Traditiones, 35-1, 2006, 107–122

Objavil stanka, dne Čet, 09/12/2010 - 08:59.


DOI: 10.3986/Traditio2006350105        (PDF )
 
Naslov/Title
Popular Arrangements of Folk Songs
 
Avtorica/Author
Urša Šivic
 
Izvleček
Stikanje ljudske glasbe tako z umetno kakor popularno je konstanta njune zgodovine, iz katere jemlje pričujoča raziskava segment citatne uporabe slovenske ljudske glasbe v popularni glasbi po letu 1990. V središču je glasbena analiza, predvsem izsledki opazovanja načinov oblikovanja priredb, v katerih se stikata v glasbeno strukturnem, poetološkem in sociološkem pogledu različni glasbi.
 
Abstract
Like art music, popular music has always had at least some connections with folk music. The paper looks at the ways in which Slovenian folk music has been used and transformed in popular songs after 1990. Analyzed are arrangements of popular songs that contain elements of folk music, and examined both types of music that are sociologically, poetologically, and structurally very different.

 
Ključne besede
slovenska ljudska pesem, popularna glasba, muzikologija Keywords
Slovenian folk song, popular music, musicology
 
Viri/References
Bent, Ian
2003 Analysis (http://nukweb.nuk.uni-lj.si:2117/shared/views/article.html?section=music.41862.1.3) (12. 2. 2006).
Bohlman, Philip V.
2002 World Music. A Very Short Introduction. Oxford: Oxford University Press.
2004 The Music of European Nationalism. Cultural Identity and Modern History. Santa Barbara … [etc.]: ABC Clio.
Covach, John
1999 Popular Music, Unpopular Musicology. V: Cook, Nicholas in Mark Everist (ur.), Rethinking Music. Oxford: Oxford University Press: 452–470.
Cubitt, Sean
2000 'Maybellene'. V: Middleton, Richard (ur.), Reading Pop. Oxford: Oxford University Press: 141–159.
Golež Kaučič, Marjetka
1998 Re-creation of Ballads – Individual Reflections in Contemporary Literature and Contemporary
Life in Slovenia. V: Golež, Marjetka (ur.), Ljudske balade med izročilom in sodobnostjo. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU: 47–60.
2003 Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Folkloristika).
Juvančič, Katarina
2002 »Kje so tiste stezice?« Poskusi revitalizacije tradicionalnih godb v Veliki Britaniji in Sloveniji od 19. Do 21. stoletja (Diplomsko delo). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, FF, OEIKA.
Kumer, Zmaga
1988 Etnomuzikologija. Razgled po znanosti o ljudski glasbi. Ljubljana: FF, Oddelek za muzikologijo.
McClary, Susan in Robert Walser
1990 Start Makin Sense! Musicology Wrestles with Rock. V: Frith, Simon in Andrew Goodwin (ur.), On Record. Rock, Pop, and the Written Word. New York in London: Routledge: 277–292.
Middleton, Richard
2005 Popular music. Definitions (http://nukweb.nuk.uni-lj.si:2117/shared/views/article.html?section=music.43179.1.1; citirano: 11. 11. 2005).
Miholić, Irena
1998 Etno glazba u Hrvatskoj devedesetih godina dvadesetog stoljeća na primjerima obrade tradicijske glazbe Međimurja (Diplomsko delo). Zagreb: Sveučilište u Zagrebu, Muzička akademija, Odsjek za muzikologiju.
Muršič, Rajko
1994 Etno, ljudska, folk in popularna ... 3. Razgledi 12: 22–23.
1995 Center za dehumanizacijo. Etnološki oris rock skupine. Pesnica: Frontier, ZKO Pesnica.
Sanatova, Kristina
2005 Odsev slovenske ljudske glasbe v popularni glasbi (Diplomsko delo). Maribor: Univerza v Mariboru, Pedagoška fakulteta, Oddelek za glasbo.
Stefanija, Leon
2004 Metode analize glasbe. Zgodovinsko-teoretski oris. Ljubljana: FF, Oddelek za muzikologijo.
Tagg, Philip
1982 Analysing Popular Music. Theory, method and practice. V: Middleton, Richard in David Horn (ur.), Popular Music. Vol. 2. Cambridge … [etc.]: Cambridge University Press: 37–67.