Traditiones, 36-1, 2007, 209–225

Objavil stanka, dne Wed, 05/05/2010 - 12:42.


DOI: 10.3986/Traditio2007360115        (PDF )
 
Naslov/Title
Transformation of Sensuality in the Slovenian Ballad of Lepa Vida (Lovely Vida)
 
Avtorica/Author
Irena Avsenik Nabergoj
 
Izvleček
Prispevek analizira duševno gibanje v značaju Lepe Vide, kot jo prikazuje France Prešeren v baladi v smislu komunikativnega konteksta. Bralca zajame mešanje realizma in tragedije in ga vodi iz zgodbe v zasnovo transformacije vrednot v razponu med nepotešeno čutnostjo in neizpolnjenim hrepenenjem. Usodna napaka povzroči popolno notranjo preusmeritev hrepenenja.

Abstract

The article analyses the mental movement in the character of Lepa Vida, as portrayed in the ballad by France Prešeren, in terms of communicative context. Through a mixture of realism and tragedy, the reader is taken and moved from the story to the scheme of transformation of values in the span between unsatiated sensuality and unfulfilled longing. The fatal error brings about a total inner reorientation of longing.
 
Ključne besede
Lepa Vida, čutno življenje, skušanje, intuitivno dojemanje, eksistencialna problematika

Keywords

Lovely Vida, sensual existence, temptation, intuitive apprehension, existential problematic
 
Viri/References
Auerbach, Erich
1998 [1946] Mimesis. Ljubljana: Literarno-umetniško društvo Literatura [orig. Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendlandischen Literatur. Bern and Stuttgart: A. Francke].
Gantar, Kajetan
2000 Le začniva pri Homeri . . . In: Paternu, Boris (ed.) 2000, 213–225.
Grafenauer, Ivan
1943 Lepa Vida. Študija o izvoru, razvoju in razkroju narodne balade o lepi Vidi. Ljubljana: Akademija znanosti in umetnosti.
Kermauner, Taras
2000 Tema krščanske božjosti v Prešernovem Krstu pri Savici. In: Paternu, Boris (ed.) 2000, 59–71.
Kidrič, France
1938 Prešeren II. Biografija 1800-1838. Ljubljana: Tiskovna zadruga.
Kierkegaard, Sřren
1987 Bolezen za smrt [orig. Die Krankheit zum Tode, 1849] (transl. from German by J. Zupet). Celje: Mohorjeva družba.
Kos, Janko
1991 Prešeren in njegova doba. Koper: Lipa.
2000 Prešeren in Biblija. In: Paternu, Boris (ed.) 2000, 227–239.
2002 Prešeren in krščanstvo. Ljubljana: Slovenska matica.
Paternu, Boris
1976 France Prešeren in njegovo pesniško delo I. Ljubljana: Mladinska knjiga.
2000 (ed.) Prešernovi dnevi v Kranju. Simpozij ob 150-letnici smrti dr. Franceta Prešerna. Kranj: Mestna občina.
Pogačnik, Jože
1988 Slovenska Lepa Vida ali hoja za rožo čudotvorno. Motiv lepe Vide v slovenski književnosti. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Prešeren, France
1999 Lovely Vida. In: Pibernik, France and Franc Drolc (Eds.), France Prešeren, Pesmi/Poems (transl. by Tom. M. S. Priestly and Henry R. Cooper, Jr). Kranj: Mestna občina; Klagenfurt: Mohorjeva družba, 51–55.
Špidlik, Tomaž
1998 Osnove krščanske duhovnosti. Maribor: Slomškova založba.
Štrekelj, Karel
1895–1898 Slovenske narodne pesmi I. Ljubljana: Slovenska matica.
Terseglav, Marko
2000 Prešernovo delo za ljudsko pesem. In: Paternu, Boris (ed.) 2000, 411–420.
Truhlar, Karl Vladimir
1974 Leksikon duhovnosti. Celje: Mohorjeva družba.