Traditiones, 35-1, 2006, 89–106

Objavil stanka, dne Čet, 09/12/2010 - 08:57.


DOI: 10.3986/Traditio2006350104        (PDF )
 
Naslov/Title
Bells. Their Musical and Semantic Characteristics in Modern Slovenian Poetry, Folk Songs, Proverbs and Sayings
 
Avtorica/Author
Mojca Kovačič
 
Izvleček
Pogosta upodobitev zvona v ljudski in umetni poetiki priča o velikem pomenu, ki ga je imel zvon v življenju skupnosti oziroma posameznika. Podrobnejši pogled v dela pesnikov slovenske moderne, v slovenske pregovore, reke in ljudske pesmi odkriva, na kakšne načine zvon zaživi v teh delih, kdaj prevlada njegova semantična, kdaj zvočna stran, v kakšen kontekst je vključena njegova stvarna, metaforična ali simbolna upodobitev ter kako se njegova zvočnost odzvanja v teksturi ljudske pesmi. 

Abstract

Frequent use of bells in popular and literary poetics indicates the importance that the bell had for the individual as well as the whole community. An analysis of poems from the period of the Slovenian Moderna, Slovenian proverbs, sayings, and folk songs shows a number of findings: how the bell functions in these works; when its semantic aspect prevails over its musical one; the context of its material, metaphoric, and symbolic depictions; and how the texture of folk song reflects the musicality of the bell.
 
Ključne besede
zvon, zvočnost, semantičnost, poezija, ljudsko izročilo 

Keywords

Bell, musicality, semantics, poetry, popular tradition
 
Viri/References
Bosilj, Ivan
2000 Zvona. Zagreb: Graphis.
Cvitanič, Slavica
1996 Margentsko pevsko izročilo. Maribor: Samozaložba.
Golež Kaučič, Marjetka
1991 Glasbeni inštrumenti v slovenski književnosti. V: Med godci in glasbili na Slovenskem. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej in ZRC SAZU, Inštitut za slovensko narodopisje, Sekcija za glasbeno narodopisje: 104–125.
Hrovatin, Radoslav
1964 Kvintna pentatonika na Slovenskem. Slovenski etnograf 16–17 (1963–64): 65–88.
Kette, Dragotin
1976 Zbrano delo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Ilich, Iztok in Bojana Rogelj Škafar (ur.)
2003 Pregovori in reki. Leto in dan v slovenski ljudski modrosti. Ljubljana: Državna založba Slovenije in Slovenski etnografski muzej.
Kimovec, Fran
1921 Novi zvonovi. Kakšni glasovi? Cerkveni glasbenik 5–6: 37–39.
Kmecl, Matjaž
1976 Mala literarna teorija. Ljubljana: Založba Borec.
Koblar, France
1976 Spremna beseda. V: Kette, Dragotin, Zbrano delo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
1979 Spremna beseda. V: Kette, Dragotin, Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Kos, Janko
1992 Pregled slovenskega slovstva. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Kumer, Zmaga
1983 Ljudska glasbila in godci na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica.
1988 Etnomuzikologija. Razgled po znanosti o ljudski glasbi. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
1996 Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: Založba ZRC.
2002 Slovenska ljudska pesem. Ljubljana: Slovenska matica.
Leroi-Gourhan, André
1990 Gib in beseda II. Ljubljana: ŠKUC.
Mahnič, Joža
1955 Oton Župančič. Pregled, oznaka in ocena njegove umetnosti in dela. Maribor: Založba Obzorja.
2002 Murnova pesniška izpoved. Glasnik Slovenske matice: 49–50.
Makarovič, Gorazd
1995 Slovenci in čas. Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja. Ljubljana: Krtina.
Mercina, Ivan
1922 O uglasitvi bronastih zvonov istega zvonila. Cerkveni glasbenik 7–8: 9–12, 29–34.
1927 Priporočljiva omejitev v uglaševanju cerkvenih zvonil. Cerkveni glasbenik 7–8: 176–178.
1927 Vpliv zvona na duševnost človeka. Cerkveni glasbenik 5–6: 109–111.
Murn Aleksandrov, Josip
1954 Zbrano delo I . Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Mušič, Janez
1986 Spremna beseda. V: Župančič, Oton, Pesmi. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Poniž, Denis
1994 Lirika slovenske moderne. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Reznikoff, Iegor
2005 On primitive elements of musical meaning. The Jornual of Music and Meaning, Vol. 3, section 2, http://www.musicandmeaning.net/issues/showArticle.php?artID=3.2, (27. 2. 2006).
Rupel, Mirko
1969 Valvasorjevo berilo. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Slovar slovenskega knjižnega jezika [SSKJ]
1991 Slovar slovenskega knjižnega jezika 5. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Stockmann, Erich
1965 Towards a History of European Folk Music Instruments. Journal of the International Folk Music Council 17: 155–164.
Strajnar, Julijan
1985 Pritrkavanje. Ljubljana in Maribor: Helidon in Obzorja.
Špeh, Rožana
1999 Šupeter je na lepa vas. Zbirka ljudskih pesmi iz Slovenske Istre. Ljubljana: Kres.
Terseglav, Marko
1987 Ljudsko pesništvo. Ljubljana: Državna založba Slovenije (Literarni leksikon; 32).
Vodušek, Valens
1990 Pentatonika - Izhodišče razvoja slovenske ljudske glasbe. Ljubljana: SAZU, Razred za filološke in literarne vede.
Zadravec, Franc
1980 Elementi slovenske moderne književnosti. Murska Sobota: Pomurska založba.
Župančič, Oton
1956–59 Zbrano delo I, II, III. Ljubljana: Triglavska tiskarna.