Traditiones, 37-1, 2008, 135–153

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 10:15.


DOI: 10.3986/Traditio2008370107        (PDF )
 
Naslov/Title
Lokalne, nacionalne in globalne percepcije umetnostnih svetov. Slovenci v Buenos Airesu (Local, National, and Global Perceptions of Art Worlds. Slovenians in Buenos Aires)
 
Avtorica/Author
Kristina Toplak
 
Izvleček
Avtorica v razmišljanju o umetniški produkciji Slovencev v Buenos Airesu izhaja predvsem iz domneve, da načini (so) delovanja posameznih akterjev v umetnostnih svetovih na različnih ravneh (lokalno, nacionalno, globalno) pričajo o spremembah identifikacij, hkrati pa spremembe identifikacij kažejo na možnost drugačnih razmerij in načinov sodelovanja v umetnostnih svetovih. Umetnostni svetovi, ki so osrednji koncept razprave, so konstrukcija, ki združuje produkcijo umetnosti, umetniške objekte in njihovo porabo. V njih se ustvarjajo, ohranjajo in spreminjajo vsakokratne predstave o umetnosti.

Abstract

The author’s thoughts about the art production of Slovenians in Buenos Aires primarily stem from the assumption that the ways individual actors cooperate in “art worlds” at different levels (local, national, and global) imply changes in identifications and the interaction system. At the same time, changes in identifications suggest the possibility of different attitudes and manners of cooperation in art worlds. Art worlds are used here as the main theoretical concept in which images about art are created, preserved, and modified. As such, art worlds connect art production, art objects, and art consumption.
 
Ključne besede
umetnostni svetovi, likovna umetnost, slovenski priseljenci, Buenos Aires, etnična identiteta

Keywords

art worlds, visual art, Slovenian immigrants, Buenos Aires, ethnic identity
 
Viri/References
Alexander, Victoria D.
2003 Sociology of the Arts. Exploring Fine and Popular Forms. Malden: Blackwell Publishing.
Amor, Monica
1998 Whose World? A Note on the Paradoxes of Global Aesthetics. Art Journal, Winter: 29–32.
Appadurai, Arjun
1996 Modernity at Large. Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis, London: University of Minnesota Press.
Barth, Fredrik
1969 Introduction. V: Barth, Fredrik (ur.), Ethnic Groups and Boundaries. The Social Organization of Culture Difference. Bergen in Oslo: Universitets Forlaget, 9–38.
Baš, Angelos (ur.)
2004 Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.
Becker, Howard S.
1982 Art Worlds. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Bogataj, Janez
2005 Likovno obzorje. V: Bogataj, Janez idr., Nesnovna kulturna dediščina. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, 75–78.
Bourdieu Pierre
1984 Distinction. A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge: Harvard University Press.
1993 The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature. New York: Columbia University Press.
1993 [1968] Outline of a Sociological Theory of Art Perception. V: Johnson, Randal (ur.), The Field of Cultural Production. Essays on Art and Literature. New York: Columbia University Press.
Brejc, Tomaž
1992 Profesionalnost kot možnost preživetja. Anketa Sodobnosti: Pluralnost ali izločanje. Sodobnost 40 (8/9): 756–759.
Debeljak, Aleš
1999 Na ruševinah modernosti. Institucija umetnosti in njene zgodovinske oblike. Ljubljana: Znanstveno in publicistično središče (Zbirka Sophia).
Fillitz, Thomas
2003 The Anthropological Gaze. Contemporary art in Africa and Anthropology. Anthropological Notebooks 9 (1): 89–101.
Gell, Alfred
1998 Art and Agency. An Anthropological Theory. Oxford: Clarendon Press.
Glavič, Tina, Janez Rus in Tanja Skale
2004 Ali je umetnost orodje v rokah države? Glasnik Slovenskega etnološkega društva 44 (1): 26–30.
Goffman, Erving
1990 [1959] The Presentation of Self in Everyday Life. London in New York: Penguin Books.
Grenfell, Michael in Cheryl Hardy
2003 Bourdieu and the Young British Artists. Space and Culture 6 (1): 19–24. Doi:10.1177/1206331202238960.
Jameson, Fredric
1992 Postmodernizem. Ljubljana: LDS .
Kordiš, Meta
2005 »Gospodična, vi ste lepi kot plakat.« Plakat v Ljubljani med obema svetovnima vojnama. Ljubljana: Filozofska fakulteta.
Makarovič, Gorazd
1977 Likovno obzorje. V: Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. Vprašalnice 10. Ljubljana: Raziskovalna skupnost slovenskih etnologov, 129–140.
Marcus, George E. in Fred R. Myers (ur.)
1995 Traffic in Culture. Refiguring Art and Anthropology. Berkeley: University of California Press.
Mullin, Molly H.
1995 The Patronage of Difference. Making Indian Art »Art not Ethnology«. V: Marcus, George E. in Fred R. Myers (ur.) 1995, 166–200.
Muršič, Rajko
1995 Oddaljeni pogled na preplete etnološke samorefleksije: etnološki raziskovalni programi. V: Muršič, Rajko in Mojca Ramšak, Razvoj slovenske etnologije od Štreklja in Murka do sodobnih etnoloških prizadevanj. Ljubljana: SED , 147–154.
1997 »Razkritje krinke.« O lokalno-globalno identifikacijah. Traditiones 26: 223–236.
Myers, Fred R.
1995 Representing Culture. The Production of Discourse(s) for Aboriginal Acrylic Paintings. V: Marcus, George E. in Fred R. Myers (ur.) 1995, 55–95.
Rak, Peter
1995 Sestri Dolinar, slikarki. Razstava v Mariboru. Delo 293 (19. 12.): 6.
Renčelj, Saša
2004 OHO. Umetniška skupina OHO kot primer (mladinske) subkulture v času in prostoru. Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Repič, Jaka
2005 Migracijski procesi in konstruiranje ter oblikovanje transnacionalnih skupnosti in identifikacij med argentinskimi priseljenci v Evropi in slovenskimi priseljenci v Argentini. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.
Rihtman-Auguštin, Dunja
2001 Etnologija i etnomit. Zagreb: ABS 95.
Rus, Janez
2003 Katalonskost na zidnih poslikavah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 43 (1, 2): 52–57.
Schneider, Arnd
1999 Appropriation, Contemporary Arts and Globalisation. Some Issues for Future Research. Ethnoscripts 1 (1): 81–84.
2000 Futures Lost. Nostalgia and Identity among Italian Immigrants in Argentina. Oxford, Bern, Berlin, Bruxelles, Franfurt am Main, New York, Wien: Peter Lang.
Steiner, Christopher B.
1995 The Art of the Trade. On the Creation of Value and Authenticity in the African Art Market. V: Marcus, George E. in Fred R. Myers (ur.) 1995, 151–165.
Toplak, Kristina
2004 U metniška šola Slovenske kulturne akcije. Dve domovini/Two Homelands 18: 135–143.
2007 Vpliv migracij na likovno ustvarjalnost – Slovenci v Argentini. Doktorska disertacija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani.