Traditiones, 35-1, 2006, 51–68

Objavil stanka, dne Čet, 09/12/2010 - 08:54.


DOI: 10.3986/Traditio2006350102        (PDF )
 
Naslov/Title
A Motiv of Fish called Faronika in Slovenian Literature and Fine Arts of the 20th Century
 
Avtorica/Author
Vladka Tucovič
 
Izvleček
Prispevek analizira medbesedilno in intermedialno razmerje motiva svet noseče ribe Faronike v slovenski ljudski pesmi iz Podmelca v Baški grapi in njegovega prenosa v književnost in likovno umetnost 20. stoletja. Transformacija v šibkem besedilnem nizu je opazovana v proznih delih Ivana Preglja Plebanus Joannes, Saše Vuge Na rožnatem hrbtu faronike, Gustava Strniše Riba Feronika in v intermedialnem razmerju likovnih del Marija Preglja, Franceta Miheliča, Marka Pogačnika in Boštjana Kavčiča. 

Abstract

The article analyses intertextual and intermedial relation between a motif of a pregnant fish called Faronika, from a Slovene folk song from the settlement of Podmelec in Baška grapa, and its transfer to literature and fine arts of the 20th century. The transformation in a weak text train is observed in prose works Plebanus Joannes by Ivan Pregelj, Na rožnatem hrbtu faronike by Saša Vuga, Riba Feronika by Gustav Strniša and in intremedial relation in art works by Marij Pregelj, France Mihelič, Marko Pogačnik and Boštjan Kavčič.
 
Ključne besede
slovenska ljudska pesem, medbesedilnost, intermedialnost, riba Faronika, Ivan Pregelj 

Keywords

Slovenian folk song, intertextuality, intermediality, fish Faronika, Ivan Pregelj
 
Viri/References
Ban, Tina
2004 Ne želimo biti tisto, kar smo, ampak nekaj drugega (www.park-on.net/si/intervju).
Bogataj, Mohor
2000 Likovni umetniki za Prešernovo mesto. Kranj: Mestna občina.
Cevc, Emilijan
1958 Veronika z Malega gradu. V: Verstovšek, Zvone (ur.), Kamniški zbornik IV . Kamnik: Občina Kamnik: 129–134.
De Donder, Vic
1997 Spev siren. Ljubljana: DZS (Mejniki).
Figelj, Klavdija
2002 Komunikacija in sodelovanje z angeli (http://obala.net/index.php?shpw=news&action=news&id=1041).
Gačnik, Stanka
1996 Riba Faronika: nov grafični opus Franceta Miheliča. Argo 39 (1–2): 96–98.
1997 Riba Faronika, najsodobnejši grafični opus v umetnosti Franceta Miheliča. V: Mihelič, France, Riba Faronika. Miheličeva galerija Ptuj. Ptuj: Pokrajinski muzej: 9–19.
Golež Kaučič, Marjetka
2003 Ljudsko in umetno. Dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC SAZU (Folkoristika).
2004 Rošlin in Verjanko. Transformacija ljudske balade v sodobna prozna besedila. Traditiones 33 (2): 93–115. DOI
Jan, Mojca
1998 Riba Faronika. Radijska igra za otroke. Ljubljana: Radio Slovenija, Uredništvo igranega programa.
Juvan, Marko
2000 Intertekstualnost. Ljubljana, DZS (Literarni leksikon).
Kavčič, Boštjan
2006 Boštjan Kavčič (www.bostjankavcic.mine.nu/SLO /SCULPTURE/BRONZE /bronze.html).
Kermauner, Taras
1975 Besna proza samokaznovanja in samoodreševanja. V: Pregelj, Ivan, Plebanus Joannes. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor): 119–133.
Kropej, Monika
2002 Nastanek Zemlje, ki počiva na ribi, riba Faronika. Gea 12 (1): 66.
2003 Cosmology and Deities in Slovene Folk Narrative and Song Tradition. Studia mythologica slavica 6: 121–148.
2004 Faronika. V: Baš, Angelos (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga: 127.
Laurinkiene, Nijole
2003 Das Thema der Kosmogonie in litauischen Folklorenarrationen. Studia mythologica slavica 6: 249–266.
Maković, Zvonko
1988 Intertekstualnost & intermedijalnost. Zagreb: Zavod za znanost o književnosti.
Matičetov, Milko
1970 Riba Faronika nosi svet. V: SNP I. Ljubljana: Slovenska matica: 127.
Mencej, Mirjam
1996 Pomen vode v Svetem pismu stare zaveze. Bogoslovni vestnik 56 (3): 269–284.
Mihelič, France
1997 Riba Faronika: Miheličeva galerija Ptuj. Ptuj: Pokrajinski muzej.
Nartnik, Vlado
1989 Od ribe Faronike do Tomaževe Indije. Dialogi 25 (7–8–9): 72–77.
1991 Iskanje začetkov. V: Nartnik, Vlado, Zvezdne poti. Poskusi novega branja slovenskih ljudskih pesmi. Kranj: Samozaložba: 7–20.
N. N.
1990 Miheličev cikel risb Riba Faronika. Delo 32 (256): 7.
Pogačnik, Marko
2002 Poetika goriškega prostora. Ob tisočletnici Gorice. Nova Gorica: Galerija Artes.
Pregelj, Ivan
1975 Plebanus Joannes. Ljubljana: Mladinska knjiga (Kondor).
Radenković, Ljubinko in Svetlana Tolstaja (ur.)
2001 Slovenska mitologija. Enciklopedijski rečnik. Beograd: Zepter Book World.
Schauber, Vera in Hanns Michael Schindler (ur.)
1995 Svetniki in godovni zavetniki za vsak dan v letu. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Sosič, Branko
1990 Slikarjeva risba Faronika. Pogovor s Francetom Miheličem ob njegovi razstavi. Delo 32 (268): 9.
Slovenske ljudske pesmi [SLP]
1970–1998 Slovenske ljudske pesmi I–IV. Ljubljana: Slovenska matica.
Strniša, Gustav
1943 Riba Feronika. Ljubljana: Sidro.
Šmitek, Zmago
1998 Slovenske ljudske predstave o stvarjenju sveta. Traditiones 27: 111-123.
2004 Mitološko izročilo Slovencev. Svetinje preteklosti. Ljubljana: Študentska založba (Posebne izdaje): 22–24, 105.
Šteger, Aleš
2005 Knjiga reči. Ljubljana: Študentska založba (Beletrina).
Štrekelj, Karel
1890 Zum Volksglauben, dass die Erde auf einem Fisch ruhe. Archiv für slavische Philologie 12: 310– 312.
Vuga, Saša
1999 Na rožnatem hrbtu faronike. Ljubljana: Mladinska knjiga.