Traditiones, 35-1, 2006, 7–49

Objavil stanka, dne Čet, 09/12/2010 - 08:50.


DOI: 10.3986/Traditio2006350101        (PDF )
 
Naslov/Title
Interference in Literary Folklore. A Sign of Creativity or Impotence?
 
Avtorica/Author
Marija Stanonik
 
Izvleček
Obravnava sistematično odpira razpravo o zelo zanemarjenem področju slovenske glasbene in slovstvene folkloristike, o poustvarjanju slovenske slovstvene folklore. Literarna zgodovina se je do nedavna tega vprašanja dotikala s predsodki ob vprašanjih morale in znamenjih šibke pesniške moči. Prav tako sta slovstvena in glasbena folkloristika v skladu s pravili zapisovanja kot reprodukcije že načelno zavračali vsakršno poseganje v besedila, ne da bi se bili pripravljeni poglobiti v duhá in okoliščine časa, ki so vplivali na nekatere slovenske avtorje, da so se odločali za avtorsko predelavo narodnih / ljudskih / folklornih pesmi.

Abstract

This article systematically opens a discussion on a very neglected area of Slovenian musical and literary folklore: the re-creation of Slovenian literary folklore. Until recently, literary history has addressed this issue with judgments of questions of morals and signs of weak poetic power. Likewise, in line with the principles of transcription as reproduction, literary and musical folklore have in principle rejected any kind of intervention in the text and have not been prepared to engage with the spirit and circumstances of a time that influenced certain Slovenian authors in their decision to reshape folk songs.
 
Ključne besede
slovstvena folkloristika, literarna zgodovina, Jacob in Wilhelm Grimm, Ernst Kleinpaul, prozna in pesemska folklora, medbesedilnost

Keywords

literary folklore, literary history, Jacob and Wilhelm Grimm, Ernst Kleinpaul, prose and poetic folklore, intertextuality
 
Viri/References
Ahacel, Matija
1858 [Predgovor] Ljubi Slovenzi! V: Koroshke ino Shtajarske pesme, enokoljko popravlene ino na novo sloshene. [Drugi natis. Pomnoshene]. V Zelovci, natisnjene in naprodaj per Janesu Leonu.
Bleiweis, Janez
1853 [Uredniška opomba]. Kmetijske in rokodelske Novice 11: 21.
Buttolo, Frančiška idr.
1996 Slovenska književnost. Ljubljana: Cankarjeva založba (Zbirka Sopotnik; Leksikoni / Cankarjeva založba).
Černigoj, Franc
1988 Javorov hudič. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi; 1).
1996 Nace ima dolge tace. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.
1997 Mož in čemerika. Ajdovščina: [samozaložba].
Danjko, Peter
1827 Posvetne pesmi med slovenskim narodom na Štajarskem. V’ Radgoni, V’ Alojz Wajcinger’ovemi knigíši.
Debeljak, Anton
1914 I . Pregelj, Mlada Breda [ocena]. Ljubljanski zvon 34: 50.
Debevec, Jože
1913 I . Pregelj Mlada Breda [ocena]. Dom in svet 26 (4): 35.
Dolenc, Janez
1991 Žakelj, Anton. V: Munda, Jože (ur.), Slovenski biografski leksikon IV, 15. zv. Ljubljana, SAZU: 931–932.
1992 Zlati Bogatin. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi; 4).
1992a Žakelj, Anton,. V: Jevnikar, Martin (ur.), Primorski slovenski biografski leksikon, 18. snopič. Gorica: Goriška Mohorjeva družba: 382.
Fatur, Lea
1927 Zarika in Sončica. Mohorjev koledar: 151–163.
1931 Galjot je vozil galejico. Mohorjev koledar: 46–48.
1938 To je storil neznan koren. Mohorjev koledar: 76–80.
F. G.
1915 Pavel Flere, Babica pripoveduje [ocena]. Slovan 13: 125.
Flere, Pavel
1913 Babica pripoveduje. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
1922 Babica pripoveduje. Drugi, prenovljeni natis I. in II. zvezka. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
1924 Pripovedne slovenske narodne pesmi. Ljubljana: Učiteljska tiskarna.
Glonar, Joža
1911 Slovensko slovstvo. Veda 1: 176–177.
Golar, Cvetko
1914 Mlada Breda [ocena]. Slovan 12: 28–29.
Grafenauer, Ivan
1911 Iz Kastelčeve zapuščine. Rokopisi Prešernovi, Kastelčevi in drugi. Ljubljana: Katoliška bukvarna.
1915 Pavel Flere, Babica pripoveduje [ocena]. Dom in svet 28: 138.
1951 Slovenske pripovedke o Kralju Matjažu. Ljubljana: SAZU (Razred za fil. in lit. vede; Dela 4. ISN; 1).
Gregorčič, Simon
1951 Zbrano delo 3. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
Gričnik, Anton
1994 Noč ima svojo moč. Ljubljana: Kmečki glas (Glasovi; 8).
Grün, Anastasius
1987 (1850) Volkslieder aus Krain. München: Dr. Dr. Rudolf Trofenik. [Ponatis izvirnika: Leipzig, Weibmannsche Buchhandlung 1850.]
Ilc, Andrej
1995 Otroške in hišne pravljice bratov Grimm v socialnozgodovinskem in kulturnozgodovinskem kontekstu. (Diplomska naloga.) Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo FF.
Jelenec, Janez
1897–1913 Ledinska kronika. [Rokopis.], Ledine.
Jesenovec, France
1962 A hacij Stržinar s Suhe. Ob 220-letnici njegove smrti. Loški razgledi 9: 126–139.
Krek, Gregor
1873 Nekoliko opazek o izdaji slovenski narodnih pesni. Listki 4 [Ljubljana]: 94–140.
Kleinpaul, Ernst
1870 [Predgovor]. V: Von der Volkspoesie. Nebst ausgewähsten echten Volkliedern und Umdichtungen derselben. Zweite, verbesserte Auslage. Zugleich ein Supplement zu »Kleinpaul Poetik«. Barmen: W. Langewiesche’s Verlagshandlung.
Kurnik, Vojteh
1855 Posavski mlinar. Narodna pripovest. Prijatel 4 (18. april).
Legiša, Lino idr.
1959 Zgodovina slovenskega slovstva II. Ljubljana: Slovenska matica.
Levec, Fran
1895 Životopis Matije Valjavca. Ljubljana (Ant. Knezova knjižnica; II).
Lovrenčič, Joža
1921 Predgovor. V: Gorske pravljice. Gorica: Goriška Matica.
Macun, Ivan
1883 Književna zgodovina Slovenskoga Štajerja. Gradec: [samozaložba].
Marn, Josip
1878 Matej Ravnikar Poženčan. Matija Vertovec. Mihael Verne. Jezičnik 16: 10.
1886 Jezičnik. Knjiga Slovenska v XIX. veku. V Ljubljani: Rudolf Milic.
Matičetov, Milko
1956 Ljudska proza. V: Legiša, Lino idr. 1956: 119–138.
1959a Pravljica o bobkovi črni kapi (AT 295) v rokah W. Grimma, Levstika, Finžgarja in Tratarja. Slovenski etnograf 12: 121–134.
1959b †Vinko Möderndorfer. Slovenski etnograf 12: 221–222.
Merhar, Boris
1956 Ljudska pesem. V: Legiša, Lino idr. 1956: 31–114.
Milčinski, Fran
1911 Pravljice. Ljubljana: L. Schwentner.
1917 Tolovaj Mataj in druge slovenske pravljice. Ljubljana: Tiskovna zadruga.
Močnik, Daniela (ur.)
2006 Poženčonovo berilo. Celje: Mohorjeva družba.
Nahtigal, Rajko
1940 Prezrta izdaja I. I. Sreznevskega slovenskih narodnih pesmi »Mlade Brede« in ziljskega reja. Slovenski jezik 3 (1–2): 33–34.
Novak, Vilko
1972 E mila Korytka nemški članki o slovenskem ljudskem izročilu. Traditiones 1: 27–35.
Pogačnik, Jože
1963 Čas v besedi. Maribor, Obzorja (Razpotja; 5).
Pokorn, Franc - Serafin Karlovčan
1989 Narodno blago iz Škofjeloškega pogorja. Loški razgledi 36: 176–177.
Pregelj, Ivam
1913 Mlada Breda. Povest. Celovec: Družba Sv. Mohorja.
1917 F. Milčinski, Tolovaj Mataj in druge slovenske pravljice [ocena]. Dom in svet 30: 349.
Ravnikar - Poženčan, Matevž
1938 Pesme iz samote, Na Gori, 1. Kersnika [NUK Ms 483, zvezek IX, 37–40].
Rutar, Simon
1886 Slovenske pripovedi o jezerih. Ljubljanski zvon 6: 686.
Slodnjak, Anton
1979 (ur.), Cvetnik slovenskega umetnega pesništva do srede XIX stoletja. II. knjiga. Ljubljana: Slovenska matica.
Stanonik, Marija
1988 Novi seriji Glasovi na pot. V: Černigoj 1988: 8.
19981 Vprašanje romantične mitološke teorije pri Slovencih. V: Paternu, Boris in Franc Jakopin (ur.), Obdobje romantike v slovenskem jeziku, književnosti in kulturi. Ljubljana: Filozofska fakulteta (Obdobja; 2): 335–353.
1991 Slovenska slovstvena folklora v zavesti slovenskega razsvetljenstva. V: Kmecl, Matjaž (ur.), Obdobje slovenskega narodnega preporoda. Ob 70-letnici ljubljanske slavistike. Ljubljana, Filozofska fakulteta (Obdobja; 11): 113–139.
1992 Slovstveni folklorizem. Nova revija 11 (121–122): 673–684.
1998 Peter Danjko in slovstvena foklora. V: Jesenšek, Marko, Bernard Rajh in Jožica Čeh (ur.), Znanstveni simpozij o Petru Danjku [= Danjkov zbornik]. Maribor: Slavistično društvo (Zora; 3): 317–330.
2001 Teoretični oris slovstvene folklore. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
2001a Vprašanje vizualizacije abstraktnih bitij v slovenski slovstveni folklori. Traditiones 30 (1): 169–181.
2003 (ur.), Slovenske povedke iz 20. stoletja. Celje: Mohorjeva družba.
Stržinar, Ahacij
1729 Catholish kershanskiga vuka peissme, katére se per kershánskimo vuko, Boshyh potyh, per svétimu missiónu; inu slasti per svétimo Francisco Xaverio na Strashe Górniga Gradu fare nuznu poyo. Kir ie vsaki dan sa vsákiga romária popólnoma odpustik enkrat v’ letu pogmérane inu na svitlóbo dane. V’ Nemshkim Gradzu, per Widmanstadianskih Erbizhah.
Šašelj, Ivan
1909 Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada II. Ljubljana: Katoliško tiskovno društvo.
Šilc, Jakob
1913 Ledinskega Mlada Breda v prvi redakciji. Dom in svet 26: 278–279.
Škrabec, Stanislav
1995 (1909) Bisernice iz belokranjskega narodnega zaklada II, Ljubljana 1909, rubrika: Knjižne novosti. V: Jezikoslovna dela 3. Nova Gorica: Frančiškani samostan Kostanjevica [izv. Cvetje z vertov sv. Frančiška 26, 1909, 9. zv.].
Štrekelj, Karel
1895 Predgovor. V: Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica.
1900–1903 Slovenske narodne pesmi II. Ljubljana: Slovenska matica.
1901 Prešeren in narodna pesem. Ljubljana: Slovenska matica (Zbornik Slovenske matice III).
Terseglav, Marko
1982 S tanko Vraz in slovensko romantično gibanje za ljudsko pesem. V: Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije 1. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika SED; 8): 25–36.
1995 Prešernovo delo za slovenske ljudske pesmi. Traditiones 24: 109–124.
2001 Žakelj, Anton. V: Enciklopedija Slovenije 15. Ljubljana: Mladinska knjiga: 285–286.
Tomšič, Marjan
1989 Noč je moja, dan je tvoj. Ljubljana, Kmečki glas (Glasovi; 2).
Wester, Josip
1913 Pavel Flere, Babica pripoveduje [ocena]. Ljubljanski zvon 33: 331.
Zarnik, Miljutin
1918 Tolovaj Mataj – Martin Krpan [ocena]. Ljubljanski zvon 38: 221–224.
Zelič, Branka
1987 Življenje in delo Vojteha Kurnika – etnološki pomeni. [Seminarska naloga I.] Ljubljana: Oddelek za etnologijo FF.
Župančič, Oton
1911 K Milčinskega Pravljicam [ocena]. Ljubljanski zvon 31: 205–206.