Traditiones, 37-1, 2008, 155–167

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 10:16.


DOI: 10.3986/Traditio2008370108        (PDF )
 
Naslov/Title
Fonetično zapisovanje narečnih etnoloških besedil (Phonetic Transcription of Dialect Ethnology Texts)
 
Avtor/Author
Ludvik Karničar
 
Izvleček
Prispevek nudi osnovo za razpravo o fonetičnem zapisovanju slovenskih koroških govorov v Avstriji in prikaz transkripcijskih možnosti, kar naj bi služilo zlasti etnologom in literatom, ki imajo željo izražati svoje pesniške misli tudi po domače.

Abstract

This article offers a basis for discussing phonetic transcription of Slovenian dialects in Austrian Carinthia and a presentation of transcription methods. This will especially assist ethnologists and men of letters that wish to express their poetic thoughts in their local dialect.
 
Ključne besede
narečjeslovje, avstrijskokoroška slovenska narečja, narodopisje, zapisovanje narečij

Keywords

dialectology, Slovenian dialects in Austrian Carinthia, ethnography, transcribing dialects
 
Viri/References
Hafner, Stanislaus in Erich Prunč (ur.)
1982–2007 Thesaurus der slowenischen Volkssprache in Karnten. Wien: Osterreichische Akademie der Wissenschaften.
Karničar, Ludwig
1990 Der Obir-Dialekt in Karnten. Die Mundart von Ebriach/Obirsko im Vergleich mit den Nachbarmundarten von Zell/Sele und Trogern/Korte (Phonologie, Morphologie, Mikrotoponymie, Vulgonamen, Lexik, Texte). Wien: Verlag der Osterreichischen Akademie der Wissenschaften.
Logar, Tine
1975 Slovenska narečja. Besedila. Zbral in uredil Tone Logar. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Makarovič, Marija (ur.)
1994–2004 Tako smo živeli. Življenjepisi koroških Slovencev 1–12. Celovec, Dunaj, Ljubljana: Mohorjeva družba.
Pleteršnik, Maks
2006 [1894–95] Slovensko nemški slovar. Transliterirana izdaja. (2. zv.) Ljubljana: Založba ZRC.
Šašel, Josip
1936 Narodno blago iz Roža. Maribor: Zgodovinsko društvo.
Zdovc, Paul
1968 Die Mundart des sudostlichen Jauntales in Karnten. Lautlehre und Akzent der Mundart der Poljanci. Dissertation zur Erlangung des Doktogrades an der philosophischen Fakultat der Universitat Wien. Wien.