Traditiones, 37-1, 2008, 169–199

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 10:17.


DOI: 10.3986/Traditio2008370109        (PDF )
 
Naslov/Title
Razvoj ledinskih imen na področju Zatolmina z visokogorskimi planinami (Development of Choronyms in the Region of Zatolmin with High-Mountain Pastures)
 
Avtorici/Authors
Helena Ana Čujec Stres in Špela Stres
 
Izvleček
Prvič so v celoti popisana ledinska imena v k. o. Zatolmin pri Tolminu in prenesena na orto foto načrt. Predstavljeni so spreminjanje, razumevanje in raba ledinskih imen na različnih katastrskih mapah. S pomočjo ljudskih pripovedi in ljudske etimologije je pojasnjen izvor nekaterih. Ker zaradi drugačnega načina življenja in spreminjanja vrednot ledinska imena izginjajo, je predstavljen poskus njihovega oživljanja in približevanja mlajši generaciji.

Abstract

For the first time a complete overview of choronyms in the region of village Zatolmin by Tolmin with high-mountain pastures is given. Data is inserted in a digital orto photo image. We demonstrate how choronyms have been changing, understood and used in different cadasters, explain the origin of some by using folklore tales and etimology. Due to life style and value changes choronymes are becoming less known and are dissapearing. We introduce an example of reviving their use and make them interesting for younger generati.
 
Ključne besede
ledinska imena, Zatolmin, Tolminska, zemljevid, spreminjanje, oživljanje

Keywords

choronyms, Zatolmin, Tolminska, map, change, revival
 
Viri/References
Bezlaj, France,
1961 Slovenska vodna imena. II. del M–Ž. Ljubljana: SAZU , Inštitut za slovenski jezik.
1982 Etimološki slovar slovenskega jezika. Druga knjiga K–O. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
2005 Etimološki slovar slovenskega jezika. Četrta knjiga Š–Ž. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
Čop, Dušan
2002 Gorska, terenska (ledinska) in vodna imena v Sloveniji. Jezikoslovni zapiski 8 (2): 93-108.
Ivančič Kutin, Barbara
2006 Ledinska in hišna imena v vasi Čadrg – del kulturnega izročila. Traditiones 33 (1): 135-158. DOI
Kunaver, Jurij
1993 K problematiki zemljepisni imen v dolinah Tolminke in Zadlaščice. V: Lipušček, Radovan (ur.), Dolini Tolminke in Zadlaščice. Alpski mladinski raziskovalni tabori Tolmin 1988–1990. Tolmin, 129–132.
Orožen Adamič, Milan, Drago Perko in Drago Kladnik (ur.)
1995 Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 432.
Rajšp, Vincenc in Drago Trpin
1997a Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (1804), Opisi, 3. zvezek (Josephinische Landesaufnahme 1763–1787 (1804), fur das Gebiet der Republik Slowenien, Landesbeschreibung, 3.Band).
1997b Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787 (1804), 3. zvezek (Josephinische Landesaufnahme 1763–1787 (1804), fur das Gebiet der Republik Slowenien, Karten, 3.Band).
Rutar, Simon
1882 Zgodovina Tolminskega. Gorica: Hilarijanska tiskarna, 236.
Slovenski pravopis [SP]
2001 Slovenski pravopis. Ljubljana: SAZU in ZRC SAZU , Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša.
Snoj, Marko
1997 Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga.
Škofic, Jožica
2004 Zemljepisna lastna imena na Dobravah med dolinama Lipnice in Save. V: Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika. Slovenska zemljepisna imena. Maribor: Dravska tiskarna: 60–73.
Torkar, Silvo
2006 Zemljepisna imena v zgornji Baški dolini. V: Torkar, Silvo in Karla Kofol (ur.), Baški zbornik, Alpski mladinski raziskovalni tabori Podbrdo 1992, 1993, 1995. Tolmin: Tolminski muzej.