Traditiones, 37-1, 2008, 79–97

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 10:10.


DOI: 10.3986/Traditio2008370104        (PDF )
 
Naslov/Title
Raziskave (post)socialističnih koledarskih praznikov (Investigating (Post-) Socialist Public Holidays)
 
Avtorica/Author
Mateja Habinc
 
Izvleček
V članku je predstavljen pregled etnološkega oziroma antropološkega preučevanja koledarskih praznikov po letu 1945. Najprej so orisane značilnosti evropskih in ameriških študij postsocializma, nato pa še raziskav v nekdanjih republikah bivše Jugoslavije. Podrobnejša pozornost je namenjena predvsem preučenosti koledarskih (post)socialističnih praznikov v Sloveniji. Avtorica ugotavlja, da so raziskave etnologije oziroma antropologije postsocializma zelo skromno zasnovane na slovenskem gradivu in da je to vsaj v zvezi s koledarskimi prazniki še redkeje tudi interpretirano.

Abstract

The article presents an overview of ethnological and anthropological research of seasonal holidays after 1945. First the author gives a brief outline of characteristics of European and American postsocialist studies and then she focuses on the postsocialist studies in the former republics of Jugoslavia. How much and in what way seasonal (post)socialist holidays in Slovenia were or are researched is analysed in more detail. The author ascertains that the ethnological and anthropological research of postsocialism in Slovenia is very poorely based on slovenian material and that the material considering seasonal holidays is even more rearely interpreted.
 
Ključne besede
postsocializem, koledarski prazniki, Jugoslavija, Slovenija

Keywords

postsocialism, seasonal holidays, Jugoslavia, Slovenia
 
Viri/References
Anthropology …
2008 Anthropology of Hope. (http//:www.socialsciences.manchaster.ac.uk/disciplines/socialanthropology/events/anthropologyofhope/index.html; 25. 8. 2008).
Antonijević, Dragana
2007 Lada Čale Feldman in Ines Prica (ur.), Devijacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, 2006. EtnoAntropološki problemi 2(1): 165–172.
Baskar, Bojan in Irena Weber (ur.)
2002 MESS. Mediterranean Ethnological Summer School. Vol. 4. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
Baš, Angelos
2004 (ur.) Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga.
2004a Predgovor. V: Baš (ur.) 2004, V–IX.
Binnis, Christopher A. P.
1979 The Changing Face of Power I. Man (N. S.) 14: 585–606.
1980 The Changing Face of Power II . Man (N. S.) 15: 170–187.
Bogataj, Janez
1998 Smo kaj šegavi? Leto šeg in navad na Slovenskem. Ljubljana: Mladinska knjiga.
2000 A plikativna etnologija v Sloveniji. V: Bogataj, Janez idr. (ur.), Kolesar s Filozofske. Zbornik v počastitev 90-letnice prof. dr. Vilka Novaka. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo (Županičeva knjižnica; 4), 203–215.
2003 Tipologija sodobnih pustnih šeg in navad na Slovenskem. Razmerja med dediščino in inovacijami. V: Fikfak, idr. (ur.) 2003, 53–62.
Brkljačić, Maja
2001 A Case of a Very Difficult Transition. The Ritual of the Funeral of Josip Broz Tito. (http://limen.mi2.hr/limen1~2001/maja_brkljacic.html; 22. 2. 2006).
Brumen, Borut
2000 Sv. Peter in njegovi časi. Socialni spomini, časi in identitete v istrski vasi Sv. Peter. Ljubljana: Založba /*cf.
Creed, Gerald W.
2002 Economic Crisis and Ritual Decline in Eastern Europe. V: Hann (ur.) 2002, 57–73.
Creole …
2008 Creole – kulturna raznolikost in transnacionalni procesi. Predstavitveni zbornik (http://www.creativ.si/etno/dokumenti/71/2/2008/Creole_predstavitveni_zbirnik_893.pdf; 28. 8. 2008).
Čale Feldman, Lada in Ines Prica (ur.)
2006 Deviacije i promašaji. Etnografija domaćeg socijalizma. Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku.
Čapo Žmegač, Jasna
1993 Hrvatski korizmeno-uskrsni običaji u svjetlu teorije rituala prelaza. Etnološka tribina 16: 75–112.
1997 Hrvatski uskrsni običaji. Korizmeno-uskrsni običaji hrvatskog puka u prvoj polovici XX. stolječa. Svakidašnjica, pučka pobožnost, zajednica. Zagreb: Golden Marketing.
Čolović, Ivan
1988 Dan za mušku finoću. V: isti, Vreme znakova. 1968–1987. Novi Sad: Književna zajednica Novog Sada, 18–23.
Dijanić, Dijana idr. (ur.)
2004 Ženski biografski zbornik. Sječanje žena na život u socijalizmu. Zagreb: Centar za ženske studije.
Divac, Zorica (ur.)
2006 Svakodnevna kultura u postsociajalističkom periodu. Beograd: Etnografski institut SANU.
Đorđević, Ivan
2006 Transformacija »socialističkih« praznika u tranzicijskoj Srbiji – slučaj oboležavanja Dana pobede nad fašizmom. V: Divac (ur.) 2006, 391–405.
Erdei, Ildiko
2004 »The Happy Child« as an Icon of Socialist Transformation. Yugoslavia's Pioneer Organization. V: Lampe, John in Mark Mazower (ur.), Ideologies and National Identities. The Case of Twentieth-Century Southeastern Europe. Budapest in New York: CEU Press, 154–179.
Etnografski …
2008 Etnografski institut SANU (http://www.etno-institut.co.yu; 21. 8. 2008).
Etnološki …
2007 Etnološki pogledi in podobe (do 19. do 21. stoletja). [Predstavitev projekta]. (http://isn.zrc-sazu.si/index.php?q=sl/node/18; 29. 7. 2007).
Fikfak, Jurij (idr., ur.)
2003 O pustu, maskah in maskrianju. Razprave in gradiva. Ljubljana: Založba ZRC SAZU (Opera ethnologica slovenica).
Fikfak, Jurij
2003 O d tradicije do produkcije lokalnosti – nekatera izhodišča in pogledi. V: Fikfak idr. (ur.), 2003, 9–20.
2005 O recepciji in produkciji harmonije. Nekaj izhodišč na primeru škoromatov. Traditiones 34,2: 75–86. DOI
Gabrič, Aleš
1989 Le bogate je obdaril, reveže je vse prevaril … Delo 23. 12.: 20.
1997 »Ponekod pa je bila izvedena novoletna jelka šele na intervencijo tamkajšnjih komitejev partije«. V: Luthar, Oto in Vojislav Likar (ur.), Historični seminar II. Ljubljana: Založba ZRC SAZU , 109–121.
Goody, Jack
1977 »Against Ritual«. Loosely structured Thoughts on a loosely defined Topic. V: Moore, Sally F. in Barbara G. Myerhoff (ur.), Secular Ritual. Assen in Amsterdam: Van Gorcum, 25–35.
Habinc, Mateja
2006 Posledice spreminjanja prazničnega koledarja v načinu življenja Brežičanov. [Neobjavljena doktorska disertacija.] Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
2008 Koledarski prazniki. Niko Kuret, tvornost in političnost praznikov. V: Slavec Gradišnik (ur.) 2008, 319–332 .
2009 »Svoji k svojim«. O tvorjenju skupnosti s pomočjo praznikov. Glasnik SED 49 (1) – v tisku.
Halpern, Joel Martin
2005 Yugoslav Socialism and its Aftermath as Viewed Through the Lens of Personal Experiences in the Balkans, 1953–2004. Glasnik SED 45 (4): 25–37.
Halpern, Joel Martin in David A. Kideckel (ur.)
2000 Neighbors at War. Anthropological Perspectives on Yugoslav Ethnicity, Culture, and History. University Park: Pennsylvania State University Press.
Hann, Chris M.
1993 Introduction: Social Anthropology and Socialism. V: isti (ur.), Ideals, Ideologies, and Local Practice. London in New York: Routledge, 1–26.
1995 Religion and Ritual. V: isti (ur.), The Skeleton at the Feast. Contributions to East European Anthropology. Canterbury: University of Kent, 51–72.
2002 (ur.) Postsocialism. Ideals, Ideologies and Practices in Eurasia. London in New York: Routledge.
2002a Understanding Postsocialism. New Property Relationships and Their Consequences. V: Baskar in Weber (ur.) 2002, 49–68.
Hrvatsko …
2008 Hrvatsko etnološko društvo, projekti. (http://www.hrvatskoetnoloskodrustvo/hr/projekti; 28. 8. 2008).
Hudales, Jože
2005 Ameriški kulturni antropolog Joel M. Halpern in slovenska etnologija v šestdesetih letih 20. stoletja. Glasnik SED 45 (4): 17–24.
Institut …
2008 Institut za etnologiju i folkloristiku (http://www.ief.hr; 31. 8. 2008).
Jeffs, Nikolai
2007 Kje, kdaj, zakaj postkolonialne študije? V: isti (ur.), Zbornik postkolonialnih študij. Ljubljana: Krtina, 461–503.
Kaneff, Deema
2004 Who Owns the Past? The Politics of Time in a »model« Bulgarian Village. New York in Oxford: Berghahn Books.
Kerševan, Marko
1986 D as slowenische Weinachtsfest: Zur Volksfrommigkeit in Jugoslawien. V: Ebertz, Michael N. in Franz Schulheis (ur.), Volksfrommigkeit in Europa. Beitrage zur Soziologie popularer Religiositat aus 14 Landern. Munchen: Kaiser, 177–186.
Kertzer, David I.
1988 Ritual, Politics and Power. New Haven in London: Yale University Press.
Kligman, Gail
1981 Călus. Symbolic Transformation in Romanian Ritual. Chicago: University of Chicago Press.
Klimo, Arpad V.
2000 The King's Right Hand. A Hungarian National-Religous Holiday and the Conflict between the Communist Party and the Catholic Church (1945–48). V: Friedrich, Karin (ur.), Festive Culture in Germany and Europe from sixteenth to twentieth Century. Levington, Queenston in Lempeter: The Edwin Mellen Press, 343–362.
Kovač, Senka
2007 Recepcija novog državnog praznika u tranziciji. Primer Sretenja. V: Ribić, Vladimir (ur.), Antropologija postsocijalizma. Zbornik radova. Beograd: Srpski genealoški centar, 244–257.
Kovačević, Ivan
2007 Antropologija tranzicije. Beograd: Srpski genealoški centar.
Kravanja, Boštjan in Matej Vranješ (ur.)
2005 MESS. Mediterranean Ethnological Summer School. Vol. 6. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
Kremenšek, Slavko
1970 Ljubljansko naselje Zelena jama kot etnološki problem. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti.
Kuret, Niko
1974 Navada in šega. Traditiones 3: 69–80.
1981 Jaslice na Slovenskem. Kulturnozgodovinski in narodopisni oris. Ljubljana: Družina.
1984 Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana: Cankarjeva založba in ISN ZRC SAZU .
1987 Današnja konkretna problematika šeg (Teze za razpravo). Narodna umjetnost 24: 21–22.
1997 Praznično leto Slovencev. Starosvetne šege in navade od pomladi do zime. 1. in 2. knjiga. [3. izd.] Ljubljana: Družina.
Lane, Christel
1981 The Rites of Rulers. Ritual in Industrial Society. The Soviet Case. Cambridge: Cambridge University Press.
Mach, Zdzislaw
1992 Continuity and Change in political Ritual. May Day in Poland. V: Boissevain, Jeremy (ur.), Revitalising European Rituals. London in New York: Routledge, 43–61.
Main, Izabella
2003 The celebration of the 10th Anniversary of the Polish People's Republic, its Popular Perception and Memory. [Neobjavljen prispevek na konferenci Everyday Socialism. States and Social Transformation in Eastern Europe 1945–1965, The Open University, 24.–26. april].
McDowell, Jennifer
1974 Soviet Civil Ceremonies. Journal for the Scientific Study of Religion 13 (3): 265–279. Doi:10.2307/1384758.
Makarovič, Gorazd
1995 Slovenci in čas. Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega življenja. Ljubljana: Krtina.
Malešević, Miroslava
1988 Osmi mart – od utopije do demagogije. Glasnik Etnografskog insituta SANU 36–37: 53–80.
2004 Didara. Životna priča jedne Prizrenke. Beograd: Srpski genealoški centar.
Minnich, Robert G.
1979 The Homemade World of Zagaj. An Interpretation of the »Practical Life« among traditional peasantfarmers in West Haloze – Slovenia, Yugoslavia. Bergen: Sosialantropologisk Institutt Universitetet.
1993 Socialni antropolog o Slovencih. Zbornik socialnoantropoloških besedil. Kanalska dolina in Ljubljana: Slovenski raziskovalni inštitut – SLO RI in Amalietti.
1998 Homestaders and Citizens. Collective Identity formation on the Austro-Italian-Slovene Frontier.
Bergen: Norse Publications.
Moore, Sally F. in Barbara G. Myerhoff
1977 Introduction. Secular Ritual: Forms and Meanings. V: Moore, Sally F. in Barbara G. Myerhoff (ur.), Secular Ritual. Assen in Amsterdam: Van Gorcum, 3–24.
Muršič, Rajko
1999 On Globalisation, Westernisation, Popular Music and Similar Issues in the Times of the Transition of Post-Socialist Countries. V: Muršič, Rajko in Borut Brumen (ur.), Cultural Processes and Transformations in Transition of the Central and East European Post-Communist Countries. Ljubljana:
Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 139–156.
2005 Contested/Reified Symbols and the Eclipse of the Critical Reason: Some Remarks on Socialist and Post-Socialist Culture, Ideology, Religion and Freedom in Slovenia – and Around. V: Muršič, Rajko and Jaka Repič (ur.), Places of Encounter. In memoriam Borut Brumen. Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo, 131–150.
2006 Nova paradigma antropologije prostora. Prostorjenje in človeška tvornost. Glasnik SED 46 (3–4): 48–54.
Muršič, Rajko in Borut Brumen (ur.)
1999 Cultural Processes and Transformations in Transition of the Central and East European Post-Communist Countries. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
Nedeljković, Saša
2006 IV . Roaming anthropology seminar (Nova Gorica 2006). EtnoAntropološki problemi 1 (1): 225–226.
Ovsec, Damjan J.
1992 Velika knjiga o praznikih. Praznovanja na Slovenskem in po svetu. Ljubljana: Domus.
2000 Trije dobri možje. Resnična zgodovina svetega Miklavža, Božička in dedka Mraza. Ljubljana: Kmečki glas.
2003 Srce moje. Valentinovo, praznik ljubezni, zaljubljencev in dobrih prijateljev. Ljubljana: Kmečki
glas.
Paxson, Margaret
1998 The Festival of the Holy Trinity (Troitsa) in Rural Russia. A Case Study in the Topography of Memory. Anthropology of East Europe Review. Special Issue: Out of the Ruins. Cultural Negotioations in the Soviet Aftermath (≈http://condor.depaul.edu/≈rrotenbe/aeer/aeer16 2.html#paxson; 28. 8. 2003).
Petrone, Karen
2000 Life has Become More Joyous, Comrades. Celebrations in the Time of Stalin. Bloomington: Indiana University Press.
Peršič, Magda
2003 Šege na Pivškem. Praznični časi in praznovanja v koledarskem letu. Postojna: Notranjski muzej Postojna in Občina Postojna.
Pimpireva, Ženja G.
2001 The Village Fair (sbor) as a Socialist Holiday. Ethnologia Balkanica 5: 101–107.
Prica, Ines
2004 Nasljeđe jugoslavenskih etnologija i suvremeno istraživanje postsocijalizma. Traditiones 33 (1): 19–34. DOI
2006 Etnologija postsocijalizma i prije. Ili: Dvanaest godina nakon »Etnologije socijalizma i poslije«. V: Čale Feldman in Prica (ur.) 2006, 9–24.
Portis-Winner, Irene
2005 Semiotika kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Opera ethnologica slovenica).
Post-colony…
2008 Post-colony and Post-socialism Contexts in Social Scientific Writing and Teaching (http://www.inv.si/hesp; 31. 8. 2008).
Povzetek …
2007 Šege in prazniki na Slovenskem v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja Povzetek predstavitve projekta (http://sicris.izum.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=2930; 28. 7. 2007).
Prošić Dvornić, Mirjana
1995 Kulture u tranziciji. Beograd: Plato.
Ravnik, Mojca
1981 Galjevica. Ljubljana: Partizanska knjiga.
Ribić, Vladimir (ur.)
2007 Antropologija postsocijalizma. Zbornik radova. Beograd: Srpski genealoški centar.
Rihtman-Auguštin, Dunja
1990 Metamorfoza socialističkih praznika. Narodna umjetnost 27: 21–32.
1992 Etnologija socializma i poslije. Etnološka tribina 15: 81–89.
1994 Bozićni prijepori. Etnološka tribina 17: 75–89.
1995 Knjiga o Božiću. Božić i božićni običaji u hrvatskoj narodnoj kulturi. Zagreb [2. dop. izd.]. Zagreb: Golden Marketing.
2000 Ulice moga grada. Antropologija domačeg terena. Beograd: Biblioteka XX. vek.
2001 Etnologija i etnomit. Zagreb: ABS 95.
Risteski, Ljupčo S.
2007 Ethnography of »Socially Marginalized Groups«. Mapping and Community Based Research Study on Most At-Risk Adolescents to HIV /AIDS /STIs in Macedonia. Methodological Issues. V: Ribić (ur.) 2007, 172–199.
Roth, Klaus in Juliana Roth
1990 The System of Socialist Holidays and Rituals in Bulgaria. Ethnologia Europaea 20 (2): 107–120.
Rozman, Franc
1986 K ratek pregled praznovanja 1. maja. V: Rozman, Franc idr., Praznovanje 1. maja na Slovenskem. Ljubljana: Delavska enotnost, 5–12.
Rozman, Franc, Vasilij Melik in Božo Repe
1999 Zastave vihrajo. Spominski dnevi in praznovanja na Slovenskem od sredine 19. stoletja do danes. Ljubljana: Modrijan.
Sampson, Steven
1991 Is there an Anthropology of Socialism? Anthropology Today 7 (5): 16–19. Doi:10.2307/3032783.
Simonič, Peter
2000 O delavstvu in prazniku. Dialogi 36 (5–6): 30–49.
2004 Pustovanje in karneval v Mariboru. Miselni vzorci sodobnikov. Maribor: Litera.
2006 Slovensko praznovanje državnosti v historičnoantropološki perspektivi. [Neobjavljena doktorska disertacija.] Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
Sklevicky, Lydia
1988 Nova nova godina – od »mladog ljeta« k političkom ritualu. Etnološka tribina 11: 59–72.
Slavec Gradišnik, Ingrid
2004 Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja. V: Baš (ur.) 2004, 121–122.
2008 (ur.) Čar izročila. Zapuščina Nika Kureta (1906–1995). Ljubljana: Založba ZRC (Opera ethnologica slovenica).
Slavec Gradišnik, Ingrid in Jurij Fikfak
2006 Povzetki. Mednarodna konferenca Ljudsko izročilo in religija med tradicijo in transformacijo / Abstracts. International Conference Folklore and Religion between Tradition and Transformation. In honorem Niko Kuret. Ljubljana: ZRC SAZU , Inštitut za slovensko narodopisje.
Šega, Polona
2001 O b raziskovanju šeg in praznikov na Slovenskem v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja. Glasnik SED 41 (3–4): 108–111.
Šege …
2006 Šege in prazniki na Slovenskem v drugi polovici 20. in na začetku 21. stoletja (http://www.zrc-sazu.si/isn/predstavitev.htm; 6. 9. 2006).
Škrbić Alempijević, Nevena in Kristi Mathiesen Hjemdahl (ur.)
2006 O Titu kao mitu. Proslava Dana mladosti u Kumrovcu. Zagreb: Filozofski fakultet, Srednja Evropa.
Šmitek, Zmago in Rajko Muršič (ur.)
1999 MESS . Mediterranean Ethnological Summer School. Vol. 3. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
Šmitek, Zmago in Aneta Svetieva (ur.)
2005 Post-Yugoslav Lifeworlds. Between Traditon and Modernity. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.
Trifunović, Vesna
2007 Ivan Kovačević, Antropologija tranzicije. Beograd: Srpski genealoški centar, 2007. EtnoAntropološki problemi 2 (1): 155–159.
Verdery, Katherine
2002 Whither Postsocialism? V: Hann (ur.) 2002, 15–21.
Vodopivec, Nina
2006 Antropološka analiza konstrukcije preteklosti in pripadnosti. Primer Predilnica Litija. [Neobjavljena doktorska disertacija.] Ljubljana: ISH , Fakulteta za podiplomski humanistični študij.
Vodopivec, Nina idr.
2001 Silvestrovanje Ljubljančanov v 20. stoletju = New Year's Eve celebrations in Ljubljana in the 20th century: [Katalog ob razstavi Mestnega muzeja Ljubljana: Kulturno-informacijski center Mestnega muzeja Ljubljana, 6. december 2001 – 3. marec 2002]. Ljubljana: Mestni muzej.
Vogelsang, Ina
2004 Soviet Ideology and Religious Practices in Simferopol, Crimea. V: Pine, Frances, Deema Kaneff in Haldis Haukanes (ur.), Memory, Politics and Religion: The Past Meets the Present in Europe. Munster: Lit Verlag: 157–177.