Traditiones, 35-1, 2006, 135–158

Objavil stanka, dne Čet, 09/12/2010 - 09:02.


DOI: 10.3986/Traditio2006350107        (PDF )
 
Naslov/Title
Choronyms and Oeconyms in the Village of Čadrg – An Element of Cultural Heritage
 
Avtorica/Author
Barbara Ivančič Kutin
 
Izvleček
V prispevku so popisana ledinska imena v vasi Čadrg na Tolminskem, ki so na podlagi orto foto načrta postavljena v kontekst fizičnega prostora. Ta način (metoda) nazorno kaže, kako veliko je (bilo) bogastvo tovrstnega izročila na relativno majhnem območju, ki pa se zaradi spremenjenega načina življenja hitro pozablja. V prispevku so bila popisana tudi hišna imena, saj je velik delež ledinskih imen povezan prav z njimi. Nekatera od nabranih imen, hišnih in ledinskih, so bila orisana z utrinki iz pripovednega izročila.
 
Abstract
This article inventories the choronyms in the village of Čadrg in the Tolmin region. These are presented in the context of their physical location based on an orthophoto image. This method clearly shows the richness of this heritage – which is rapidly being forgotten because of changing lifestyle – in a relatively small area. The article also catalogues oeconyms (house names) because many of the choronyms are connected with these. Some of the collected choronyms and oeconyms are described with anecdotes from narrative tradition.
 
Ključne besede
ledinska imena, hišna imena, Čadrg, Tolminsko, zemljevid
 
Keywords
Choronyms, oeconyms, Čadrg, Tolmin region
 
Viri/References
Barbič, Marjana in Martina Benedejčič
1993 Družbenogeografske značilnosti doline Zadlaščice in Čadrga. V: Lipušček, Radovan (ur.), Dolini
Tolminke in Zadlaščice. Alpski mladinski raziskovalni tabori Tolmin 1988–1990. Tolmin: 88–102.
Bezlaj, France
1976 Etimološki slovar slovenskega jezika. Prva knjiga A–J. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
Bonini – Kovačov, Fabio
2001 Imena v Garmiškem kamune (Nomi in Comune di Grimacco). Špeter / San Pietro al Natisone.
Čop, Dušan
2002 Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji. Jezikoslovni zapiski 8 (2): 93–108.
Ivančič Kutin, Barbara
2006 Po drevesu navzdol v Ravbarsko jamo. Gea 4: 45.
Kunaver, Jurij
1993 K problematiki zemljepisnih imen v dolinah Tolminke in Zadlaščice. V: Lipušček Radovan (ur.), Dolini Tolminke in Zadlaščice, Alpski mladinski raziskovalni tabori Tolmin 1988–1990. Tolmin: 129–132.
Škofic, Jožica
1998 Mikrotoponimi v Kropi in bližnji okolici. Jezikoslovni zapiski 4: 47–71.
2005 Hišna imena kot gradivo za dialektološko raziskovanje. Riječ [Rijeka] 11 (1): 104–120.
Rajšp, Vincenc in Drago Trpin
1997a Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (1804), Opisi, 3. zvezek (Josephinische Landesaufnahme 1763–1787 (1804), fur das Gebiet der Republik Slowenien, Landesbeschreibung, 3. Band).
1997b Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (1804), 3. zvezek (Josephinische Landesaufnahme 1763–1787 (1804), fur das Gebiet der Republik Slowenien, Karten, 3. Band).
Torkar, Silvo
2006 Zemljepisna imena v zgornji Baški dolini. V: Torkar, Silvo, Kofol, Karla (ur.), Baški zbornik. Tolmin [v tisku].
Viri
Katastrske karte katastrske občine Čadrg: 1871, 1910. Geodetski zavod Republike Slovenije, Izpostava Tolmin.
Temeljni topografski načrt (katastrska občina Čadrg), merilo 1 : 5000, izdelan 1980. Geodetski zavod Republike Slovenije, Izpostava Tolmin.
Orto foto načrt terena (katastrska občina Čadrg), merilo 1 : 5000, izdelan 1998. Geodetski zavod Republike Slovenije, Izpostava Tolmin.
Statistični popisi prebivalstva (baza podatkov na spletnih straneh Statističnega urada Republike Slovenije).