Traditiones, 36-1, 2007, 73–84

Objavil stanka, dne Wed, 05/05/2010 - 12:15.


DOI: 10.3986/Traditio2007360106        (PDF )
 
Naslov/Title
Becoming Sacred. The Use of the Body in Identity Transformation
 
Avtor/Author
Goran Pavel Šantek
 
Izvleček
Avtor v razpravi analizira različne načine rabe človeškega telesa in čutov v religioznih ritualnih praksah katoliškega gibanja Neokatehumenska pot. Religiozno gibanje, ustanovljeno v Španiji v 60. letih, posebej poudarja ritualne prakse, ki jih imajo za glavno sredstvo komunikacije s svetim Drugim. Inovacije v ritualnih praksah in njihovo simbolično interpretacijo spremlja skrbno načrtovanje, kako doseči polni angažma udeležencev ritualnega dejanja, tako na kontemplativni kakor telesni in čutni ravni. Namen razprave je na osnovi novih terenskih podatkov prispevati raziskavo o telesnih in čutnih dimenzijah ritualnih praks.

Abstract

This paper analyzes various ways of using of the human body and senses in the religious practice of the Catholic movement the Neocatechumenal Way. This religious movement, established in Spain in 1960s, especially emphasizes ritual practice, which is considered the main instrument of communication with the sacred Other. Innovations in ritual practice and their symbolic interpretations are followed by careful planning of how to achieve full engagement, contemplative as well as bodily and sensory, of the members in ritual acts. The aim of this paper is to make a contribution, based on new fieldwork data, to research on bodily and sensory dimensions of ritual practice.
 
Ključne besede
neokatehumenska pot, antropologija religije, čuti, telo

Keywords

Neocatechumenal Way, anthropology of religion, senses, body
 
Viri/References
Alfa y Omega
2000 Alfa y Omega N. 211.
Arguello, Francisco (Kiko)
2000 Neokatekumenski put. Usmjerenja za ekipe katehista. Svezak 1: faza obraćenja ili početne kateheze.
Arguello, Francisco (Kiko) and Carmen Hernandez
1996 Uvod. In: Pasotti, Ezehiele (ur.), Neokatekumenski put prema Pavlu VI. i Ivanu Pavlu II. Pula: Antun Bogetić, 9–17.
Bendix, Regina
2005 Introduction. Ear to Ear, Nose to Nose, Skin to Skin – The Senses in Comparative Ethnographic Perspective. Etnofoor. Anthropological Journal [Amsterdam] 18: 3–14.
Blasques, Ricardo
1994 Neokatekumenske zajednice. Teološka prosudba. Poreč: Antun Bogetić.
Bowie, Fiona
2000 The Anthropology of Religion. An Introduction. Oxford: Blackwell Publishing.
Douglas, Mary
1976 Purity and Danger. An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo. London: Routledge and Kegan Paul.
Hernandez, Carmen
2000 Neokatekumenski put. Usmjerenja za ekipe katehista. Svezak 1: faza obraćenja ili početne kateheze (http: //www.geocities.com/elneocatecumenado/sgdafamilia.htm).
Marinović-Jerolimov, Dinka
2001 Bog i Hrvati. Globus (28. 12. 2001): 52–55.
Statut. Neokatekumenski put
2002 Statut. Neokatekumenski put. Rim: Neokatekumenski centar.