Traditiones, 37-1, 2008, 47–78

Objavil stanka, dne Wed, 14/04/2010 - 10:09.


DOI: 10.3986/Traditio2008370103        (PDF )
 
Naslov/Title
Pustovanje. Ločnice in prehodi (Carnival. Boundaries and Transitions)
 
Avtorica/Author
Tina Volarič
 
Izvleček
Za organizacijo pustovanja v Drežnici v celoti skrbi vaška fantovščina. Njeni člani so tudi edini nosilci pustnih mask, pomembni po-ustvarjalci odnosov v vasi in predstavniki povezanosti vaške skupnosti. Kolikšno vlogo imajo v ustvarjanju in interpretaciji pustovanja druge skupine v vasi, ki so izključene iz središčno-tvornih procesov pustovanja? Prispevek pokaže, kako so izključene skupine z ločnicami strogo ločene od aktivnega fantovskega središča, a skupaj z njimi ustvarjajo območje srečevanj ali, enkrat v prihodnje, mogoče spremembe.

Abstract

Carnival organization in Drežnica is entirely in the hands of the village’s community of young men, who are also the only bearers of the Carnival costumes. They are important re-creators of the relationships in the village and they represent its togetherness. What part in creating and interpreting Carnival is played by other groups in the village that are excluded from the central processes of creating the Carnival celebration? This article shows how the excluded groups are strictly separated from the active center of young men through boundaries, but at the same time they also exist in a zone of confrontation, or even potential change someday.
 
Ključne besede
ločnice, vloge, pustovanje, Drežnica, semiotika kulture

Keywords

boundaries, relationships, Carnival, Drežnica, semiotics of culture
 
Viri/References
Ahmed, Sara
2004 Collective Feelings. Or, the Impressions Left by Others. Theory, Culture & Society 21 (2): 25–42. Doi:10.1177/0263276404042133.
Bahtin, Mihail M.
1978 Stvaralaštvo Fransoa Rablea i narodna kultura srednjega veka i renesanse. Beograd: Nolit.
Barthes, Roland
1975 Zadovoljstvo u tekstu. Niš: Gradina.
Bernard, Jeff idr. (ur.)
2005 Text & Reality = Text & Wirklichkeit. Ljubljana: Založba ZRC SAZU; Dunaj: Osterreichische Gesellschaft fur Semiotik, Institut fur Sozio-semiotische Studien; Gradec: Department of Slavic Studies.
Bhabha, Homi K.
1994 The Location of Culture. London in New York: Routledge.
Caillois, Roger
2003 I gre in ljudje. V: Strehovec (ur.) 2003, 139–226.
Cantell, Timo
1998 Shifting Spaces, Shifting Identites. “The Total Balalaika Show”. European Journal of Cultural Studies 1 (2): 239–257. Doi:10.1177/136754949800100205.
Chandler, Daniel
2001 Semiotics for Beginners. London: Routledge (http://www.aber.ac.uk/ media/Documents/S4B/semiotic.html).
Clifford, James
1999 Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, Massachusetts in London: Harvard University Press.
Cohen, Abner
1976 Two-Dimensional Man. An Essay on the Anthropology of Power and Symbolism in Complex Society. Berkeley, Los Angeles: University of California Press.
Cohen, Anthony P.
1995 Self Consciousness. An Alternative Anthropology of Identity. London in New York: Routledge.
Derrida, Jacques
1994 Izbrani spisi. Ljubljana: Študentska organizacija Univerze.
Douglas, Mary
1999 Miselni slogi. Kritični eseji o dobrem okusu. Ljubljana: Založba/*cf.
Drežniška fantovščina
2002 Drežniški pust. Opis pustovanja v Drežnici [tipkopis, Drežnica: Drežniška fantovščina].
Fikfak, Jurij
2003 O d tradicije do produkcije lokalnosti – nekatera izhodišča in pogledi. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 9–20.
Fikfak, Jurij idr. (ur.)
2003 O pustu, maskah in maskiranju. Razprave in gradiva. Ljubljana: ZRC SAZU.
Harding, Jennifer in E. Deidre Pribam
2002 The Power of Feeling. Locating Emotions in Culture. European Journal of Cultural Studies 5 (4): 407–425. Doi:10.1177/1364942002005004294.
Huizinga, Johan
2003 O izvoru kulture v igri. V: Strehovec(ur.) 2003, 7–137.
Javornik, Miha
2005 Signifier Versus Signified – To the Question of Boundaries in Times of Globalization. V: Bernard idr. (ur.) 2005, 15–27.
Križnar, Naško
1996 Drežniški pust. Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij ISN ZRC SAZU . [Videokaseta (Beta, 67 min.), barve, zvok.]
Kuret, Niko
1984 Maske slovenskih pokrajin. Ljubljana: Cankarjeva založba, Inštitut za slovensko narodopisje SAZU.
Lotman, Jurij M.
2006 Znotraj mislečih svetov. Človek – tekst – semiosfera – zgodovina. Ljubljana: ISH .
Low, Setha M.
2002 Embodied Space(s). Anthropological Theories of Body, Space, and Culture. Space and Culture 6 (1): 9–18.
Lozica, Ivan
1989 Izvan teatra. Teatrabilni oblici folklora u Hrvatskoj. Zagreb: Hrvatsko društvo kazališnih kritičara i teatrologa.
1996 Hrvatski karnevali. Zagreb: Golden marketing.
Mauss, Marcel
1996 Esej o daru in drugi spisi. Ljubljana: ŠKUC.
Miklavčič Brezigar, Inga
2003 Refleksija projekta in razstave »Pustovanja na Goriškem«. Goriški muzej Nova Gorica, 2002–2003. Etnolog 14, 65: 273–290.
Morley, David
2001 Belongings. Place, Space and Identity in Mediated World. European Journal of Cultural Studies 4(4): 425–448. Doi:10.1177/136754940100400404.
Muršič, Rajko
2005 Ethnographic Experience, Understanding and Narratives in the Discourse of Popular Music. V: Bernard idr. (ur.) 2005, 147–158.
Narvaez, Rafael F.
2006 Embodiment, Collective Memory and Time. Body and Society 12 (3): 51–73. Doi:10.1177/1357034X06067156.
Portis Winner, Irene
2005 Semiotika kmetstva v tranziciji. Slovenski vaščani in njihovi sorodniki v Ameriki. Ljubljana: ZRC SAZU .
Pust in fantovščina …
2007 Pust in fantovščina (http://www.kobarid.si/dreznica/pust.html; 4. 4. 2007).
Rapport, Nigel
2003 I am Dynamite. An alternative anthropology of power. London in New York: Routledge.
Shields, Rob
1990 The 'System of Pleasure'. Liminality and the Carnevalesque at Brighton. Theory, Culture and Society 7: 39–72. Doi:10.1177/026327690007001002.
Slak, Franci
1991 Drežniški pustovi. Ljubljana: TV Slovenija. [Videokaseta (16 mm, 21 min.), barve, zvok.]
Sonesson, Goran
1997 The Multimediation of the Lifeworld. V: Noth, Winfried (ur.), Semiotics of the Media. Proceedings of the International Congress, Kassel, March, 1995. Berlin in New York: Mouton de Gruyter, 61–78 (http://www.arthist.lu.se/kultsem/sonesson/media_1.html).
Strehovec, Janez (ur.)
2003 Teorije igre pri Johanu Huizingi, Rogerju Cailloisu in Eugenu Finku. Ljubljana: Študentska založba.
Šega, Polona
2000 Obhodi obrednih maskirancev v Drežnici konec 20. stoletja. V: Fikfak idr. (ur.) 2003, 177–90.
Ubersfeld, Anne
2000 Brati gledališče. Ljubljana: Mestno gledališče ljubljansko.
Zupanc, Dragomir (idr.)
1979 Ta grdi. Beograd: TV Beograd. [Videokaseta (16 mm, 29 min.), barve, zvok.]