223.
Franke, Ivan
1891 Burgen, Ortsanlagen und Typen von Bauernhausern. V: Die österreichische-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Bd. 8. Kärnten und Krain. Wien: Hof- und Staatsdruckerei: 390–402.
Godina - Golija, Maja
2002 Stavbarstvo slovenskega etničnega prostora v delu Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Traditiones 31 (1): 91–98.
Gospodarski list: za kmetijstvo…
1869–1879 G ospodarski list: za kmetijstvo, svilorejo, obrtnijo in druge deželne potrebe. Gorica: C. kr. kmetijsko društvo Goriško.
Gospodarski list: glasilo c. kr…
1881–1902 Gospodarski list: glasilo c. kr. kmetijskega društva v Gorici. Gorica: Kmetijsko društvo.
Gospodarski list
1922–1928 Gospodarski list. Gorica: Zadružna zveza.
Gospodarski vestnik…
1923–1928 Gospodarski vestnik slovenskega kmetijskega društva v Gorici, Slovenske čebelarske zadruge v Gorici, Zadružne zveze v Trstu in Tržaške kmetijske družbe v Trstu. Gorica: Konzorcij Gospodarskega vestnika.
Grafenauer, Bogo
1970 Viri in literatura. V: Blaznik (ur.) 1970: 3–24.
Granda, Stane
1984 Kmetijske Razmere v Vipavski dolini v prvi polovici 19. stoletja. Goriški letnik 11: 55–72.
Hacquet, Baltasar
1778–1789 Oryctographia Carniolica oder Physikalische Erdbeschreibung des Herzogthumes Krain, Istrien und zum Theil der benachbarthen Länder 1 –4. Leipzig: Johann Gottlob Immanuel Breitkopf. [1778 (1.del), 1781 (2. del), 1784 (3.del), 1789 (4.del)]
1801–1805 Abbildung und Beschreibung der südwest- und östlichen Wenden, Illyrer und Slaven: deren geographische Ausbreitung von dem adriatischen Meere bis an den Ponto, deren Sitten, Gebräuche, Handthierung, Gewerbe, Religion u. s. w. Nach einer zehnjährigen Reise und vierziegjährigem Aufenthalte in jenen Gegenden. Leipzig: im Industrie – Comptoir. [1801 (1. zvezek), ? (2. zvezek), 1803 (3. zvezek), 1804 (4. zvezek), 1805 (5.zvezek)].
Jazbec, Tina
2001 Arhitekt Maks Fabiani in njegovi projekti prenove na Primorskem: 1917–1922 (Diplomska naloga). Ljubljana: FF, Oddelek za umetnostno zgodovino [tipkopis].
Jejčič, Andreina
1989 Slovenska tiskana beseda v tiskarnah na Primorskem 1607–1918 (bibliografija). Nova Gorica: Goriška knjižnjica Franceta Bevka (Publikacije Goriške knjižnjice; 6).
Kazak, Bogdan [Brecelj, Anton]
1938 Zdrav kolikor hočeš. Zdravnikovi spomini. Gorizia: Sodalizio S. Ermacora.
Kmetijske in rokodelske novice
1843–1902 Kmetijske in rokodelske novice. Ljubljana: Jožef Blaznik.
Kociančič, Štefan
1853 Zgodovinske drobtinice po Goriškem nabrane v letu 1853. Arkiv za povjestnicu jugoslavensku 3:
173–222.
Koledar: za leto…
1924– Koledar: za leto... Gorica: Goriška Mohorjeva družba.
Koledar: za navadno leto…
1921–1940 Koledar: za navadno leto… Gorica: Goriška Matica.
Koledar za …
1894-1896 Koledar za … Gorica: Goriška tiskarna A. Gaberšček.
Kolerič, Antonija
1966 Bibliografija slovenskega tiska v Italiji med dvema vojnama. 1918–30. 4. 1945. Trst: Narodna in študijska knjižnjica v Trstu.
Komelj, Ivan
1978 Slovenski kraji in naselja v preteklosti. Ljubljana: Narodna galerija.
Kos, Mateja
2002 Predmeti na Tominčevih portretih. V: Jaki, Barbara in Mateja Breščak (ur.), Jožef Tominc. Fiziognomija slike. Ljubljana: Narodna galerija: 33–36.
Krebs, Norbert
1928 Die Ostalpen und das heutige Österreich. Ein Länderkunde. 1–2. Stuttgart: J. Engelhorn.
Ledinek Lozej, Špela
2005 Stavbarstvo na Vipavskem v Valvasorjevem slikovnem gradivu. Izvestja Raziskovalne postaje ZRC SAZU v Novi Gorici 2: 6–10.
Linhart, Anton Tomaž
1981 Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije 1–2. Ljubljana: Slovenska Matica.
Lorenzi, Arrigo
1914 Studi sui tipi antropogeografici della pianura padana. Rivista geografica italiana. Bolettino della Società di studi geografici e coloniali 21: 271–608.
Lorenzoni, G.
1930 Gli Slavi delle vallate. V: Gortani, Michele, Gorizia con le vallate dell'Isonzo e del Vipacco. Udine: Società Alpina Friulana (Guida dei Fiuli; 5): 67–95.
Lozar Štamcar, Maja
2002 Pohištvo na Tominčevih slikah. V: Jaki, Barbara in Mateja Breščak (ur.). Jožef Tominc. Fiziognomija slike. Ljubljana: Narodna galerija: 39–42.
Ložar, Rajko
1943 Prazgodovinske osnove slovenskega narodopisja. Etnolog 15: 70–88.
1944 Kmečki dom in kmečka hiša. V: Ložar, R. (ur.), Narodopisje Slovencev 1. Ljubljana: Klas: 62–97.
Makuc, Neva in Jakob Marušič (ur.)
2005 Domoznanske publikacije o Primorski: Gradivo za bibliografijo (do leta 2004). Nova Gorica in Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Marušič, Branko
1978 Iz starih fotografskih albumov. Giannantonio de Capellaris. Kronika 26 (3): 182–183.
1987 Slovenski periodični tisk na Goriškem. Jadranski koledar 1987: 223–232.
2002 Goriški spomini. Sodobniki o Gorici in Goriški v letih 1830–1918. Gorica: Goriška Mohorjeva družba.
2005 La storiografia. V: Cultura slovena nel Goriziano. Udine: Forum: 303–320.
Matičetov, Milko
1948 O etnografiji in folklori zapadnih Slovencev. Slovenski etnograf 1: 9–56.
Meitzen, August
1895 Wanderungen, Anbau und Agrarecht der Völker Europas nördlich der Alpen. Erste Abtheilung: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen und Ostgermanen, der Kelten, Römer, Finnen und Slaven. 1–3. Berlin: Wilhelm Hertz.
Meringer, Rudolf
1891 Studien zur germanische Volkskunde: Das Bauernhaus und dessen Einrichtung. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 21: 101–152.
1892 Studien zur germanischen Volkskunde. Nachtrag zu Bd. 21. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 22: 101–106.
1893 Studien zur germanischen Volkskunde. II. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 23: 136–192.
1894 Ueber Spuren römischer Dachkonstructionen in Carnuntum. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 24: 245–250.
1895 Studien zur germanischen Volkskunde. III . Der Hausrath der oberdeutschen Hauses. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 25: 56–68.
1896 Das oberdeutsche Bauernhaus und seine Geräthe. Zeitschrift für österreichische Volkskunde 2: 257–267.
1897 Zur Geschichte des Kachelofens. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 27: 223–234.
Massi, Ernesto
1933 L' ambiente geografico e lo sviluppo economico nel Goriziano. Gorizia: Tipografia edit. Giuseppe Iucchi.
Melik, Anton
1933 Kmetska naselja na Slovenskem. Geografski vestnik 9: 129–165.
1936 Slovenija. Geografski opis 1. Splošni del 2. Ljubljana: Slovenska Matica.
1960 Slovenija. Geografski opis 2. Opis Slovenskih pokrajin 4. Slovensko Primorje. Ljubljana: Slovenska matica.
1963 Slovenija.Geografski opis 1. Splošni del. (Druga, predelana izdaja). Ljubljana: Slovenska matica.
Miani, Leonardo in Matjaž Garzarolli
1988 Regulacijski načrti za manjša mesta, trge in vasi v porečju Soče, 1917 –1922. V: Pozzetto, Marko (ur.), Maks Fabiani. Nove meje v arhitekturi. Venezia: Cataloghi Marisilio: 51–75.
Mikuž, Marjeta
1998 Šantel. Življenje in delo. V: Šantel 1998: 5–22.
Morelli, Carlo
2003 (1855) Istoria della Contea di Gorizia. Gorizia: Edizioni della Laguna.
Može, Ivan
2000 Gremo v trg. Vipava v prvi polovici 20. stoletja skozi objektiv Ivana Možeta. Nova Gorica: Pokrajinski arhiv.
Murko, Matija
1896 Narodopisna razstava češkoslovanska v Pragi l. 1895. V: Letopis Matice slovenske 1896. Ljubljana: Slovenska matica: 75–137.
1905 Zur Geschichte des volkstümlichen Hauses bei den Südslaven. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 35: 308 –330.
1906 Zur Geschichte des volkstümlichen Hauses bei den Südslaven. Mittheilungen der Anthropologischen Gesellschaft in Wien 36: 12–40, 92–129.
1962 (1906) Hiša Slovencev. V: Murko, Matija, Izbrano delo. Ljubljana: Slovenska matica: 255–274.
Musil, Robert
1955 Tagebücher, Aphorismen, Essays und Reden. Hamburg: Rowohlt Verlag.
Muznik, Anton
2000 (1781) Clima Goritiense = Goriško podnebje. Ljubljana: Inštitut za zgodovino medicine Medicinske fakultete: Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije.
Nice, Bruno
1940 La casa rurale nella Venezia Giulia. Bologna: Nicola Zanichelli Editore (Ricerche sulle dimore rurali in Italia; 2).
Novak, Vilko
1986 Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Osvald, Monika
2002 Spomeniško varstvo in obnova Goriške po prvi svetovni vojni. Arhitekt Maks Fabiani (1865 –1962) ter cerkve v Ločniku, Šempetru pri Gorici in Vrtojbi. Acta historiae aris Slovenica 7: 123–133.
Pagano, Giuseppe in Daniel Guarniero
1936 Architettura rurale italiana. Milano: Ulrico Hoepli (Quaderni della triennale).
Peez, Aleksander
1891 Das Bauernhaus in Oesterreich-Ungarn. Mittheilungen der anthropologischen Gesellschaft in Wien 21: 57–59.
Petak, Arthur
1904 Uber die Herd-Form in der Friaul. Zeitschrift für österreichische Volkskunde 10: 211–213.
Pillon, Lucia (ur.)
1995 Gorizia, un viaggio nel tempo. L'immagine del Castelo del nostro secolo alle origini. Gorizia: Edizioni della Laguna.
Plesničar, Pavel
1940 Narod naš dokaze hrani. Bibliografski pregled slovenskega tiska na Primorskem do konca leta 1918. Ljubljana: L. Mikuš.
Postojinsko okrajno glavarstvo
1889 Postojinsko okrajno glavarstvo. Postojna: R. Šeber.
Pozzetto, Marko
1997 Maks Fabiani – vizije prostora. Kranj: L.I.B.R.A.
2000 Il contributo di Max Fabiani all’imagine urbana e architettonica di Gorizia, del Goriziano e dell’Isontino. V: L’ arte slovena del XX secolo nel Goriziano. Gorizia: Goriška Mohorjeva družba: 111–138.
Primorski gospodar
1905–1915 Primorski gospodar. List za pospeševanje kmetijstva v slovenskem Primorju. Gorica: Goriško kmetijsko društvo.
Rajšp, Vincenc in Drago Trpin
1997 Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763 1787 (1804). Opisi, 3. zvezek. Ljubljana: ZR C SAZU, Arhiv Republike Slovenije.
Ribnikar, Peter
1982 Zemljiški kataster kot vir za zgodovino. Zgodovinski časopis 36 (4): 321–337.
Rutar, Simon
1892 Goriška in Gradiščanska. Ljubljana: Matica Slovenska.
Scarin, Emilio
1943 La casa rurale nel Friuli. Firenze: Comitato nazionale per la geografia. (Ricerche sulle dimore rurali in Italia; 4).
Slavec Gradišnik, Ingrid
2000 Etnologija na Slovenskem. Med čermi narodopisja in antropologije. Ljubljana: Založba ZRC SAZU.
Slovenka
1922–1923 Slovenka. Gorica: Konzorcij Slovenke.
Sotla Nape
1949– Sotla Nape. Udine: Società filologica friulana G. L. Ascoli.
Stele, France
1939 Potovanje skozi Slovenijo l. 1571 in 1574. Glasnik Muzejskega društva za Slovenijo 20: 304–309.
1940 Umetnost v Primorju. Ljubljana: Akademska založba.
1960 Umetnost v Primorju. Ljubljana: Slovenska matica.
Stopar, Ivan
1993 Kranjske noše – Goldensteinove upodobitve. Ljubljana: Arterika.
Šalamun, Miša
1961 Slovensko primorsko časopisje. Zgodovinski pregled in bibliografski opis. V: Vilhar, Srečko, Prerez zgodovine slovenskih knjižnjic in knjižnjičarstva na Primorskem. Koper: Lipa: 25 –107.
Šantel, Saša
1998 Ciklus ljudskih noš. Akvareli Saše Šantla. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej.
Tuma, Henrik
1994 Pisma. Osebnosti in dogodki (1893 –1935). Ljubljana: Zgodovinski inštitut Milka Kosa ZR C SAZU; Trst: Založba Devin.
Umni gospodar…
1863–1865 Umni gospodar. Mesečen časnik za kmetijstvo, gospodarstvo in obrtnijo. Gorica: C. K. Kmetijska družba Goriška.
Valvasor, Johann Weichard
1877–1879(1689) Die Ehre des Herzogtums Krain. 1–4. Rudolfswerth: J. Krajec.
1970 (1679) Topographia Ducatus Carnioliae modernae. Ljubljana in München: Cankarjeva založba in R. Trofenik.
1970–1974 (1689) Die Ehre des Herzogtums Krain: Die Ehre dess Hertzogthums Crain: das ist, Wahre, gründliche, und recht eigendliche Belegen- und Beschaffenheit dieses ... Römisch-Keyserlichen herrlichen Erblandes. 1–4. Ljubljana: Mladinska Knjiga, München: R. Trofenik.
2001 Topografija Kranjske. 1678–79. Ljubljana: Valvasorjev odbor pri Slovenski akademiji znanosti in umetnosti.
Vertovc, Matija
1847 Kmetijska kemija, to je, natorne postave in kemijske resnice obernjene na človeško in živalsko življenje, na kmetijstvo in njegove pridelke. Ljubljana: Jožef Blaznik.
1994 [1844] Vinoreja. Faksimilirani ponatis izdaje iz leta 1844. Vipava in Ajdovščina: Agroind Vipava.
Vidmar, Luka (ur.)
2004 Leksikon cerkva na Slovenskem. Škofija Koper XI: Dekanija Vipavska 1. Celje: Mohorjeva družba.
Vilfan, Sergij
1970 Kmečka hiša. V: Blaznik (ur) 1970: 559–593.
Vurnik, Stanko
1926a Kranjski etnografski muzej v Ljubljani, njega zgodovina, delo, načrti in potrebe. Etnolog 1: 139–140.
1926b Slovenska kmečka hiša. Ilustrirani Slovenec 2 (36): 304–305, 308.
1930 Kmečka hiša Slovencev na južnovzhodnem pobočju Alp: Doneski k studijam o ljudski arhitekturi. Etnolog 4: 30–70.
1984 Predavanje o ljudski umetnosti. Traditiones 13: 130–135.
Ženski svet
1923–1941 Ženski svet. Glasilo ženskih društev za Julijsko krajino. Trst: Žensko dobrodelno udruženje.