Traditiones, 36-1, 2007, 19–27

Objavil stanka, dne Wed, 05/05/2010 - 12:07.


DOI: 10.3986/Traditio2007360102        (PDF )
 
Naslov/Title
Senses or Non-Senses. Debates on Rituals in Pre-Reformation Denmark
 
Avtor/Author
Arne Bugge Amundsen
 
Izvleček
V 20. letih 16. stoletja je bila danska (in norveška) politika religije kompleksno vprašanje pod močnim pristiskom tako rimskokatolišlega plemstva kakor radikalnih luteranskih mest. Položaj je spodbudil tudi razpravljanja o pomenu in racionalnosti vere in obredja. Avtor se osredinja na eno teh razprav – med karmeličanom Paulusom Heliejem in luteranskim odpadnikom Petrusom Laurentiijem. Helie je strnil svoje argumente ob konceptih tradicija, izkušnja in zgodovina. Laurentii je trdil, da ne bi bilo historičnih sprememb, če bi imeli tradicija in človeška avtoriteta prvenstvo v katoliški cerkvi. Oba razpravljalca sta se sklicevala tudi na človeške čute. Za Helieja so bili vonji, okusi in gibi v krščanskem obredju instrumenti transcendenčne izkušnje. Za Laurentiija so bili človečki čuti ne-čuti: edina rešitev je v pravi veri in iskrenih občutjih, ne pa v ritualu.

Abstract

In the 1520s the Danish (and Norwegian) politics of religion was a complex matter and under severe pressure both from the Roman Catholic nobility and from radical Lutheran cities. This situation also triggered debates on the meaning and rationality of religion and rituals. The author concentrates on one of these debates: that between the Carmelite Paulus Helie and the Lutheran apostate Petrus Laurentii. Helie focused his arguments around concepts such as tradition, experience, and history. Laurentii argued that historical changes never would occur if tradition and human authority were given priority in the Christian church. Both participants in this debate also referred to the human senses. To Helie, the smells, tastes, and movements of the Christian rituals were instruments of transcendental experience. To Laurentii, the human senses were non-sense: not ritual, but rather true belief and sincere feelings were the only solution.
 
Ključne besede
čuti, Danska, reformacija, rituali

Keywords

senses, Danemark, reformation, rituals
 
Viri/References
Amundsen, Arne Bugge
2006 Ritualer, rett og revolusjon. En studie i den danske ritualdebatten omkring 1530. In: Amundsen, Arne Bugge, Bjarne Hodne and Ane Ohrvik (eds.), Ritualer. Kulturhistoriske studier. Oslo, 45–69.
Andersen, J. Oskar
1936 Paulus Helie I. Kobenhavn.
Asche, Matthias and Anton Schindling (eds.)
2003 Danemark, Norwegen und Schweden im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Nordische Konigreiche und Konfession 1500 bis 1660. Munster (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung 62).
Heise, A.
1893 Helgesen, Poul. In: Dansk biografisk leksikon VI. Kobenhavn, 294–298.
Koch, Hal & Bjorn Kornerup (ed.)
1987 Den danske kirkes historie IV, Kobenhavn 1959. Martin Schwarz Lausten: Reformationen i Danmark, Kobenhavn.
Muir, Edward
1997 Ritual in Early Modern Europe. Cambridge.
Rordam, Holger Fr.
1868 (ed.), Peder Laurenssen, Malmobogen. Kobenhavn.
1896 ”Laurentsen, Peder”. In: Dansk biografisk leksikon X, Kobenhavn 1896: 137–138.
Skrifter af Paulus Helie, I–VII. Kobenhavn: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.
1932 I , ed. by P. Severinsen.
1932 II , ed. by M. Kristensen.
1933 III , ed. by M. Kristensen.
1934 IV , ed. by M. Kristensen.
1935 V , ed. by M. Kristensen.
1937 VI , ed. by M. Kristensen and H. Roeder.
1948 VII , ed. by M. Kristensen and N.-K. Andersen.
Valkner, Kristen
1963 Paulus Helie og Christiern II. Karmeliterkollegiets opplosning. Oslo: Universitetsforlaget, Institutt for Kirkehistorie. Universitetet i Oslo, 2.