Traditiones, 38-2, 2009, 7–20

Objavil stanka, dne Čet, 18/11/2010 - 09:43.


DOI: 10.3986/Traditio2009380201        (PDF )
 
Naslov/Title
Europe: Imagination and Practices. Introduction I.
 
Avtor/Author
Jurij Fikfak
 
Izvleček
Kriza ob sprejemanju ustave Evropske unije je pokazala, kako je »Evropa« še daleč od tega, da bi bila homogena celota. Je zbir držav, majhnih in velikih, starih in novih, ki se dojemajo na različne načine in uporabljajo različno kulturno konstruirane prakse in taktike v razmerju z zamišljeno »evropskostjo«. Avtor na primeru konkretnih praks med članico in nečlanico EU razpravlja o evrocentričnosti in razmerju med uradnim in subkulturnim diskurzom; pri pregledu nekaterih besedil v knjigi (Wolfe, Kockel, Vivod) pa o vprašanjih znanstvenih skupnosti in njihovih diskurzov; o tem, kje je središče Evrope; o razmerju med starimi članicami in kandidatkami za članstvo ter in o želji in nelagodju kot temeljni ambivalenci starih in novih držav EU.

Abstract

The EU constitutional crisis has shown how “Europe” is far from being a homogeneous entity. It is a mix of countries both large and small, old and new, that perceive and present themselves in different ways, and use different culturallyconstructed strategies and tactics in relation to an imagined “Europeanness.” Based on concrete practices between an EU member state and a non–member state, the author discusses Eurocentrism and the relations between official and subcultural discourse. This also involves examining selected texts in several books (Wolfe, Kockel, and Vivod) and issues raised by scholarly groups and their discourse regarding where the center of Europe lies, the relations between old member states and candidate countries, and desire and uneasiness as the fundamental ambivalence of old and new EU countries.
 
Ključne besede
vzhodna Evropa, Evropska unija, kulturne prakse, diskurz, želja, nelagodje

Keywords

Eastern Europe, European union, cultural practices, discourse, desire, uneasiness (Unbehagen)
 
Viri/References
Amin, Samir
1989 Eurocentrism. New York: Monthly Review Press.
Bhambra, Gurminder K.
2009 Postcolonial Europe, or Understanding Europe in Times of the Postcolonial. The SAGE Handbook of European Studies. SAGE Publications. http://www.sage-ereference.com/hdbk_eurostudies/Article_n5.html.
Bogataj, Janez
2005 Creative Slovenia: Masterpieces on the crossroads of the European Alps, the Mediterranean, and Pannonia. Ljubljana: Darila Rokus.
Borocz, Jozsef
2000 The Fox and the Raven: The European Union and Hungary Renegotiate the Margins of 'Europe'. Comparative Studies in Society and History. New Brunswick: Rutgers University Press: 847–875.
Borocz, Jozsef, e. a.
2001 Empire's New Clothes: Unveiling EU-Enlargement. http://aei.pitt.edu/144/01/Empire.pdf; http://www.rci.rutgers.edu/~eu/Empire.pdf.
Brague, Remi
2003 Evropa, rimska pot. Celje: Mohorjeva družba.
Delanty, Gerard
2006 Borders in a Changing Europe: An Analysis of Recent Trends. Comparative European Politics 4 (2): 183–202. doi:10.1057/palgrave.cep.6110073
Fikfak, Jurij
2008 Med delom in celoto. Nekatera vprašanja etnološkega raziskovanja in reprezentacije. Traditiones 37(2): 27–44. doi:10.3986/Traditio2008370202
2009 Cultural and social representations on the border: From disagreement to coexistence. Human affairs 19(4): 350–362. doi:10.2478/v10023-009-0049-1
Herzfeld, Michael
1992 Essentialism. In: Encyclopedia of social and cultural anthropology. Essentialism from Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. 05-30-2002. Taylor and Francis. http://www.bookrags.com/tandf/essentialism-8-tf/.
Jančar, Drago
2000 Srednja Evropa - ideja preteklosti? Nova revija 19, 223/224: 1–5.
Kuret, Niko
1955 Aus der Maskenwelt der Slowenen. In: Schmidt, Leopold (Ed.) Masken in Mitteleuropa, volkskundliche Beitrage zur europaischen Maskenforschung. Wien: Verein fur Volkskunde 201–220, XVII–XXVI.
1984 Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana: Cankarjeva založba; Znanstvenoraziskovalni center SAZU.
1996 Das festliche Jahr der Slowenen. Brauchtum in Jahreslauf. Celovec-Klagenfurt, Ljubljana-Laibach, Wien-Dunaj: Hermagoras-Mohorjeva.
Lewis, Charles Paul
2005 How the East was Won: Impact of Multinational Companies in Eastern Europe and the Former Soviet Union. Palgrave: Macmillan.
Marc, Leon
2009 What's so Eastern about Eastern Europe. London: Oldcastle Books.
Novak, Vilko
1960 Slovenska ljudska kultura. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
1996 Einleitung. Slowenien – Volk und Land, Volkskultur und Kulturlandschaften. In: Kuret, N. Das festliche Jahr der Slowenen, 11–20.
Phinnemore, David (ed.)
2006 The EU & Romania: Accession and Beyond. London: The Federal Trust.
Platzer, Hans-Wolgang
1992 Lernprozess Europa. Die EG und die neue europaische Ordnung. Bon: Dietz.
Prodi, Romano
1999 Un' idea dell'Europa. Bologna: Il Mulino.
2002 Moja Evropa. Beograd: BMG. Un idea dell’ Europa.
Radović, Srdjan
2009 Slike Evrope. Istraživanje predstava o Evropi i Srbiji na početku XXI. veka. Beograd: Etnografski institut SANU.
Schafer, Torsten
2007 Calls Increase for a Two-Speed Europe. DW-World.de Deutsche Welle. 28. 6. 2007. (http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2636287,00.html).
Szalai, Julia
2003 Whose claim and whose risk? Journal of European Social Policy 13: 58–60.
Velikonja, Mitja
2007 Evroza. Kritika novog evrocentrizma. Beograd: Biblioteka XX. vek.
Wolff , Larry
1994 Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford, CA: Stanford University Press.