Traditiones, 37-1, 2008, 113–133

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 10:13.


DOI: 10.3986/Traditio2008370106        (PDF )
 
Naslov/Title
Podoba otroka v slovenski ljudski pripovedni pesmi. Psihoanalitične vinjete (Images of Children in Slovenian Narrative Folk Songs/Ballads. Psychoanalytic Vignettes)
 
Avtorica/Author
Vanja Huzjan
 
Izvleček
Prispevek skuša s pomočjo psihoanalitične interpretacije izbranih slovenskih ljudskih pripovednih pesmi razgrniti podobo otroka tekom njegovega duševnega razvoja. Na metodološki ravni skuša utemeljiti, kako je taka interpretacija sploh mogoča.

Abstract

This article reveals an image of children in the course of their psychological development through psychoanalytical interpretation of certain Slovenian folk ballads. It seeks to methodologically establish the basis on which such an interpretation is achievable.
 
Ključne besede
otroštvo, slovenske ljudske pesmi, psihoanalitična interpretacija

Keywords

childhood, Slovenian folk songs, psychoanalytical interpretation
 
Viri/References
Bellinger, Gerhard J.
1997 Leksikon mitologije. 3000 gesel o mitih ljudstev od pradavnine do sedanjosti s 400 ilustracijami.
Ljubljana: DZS.
Bettelheim, Bruno
1999 Rabe čudežnega. O pomenu pravljic. Ljubljana: Studia humanitatis.
Chevalier, Jean in Alain Gheerbrant (ur.)
1983 Rječnik simbola. Mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi. Zagreb: Nakladni zavod MH.
Dundes, Alan
2005 The Devolutionary Premise in Folklore Theory. V: Dundes, Alan (ur.), Folklore. Critical concepts in literary and cultural studies. London, New York: Routledge (Critical concepts in literary and cultural studies): 394–406.
Freud, Sigmund
1977 Predavanja za uvod v psihoanalizo. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
1987 Metapsihološki spisi. Ljubljana: Studia Humanitatis.
1989 Mali Hans. Volčji človek. Ljubljana: ŠKU C, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Studia humanitatis).
1989a »Otrok je tepen« : prispevek k poznavanju nastanka seksualnih perverzij. Razprave 27 (5):
324–345.
1995 Tri razprave o teoriji seksualnosti. Ljubljana: ŠKU C, Znanstveni inštitut Filozofske fakultete (Studia humanitatis).
2000 Interpretacija sanj. Ljubljana: Studia humanitatis (Studia humanitatis).
2001 Nelagodje v kulturi. Ljubljana: Gyrus.
2002 Vražja nevroza iz sedemnajstega stoletja. Razpol 12: 69–105.
2003 Tabu devištva. Delta 9 (3/4): 135–150.
2006 Spisi o seksualnosti. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo (Zbirka Analecta / Društvo za teoretsko psihoanalizo).
Glonar, Joža
1939 Stare žalostne. Ljubljana: Akademska založba.
Golež Kaučič, Marjetka
1997 Podoba ženske v slovenski ljudski pripovedni pesmi. Zbornik predavanj / XXXIII. Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 30. 6. - 19. 7. 1997. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za slovanske jezike in književnosti: 225–242.
2001 Odsev pravnega položaja in življenjskih razmer žensk v slovenskih ljudskih družinskih baladah. Poskus zasnove orisa ženske kot subjekta pesmi v povezavi z nosilko pesmi. Etnolog 11: 157–175.
2003 Ljudsko in umetno. Dva obraza ustvarjalnosti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Zbirka Folkloristika).
2004 Rošlin in Verjanko. Transformacija ljudske balade v sodobna prozna besedila. Traditiones 33 (2): 93–115. DOI
Juvan, Marko
2005 Kulturni spomin in literatura. Slavistična revija 53 (3): 379–400.
Kelemina, Jakob
1997 Bajke in pripovedke slovenskega ljudstva. Z mitološkim uvodom. Bilje: Studio Ro, Založništvo Humar.
Kropej, Monika
1995 Pravljica in stvarnost. Odsev stvarnosti v slovenskih ljudskih pravljicah in povedkah ob primerih iz Štrekljeve zapuščine. Ljubljana: Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Zbirka ZRC 5)
2001 Desetništvo v ljudskem izročilu. Traditiones 30 (1): 151–168.
Kumer, Zmaga
1988 Lepa si, roža Marija. Zbirka slovenskih ljudskih pesmi o Mariji. Celje: Mohorjeva družba.
Kumer, Zmaga idr. (ur.)
1970 Slovenske ljudske pesmi I. Ljubljana : Slovenska matica.
1981 Slovenske ljudske pesmi II. Ljubljana : Slovenska matica.
Štrekelj, Karel (ur.)
1980 Slovenske narodne pesmi I. [Faksimile izdaje Slovenske matice iz leta 1895.] Ljubljana : Cankarjeva založba.
Terseglav, Marko
2006 Univerzalno in nacionalno v ljudski spontani ustvarjalnosti. V: Goljevšček, Alenka in Ljoba Lenče (ur.), Sedi k meni, povem ti eno pravljico. Za ohranjanje slovenskega izročila. Zbornik prvega simpozija pravljičarjev. Priročnik pripovedovanja pravljic I. Maribor: Mariborska knjižnica: 49–60.
Uther, Hans-Jorg
2004 The types of international folktales. A classification and bibliography, based on the system of Antti Aarne and Stith Thompson. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia, Academia Scientiarum Fennica (FF communications 284, 285, 286).
Vilfan, Sergij
1961 Pravna zgodovina Slovencev. Od naselitve do zloma stare Jugoslavije. Ljubljana: Slovenska matica.