Traditiones, 35-1, 2006, 123–134

Objavil stanka, dne Čet, 09/12/2010 - 09:00.


DOI: 10.3986/Traditio2006350106        (PDF )
 
Naslov/Title
Transformation of Folk Dances in Presentations for Others. Three Round Dances from Bela Krajina
 
Avtorica/Author
Rebeka Kunej
 
Izvleček
Ko so nosilci tradicije opustili izvajalsko plesno prakso »zase« in se organizirali v plesno-folklorne skupine, se je ljudski ples vse bolj spreminjal v »ples za druge«, največkrat na odru. Spremenjen kontekst ljudskega plesa je povratno vplival tudi na ples sam, saj se je ljudski ples na odru moral podrediti zahtevam javnega uprizarjanja in scenskega izvajanja. Avtorica v prispevku analizira koreološke transformacije treh belokranjskih kol (Pobelelo kole, Lepa Anka in svatsko kolo), kakor so nastale v odrskih izvedbah belokranjskih folklornih skupin. 

Abstract

No longer dancing for their own pleasure, dancers of traditional dances are now organized in folk dance groups. The character of traditional dances has been transformed to fit the “others”, meaning the spectators, who usually watch dances performed on stage. This modified context has in turn affected the dance itself. In the changed circumstances, dances performed onstage have to be adapted to meet the requirements of stage performance for the public. Analyzed are choreological transformations of three circle dances from Bela krajina (Pobelelo pole, Lepa Anka, and svatsko kolo), performed by folk dance groups of Bela krajina.
 
Ključne besede
ljudski ples, plesne predstave, kolo, folklorne skupine, Bela krajina 

Keywords

Folk dance, dance performances, kolo, folklore dance groups, Bela krajina (Slovenia)
 
 
Viri/References
GNI Pl
Oznaka za zapise ljudskih plesov v arhivu Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU: 111, 112, 116,
117, 177, 523, 533, 594, 726, 731, 772.
GNI T
Oznaka za zvočne zapise na magnetofonski trak v arhivu Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU:
490/A, 490/B, T 410/A, 533, T 410/C.
Jakac, Božidar
1940a Bela krajina. Festival narodnih plesov in kresovanje v Metliki. Film: 16 mm, barvni, nemi, 116 m.
1940b Bela krajina: Adlešiči, Preloka. Film: 16 mm, barvni, nemi, 126 m.
Jurjevanje
1998 Jurjevanje 1998. Videokaseta. Črnomelj.
Medobmočna revija
2000 Medobmočna revija folklornih skupin Bele krajine, Dolenjske in Posavja. Videokaseta. Črnomelj: Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti, območna izpostava Črnomelj.
Navratil, Ivan
1888a Belokranjsko kolo in nekoliko drugih národnih pesmic in iger z razlago. Ljubljanski zvon 8 (8): 492–500.
1888b Belokranjsko kolo in nekoliko drugih národnih pesmic in iger z razlago. Ljubljanski zvon 8 (9): 551–556.
Ivančan, Ivan
1963 Narodni plesovi Hrvatske 2. Zagreb: Savez muzičkih društava Hrvatske.
1971 Folklor i scena. Priručnik za rukovodioce folklornih skupina. Zagreb: Prosvjetni sabor Hrvatske.
1991 Narodni plesni običaji Podravine 2. Zagreb: Hrvatski sabor kulture.
1999 Narodni plesni običaji Podravine 3. Plesovi i plesni običaji Koprivnice i okolice. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
Kumer, Zmaga
1970 (ur.) Slovenske ljudske pesmi: pripovedne pesmi 1. Ljubljana: Slovenska matica.
Kunej, Rebeka
2004 Nekateri pojavi plesnega folklorizma v Beli krajini do druge svetovne vojne. Traditiones 33 (2): 181–192. DOI
Ramovš, Mirko
1979 Ples na Anževo v Predgradu. Traditiones 5–6: 305–312.
1992 Ljudski ples. V: Javornik, Marjan idr. (ur.), Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana: Mladinska knjiga: 295–296.
1995 Polka je ukazana. Plesno izročilo na Slovenskem. Bela krajina in Kostel. Ljubljana: Kres.
Sachs, Curt
1992 (1933) Eine Weltgeschichte des Tanzes. Hildesheim, Zürich in New York: Georg Olms Verlag.
Sremac, Stjepan
1983 O hrvatskom tancu, drmešu, čardašu i porijeklu drmeša. Narodna umjetnost 20 (1): 57–74.
Terseglav, Marko
1996 Uskoška pesemska dediščina Bele krajine. Ljubljana: ZRC SAZU.
Wolfram, Richard
1951 Die Volkstänze in Österreich und verwandte Tänze in Europa. Salzburg: Otto Müller Verlag.