Traditiones, 35-1, 2006, 69–87

Objavil stanka, dne Čet, 09/12/2010 - 08:56.


DOI: 10.3986/Traditio2006350103        (PDF )
 
Naslov/Title
Distance and Closeness of the Popular in the Poetry of Alojz Gradnik
 
Avtorica/Author
Marjeta Pisk
 
Izvleček
Razprava obravnava pomembne dejavnike oblikovanja odnosa do geosocialnega prostora domačega kraja, ki predstavlja pomemben konstituens poezije Alojza Gradnika, v procesu oblikovanja identitete v času primarne in sekundarne socializacije. Predstavljeni sta Gradnikova imaginacija rojstne Medane in briškega človeka ter raba elementov ljudskega pesništva v avtorskem korpusu. 

Abstract

The article examines the use of traditional folk song elements in the poetry of Alojz Gradnik. It focuses on the most prominent factors in the process of forming an identity, first as a child and later as an adult, and establishing a relation with one’s birthplace. These represent important components in the poetry of Alojz Gradnik. Discussed are Gradnik’s view of Medana, his home village, and of the local population, and the use of elements of folk poetry in his poems.
 
Ključne besede
Alojz Gradnik, primarna socializacija, sekundarna socializacija, identiteta, ljudska pesem, medbesedilne odnosnice 

Keywords

Alojz Gradnik, primary socialization, secondary socialization, identity, folk poetry, intertextual references
 
Viri/References
Bartók, Béla
1959 Slovenské ludové piesne. 1. zv. Bratislava: Slovenská akadémia vied.
Berger, Peter in Thomas Luckmann
1988 (1967) Družbena konstrukcija realnosti. Razprava iz sociologije znanja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Boršnik, Marja
1954 Pogovori s pesnikom Gradnikom. Maribor: Založba Obzorja.
Derrida, Jacques
1994 Izbrani spisi. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze (Knjižna zbirka Krt; 91).
Dravec, Josip
1957 Glasbena folklora Prekmurja. Pesmi. Ljubljana: SAZU.
Erben, Karel Jaromír
1886 Prostonárodní české písnW a říkadla. Praga.
Fikfak, Jurij
1999 Ljudstvo mora spoznati sebe. Podobe narodopisja v drugi polovici 19. stoletja. Ljubljana: Forma 7 in Založba ZRC, ZRC SAZU.
2003 O Hacquetovih upodobitvah in opisih drugega. Haquetia 2 (2): 37–48.
GNI O
Arhiv OSNP. Arhiv Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU.
Golež Kaučič, Marjetka
2003 Ljudsko in umetno – dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC.
Gradnik, Alojz
1920 (ur.), Pesmarica. Zbirka narodnih in drugih pesmi. Gorica: Narodna tiskarna.
1984–2003 Zbrano delo. Prva knjiga (1984), Druga knjiga (1986), Tretja knjiga (2002), Četrta knjiga (2003). Ljubljana: DZS; Maribor: Litera.
Grilc, Uroš
1994 Zapora znaka. V: Izbrani spisi. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze (Knjižna zbirka Krt; 91), VII–XLVI .
Hall, Stuart
2002 (1996) I ntroduction. Who Needs 'Identity'? V: Stuart, Hall in Paul du Guy (ur.), Questions of Cultural Identity. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publications: 1–17.
Karadžić, Vuk S.
1935 Srbske narodne pjesme. Knjiga peta. Beograd: Državna štamparija.
Kok
Zapuščina Ivana Kokošarja. Arhiv GNI ZRC SAZU.
Kovač, Edvard
2000 Oddaljena bližina. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
Kuhač, Franjo Š.
1881 Južno-slovjenske narodne popievke. IV. knjiga. Zagreb.
Kumer, Zmaga
1974 Vsebinski tipi slovenskih pripovednih pesmi / Typenindex slowenischer Erzähllieder. Ljubljana: Sekcija za glasbeno in plesno narodopisje pri ISN SAZU.
Mikola, Maša
2005 Živeti med kulturami. Od avstralskih Slovencev do slovenskih Avstralcev. Ljubljana: Založba ZRC.
Pogačnik, Jože
1988 Slovenska lepa Vida ali hoja za rožo čudotovorno (Motiv lepe Vide v slovenski književnosti). Ljubljana: Cankarjeva založba.
Poljšak Škraban, Olga
2004 Obdobje adolescence in razvoj identitete. Izbrane teme. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta.
Primorski slovenski biografski leksikon [PSBL]
1995 (1979) Primorski slovenski biografski leksikon VI. Gorica: Goriška Mohorjeva družba.
Reja, Magda in Tatjana Sirk
1997 Briška kuhinja. Kuhinja in kulinarična kultura v Goriških Brdih. Ljubljana: Viharnik.
Slovenske ljudske pesmi [SLP]
1970–1998 Slovenske ljudske pesmi I–IV. Ljubljana: Slovenska matica.
Slovenske narodne pesmi [SNP]
1980 Slovenske narodne pesmi I–IV. Ur. Karel Štrekelj. Faksimile izdaj Slovenske matice iz let 1898–1923. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Srbske narodne pesmi
1923 Srbske narodne pesmi. Poslovenil Alojz Gradnik. Ljubljana: Založba Jug.
Vilfan, Sergij
1992 Izročilo o kolonatu v Goriških brdih. Etnolog 2, 53 (1): 137–156.
Vraz, Stanko
1839 Narodne pesni ilirske. Razdelak I. Zagreb.
Würzbach, Natascha
1991 Tradition and Innovation: The Influence of Child Ballads on the Anglo-American Literary Ballad. V: Harris, Joseph (ur.), The Ballad and Oral Literature. Cambridge, Ma., in London: Harvard University Press: 171–192.
Zadravec, Franc
1999 Pesnik Alojz Gradnik (1882–1967). Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
Zlata srca
1922 Zlata srca. Hrvatske povesti. Prevedel A. Gradnik. Gorica: Goriška matica.
Zupančič, Maja
1993 Razvojne naloge mladostnika in institucionalno izobraževanje. Psihološka obzorja 3–4 (1993) 2: 207–213.