Traditiones, 42-2, 2013, 27–48

Submitted by stanka on Mon, 06/01/2014 - 11:07.


DOI: 10.3986/Traditio2013420202   (PDF )

Naslov/Title Varovanje dediščine v Triglavskem narodnem parku v razcepu med strokovnimi načeli, zakonodajo in vsakdanjo realnostjo

Avtor/Author Vito Hazler

Izvleček Podlaga za raziskavo stanja nepremične kulturne dediščine na območju Triglavskega narodnega parka so bili javno dostopni seznami zbirnega registra kulturne dediščine v Republiki Sloveniji in avtorjevo večletno terensko delo. Območje vsebuje več za prepoznavnost parka pomembnih enot dediščine, kot so na primer značilne zasnove domačij, stavbarstvo pašnih planin, dvojni kozolci v Bohinju in druge starejše pojavne oblike, ki dokazujejo človekovo tesno povezanost z naravnim okoljem.

Abstract  This study of the state of immovable cultural heritage in Triglav National Park is based on publically available official lists from the Slovenian cultural heritage registry and years of fieldwork by the author. The area contains many important cultural heritage units that have contributed to the prominence of the park, including farm layouts, mountain pasture architecture, double hayracks in Bohinj, and other older structures that testify to people’s close connection with the natural environment.

Ključne besede
varstvo dediščine, enotni dom, gručasta domačija, pašne planine, dvojni kozolci.

Keywords

heritage protection, housebarn, clustered farm, mountain pasture, double hayrack.

Viri/References
Belingar, Eda
2005 Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Nova Gorica. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 45 (3): 70–72.
Belingar, Eda in Andrejka Ščukovt
2002 Vsebinska poročila etnologov konservatorjev za leto 2001. Območna enota Nova Gorica. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 42 (1/2): 93–95.
Bizjak, Janez
1995a Triglavski narodni park (TNP) – danes za jutri. Glasnik Slovenske matice 19 (1/2): 69–72.
1995b Varovanje in obnova pastirskih stavb v Triglavskem narodnem parku. V: Cevc, Tone (ur.), Planšarske stavbe v Vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana: ZRC SAZU, 177–185.
1995c Z varstvenimi ukrepi se želimo prilagoditi mednarodnim standardom, zavarovati in ohraniti zadnje relikte neokrnjene narave. Gea 5 (8): 4–5.
Bizjak, Janez idr.
1999 Pocarjeva domačija v dolini Radovne. Ljubljana: Ministrstvo za kulturo, Uprava Republike Slovenije za kulturno dediščino (Kulturni in naravni spomeniki Slovenije. Zbirka vodnikov; 199).
Cevc, Tone
1969 Pastirski stanovi v Julijskih in kamniških Alpah (raziskovalno poročilo). Ljubljana: Raziskovalna skupnost Slovenije.
1976     Občasno naseljena bivališča v Sloveniji. Oris stavbnega izročila (raziskovalno poročilo). Ljubljana: Raziskovalna skupnost Slovenije.
1984 Arhitekturno izročilo pastirjev, drvarjev in oglarjev na Slovenskem. Kulturnozgodovinski in etnološki oris. Ljubljana: Državna založba Slovenije.
1992a Bohinj in njegove planine. Bled: Triglavski narodni park.
1992b Bohinjski nadstropni stan v luči strukturne analize. Traditiones 21: 7–16.
1995 Tipologija tradicionalnih pastirskih in planšarskih stavb v slovenskih Alpah. V: Cevc, Tone (ur.), Planšarske stavbe v Vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana: ZRC SAZU, 50–65.
2001 Kozolci toplarji s kamnitimi stebri – eden izmed regionalnih tipov kozolca na Slovenskem. Traditiones 30 (1): 129–150.
2006 Človek v Alpah. Desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Cevc, Tone in Jaka Čop
1993 Slovenski kozolec. Žirovnica: Agens.
Črepinšek, Zalika idr.
2011     Analiza padavin na širšem območju Triglavskega narodnega parka za obdobje 1961–2009. Acta
agriculturae Slovenica 97 (3): 295–304.
Dakskobler, Igor in Branko Zupan
2011     Vrsta Botrychium simplex Hitchcock (Ophioglossaceae) na Malem polju v Triglavskem pogorju
(9649/1). Folia biologica et geologica 52 (1/2): 83–92.
Dolinar, Mojca idr.
2008 Spreminjanje vodnega režima v TNP nas opozarja: Podnebne spremembe. Delo 50 (211), 11. 9.:
21.
Gaberšček, Silvester
1992 Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju. Glasnik Slovenskega etnološkega društva
32 (1/2): 96–98.
2007 Obnova ruske cerkvice pod Vršičem: Ruska kapelica pod Vršičem. V: Zupanič Slavec, Zvonka
in Petra Testen (ur.), Ob 15-letnici slovensko-ruskih srečanj, 1992–2006. Ljubljana: Unireal.
Znanstveno društvo za zgodovino zdravstvene kulture Slovenije, 169–173.
Gaberšček, Silvester in Vladimir Knific
1991     Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine v Kranju. Glasnik Slovenskega etnološkega društva
31 (1/2): 93–94.
Gaberščik, Alenka
1998 Fizikalne in kemijske lastnosti vode v gorskih jezerih Triglavskega narodnega parka. Triglavski
razgledi 2 (2): 3–8.
Grego, Milan
1995 Vračanje k naravi. Gea 5 (9): 6–7.
Haruzin, Aleksander
1902 Krestjanin Avstrijskoj Krajnjy i jego pastrojki (Kmet avstrijske Kranjske in njegove zgradbe),
Živaja starina 3–4. Sankt Peterburg.
1903 Žilišče Slovinca Verchnjej Krajny. Sankt Peterburg (separatni odtis revije Živaja Starina 3–4, 99
str. + 57 sl. prilog).
Karlovšek, Jože
1927–28           Slovenska hiša. 1. Stavbni motivi. 2. Stavbe in pohištvo. Ljubljana: Jugoslovanske tiskarne.
1939     Slovenski domovi. Ljubljana: Jugoslovanska tiskarna.
Klemenčič, Bojan in Andrejka Ščukovt
1991     Delo konservatorjev za ljudsko stavbno dediščino ZVNKD Gorica. Občine Ajdovščina, Idrija,
Ilirska Bistrica, Nova Gorica, Postojna, Sežana, Tolmin. Glasnik Slovenskega etnološkega društva
31 (1/2): 88–92.
Knific, Vladimir
1987 Planina Zajamniki v Bohinju. Bohinj. V: Dežman, Jože (ur.), Bohinjski zbornik. Radovljica:
Skupščina občine Radovljica, 100–105.
1994 Oplenova hiša. Studor. V: Batič, Jerneja (ur.), Po poteh ljudskega stavbarstva Slovenije. Ljubljana:
Ministrstvo za kulturo: Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Slovenije, 52–54.
1995a Ohranjanje pašnih planin in varstvo planšarskih objektov v Sloveniji. V: Cevc, Tone (ur.),
Planšarske stavbe v Vzhodnih Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana:
ZRC SAZU, 206–216.
1995b Inventarni popis predmetov v stavbi Zgornja Radovna št. 25. Etnolog 5: 315–362.
Knific, Vladimir in Silvester Gabršček
1998 Bohinjske Fužinske planine in ljudje. Glasnik Unesco 18 (58): 44–50.
Križnar, Naško
1973 Ovčje planine v porečju zgornje Soče. Razstava Goriškega muzeja. Nova Gorica: Goriški muzej
(slikovno gradivo, razstavni plakati, muzejski eksponati).
1994 Prenova Trentarskega muzeja. Z drugega zornega kota. Glasnik Slovenskega etnološkega društva
34 (1/2): 48–50.
2006 Trentarski obrazi. 5 (Videoposnetek). Ljubljana: Avdiovizualni laboratorij Inštituta za slovensko
narodopisje ZRC SAZU.
2007 Slovo od raziskovalca planšarstva v Alpah. Dr. Tone Cevc, ki je raziskoval tudi pod Peco in
Košuto, je umrl v 75. letu starosti. Novice 8: 11.
Kunaver, Jurij
2008 Smrdeče mlake namesto planinskih biserov. Dolina sedmerih jezer po 100 letih in predlog novega
zakona o Triglavskem narodnem parku. Delo 50 (54): 21.
Jančar, Tomaž
1994 Ornitološki atlas gnezdilk Triglavskega narodnega parka – poročilo o poteku popisovanja.
Acrocephalus 15 (62): 3–7.
Kmecl, Matjaž
1991     Prodajajmo vrednote narave, a s poudarkom na preudarnosti: Ob 10-letnici Triglavskega naro-
dnega parka. Delo 33 (148): 13.
Ledinek Lozej, špela
1999 Planina Krstenica. Diplomsko delo. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek
za etnologijo in kulturno antropologijo.
2012 Planšarstvo. Predstavitev paše in predelave mleka v visokogorski bohinjski planini Krstenica.
V: Porenta, Tita in Mojca Tercelj Otorepec (ur.), Etnologija in slovenske pokrajine. Gorenjska.
Ljubljana. Slovenske etnološko društvo, 109–121 (dostopno na zgoščenki in na http://www.
sed-drustvo.si).
Ložar, Rajko
1944a Kmečki dom in kmečka hiša. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana: Založba
Klas, 62–97.
1944b Pridobivanje hrane in gospodarstvo. V: Ložar, Rajko (ur.), Narodopisje Slovencev I. Ljubljana:
Založba Klas, 98–191.
Lukan Klavžer, Tea
1997 Oblike površja in kraško podzemlje Triglavskega narodnega parka. Kras 23: 36–37.
2012 Upravljavec Triglavskega narodnega parka in nepremična kulturna dediščina. V: Porenta, Tita
in Mojca Tercelj Otorepec (ur.), Etnologija in slovenske pokrajine. Gorenjska. Ljubljana. Slovenske
etnološko društvo, 91–107 (dostopno na zgoščenki in na http://www.sed-drustvo.si).
Marenče, Miha
1998 Planinski orel Aquila chrysaetos v Triglavskem narodnem parku. Acrocephalus 19 (89): 104–108.
Melik, Anton
1931     Kozolec na Slovenskem. Ljubljana: Razprave znanstvenega društva v Ljubljani.
1935     Slovenija. Geografski opis. 1. Splošni del. Ljubljana: Slovenska matica.
1954 Slovenija. Geografski opis. 2. Opis slovenskih pokrajin. Zv. 1, Slovenski alpski svet. Ljubljana: Slovenska
matica.
1963 Slovenija. Geografski opis. 1, Splošni del. Ljubljana: Slovenska matica.
Miklavčič - Brezigar, Inga
1989 Dolina Trente nekoč in danes. Goriški letnik 15–16: 25–62.
1992 Vizija in pomen muzeja na prostem v Trenti. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 32 (3):
34–38.
1995 Tipi planinskih naselij v Gornjem Posočju. V: Cevc Tone (ur.), Planšarske stavbe v Vzhodnih
Alpah. Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana: ZRC SAZU, 94–109.
1996a Materialna kultura v domoznanski literaturi na Goriškem. Traditiones 25: 239–253.
1996b Etnološka topografija slovenskega etničnega ozemlja – 20. stoletje. Občina Tolmin. Ljubljana:
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete.
1998 Etnološki pogled na revitalizacijo Tolminskega. Razgledi 14: 14–15.
Miklavčič - Brezigar, Inga in Fabjan Kašca
1995 Trenta. Ob odprtju informativnega centra Triglavskega narodnega parka in prve faze Trentarskega
muzeja. Nova Gorica: Goriški muzej.
Novak, Anka
1989 Življenje in delo planšarjev v bohinjskih gorah. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 29 (3/4):
121–152.
1991     Planšarski muzej v Stari Fužini. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 31 (1/2): 67–73.
1992 Planšarske zgradbe v bohinjskih gorah. Varstvo spomenikov 34: 132–149.
1995 Življenje in delo planšarjev v Bohinju. V: Cevc, Tone (ur.), Planšarske stavbe v Vzhodnih Alpah.
Stavbna tipologija in varovanje stavbne dediščine. Ljubljana: ZRC SAZU, 25–39.
Novak, Vilko
1942 Ovčarstvo pod Stolom in v Planici. Etnolog 15: 89–95.
1970 Živinoreja. V: Blaznik, Pavle idr. (ur.), Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina
agrarnih panog. I. Zvezek, Agrarno gospodarstvo. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 343–394.
1986 Raziskovalci slovenskega življenja. Ljubljana: Cankarjeva založba.
Puhar, Alenka
2003 Premet brez resne priprave. Zakon o TNP. Delo 45 (243): 10–11.
Rejec Brancelj, Irena in Aleš Smrekar
2000 Gorska ranljiva območja – primer Triglavskega narodnega parka. Geographica Slovenica 33 (1):
47–69.
Roškar, Saša
2007 Študija izvedljivosti tematskih poti Gorenjske. Kranj. Območna enota Kranj Zavoda za varstvo kulturne
dediščine Slovenije (http://www.bsc-kranj.si/resources/files/doc/tematske_poti/STUDIJA_
IZVEDLJIVOSTI_TEMATSKIH_POTI_GORENJSKE.pdf, 31. 1. 2013).
Sedej, Ivan
1974     Etnološki spomeniki na območju občine Tolmin. Topografsko gradivo. Ljubljana: Zavod za spomeniško
varstvo SR Slovenije.
Seznam enot dediščine na območju TNP
2013 Seznam enot dediščine na območju Triglavskega narodnega parka (http://www.tnp.mop.gov.si/
seznam_kulturne_dediscine.pdf).
Sič, Albert
1923 Narodni okraski na orodju in pohištvu. Ljubljana: Blasnikova tiskarna.
1924 Kmečke hiše in njih oprava na Gorenjskem. Ljubljana: Zvezna tiskarna.
Soča Trenta
2013 Planina Za skalo (http://www.soca-trenta.si/?id=225).
Spletna stran TNP
2013a Arheologija. Območje TNP je zelo bogato z najdbami iz različnih arheoloških obdobij (http://
www.tnp.si/spoznavati/C11/).
2013b Gostovanja TNP. TNP v Baški grapi: Alpska filmoteka (http://www.tnp.si/prireditve/
termin/1495).
2013c Etnološka kulturna dediščina (http://www.tnp.si/spoznavati/C14).
2013d Podatki o kulturni dediščini z oceno stanja (http://www.tnp.si/images/uploads/kulturna_dedi-
scina.pdf).
2013e Stavbarstvo (http://www.tnp.si/spoznavati/C12/).
Ščukovt, Andrejka
2000 Na novo odkrita kulturna dediščina po potresu leta 1998. Primorska srečanja 24 (231/232):
549–550.
Šolar, Martin
1996 Naravoslovna učna pot Vrata. Gozdarski vestnik 54 (3): 159–164.
Vilhar, Urša idr.
2005 Biodiversity of types of ectomycorrhizae in a norway spruce stands on Pokljuka. Zbornik gozdarstva
in lesarstva 75: 71–85.
Vladni portal za mladino
2013 Triglav (http://www.otroci.gov.si/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid
=231&mId=403).
Vurnik, Stanko
1930–31           Kmečka hiša Slovencev na južnovzhodnem pobočju Alp. Donos k študijam o slovenski
ljudski kulturi. Etnolog 4 (1): 30–85.
Wikipedija
2013 Triglavka (http://en.wikipedia.org/wiki/Triglavka).
Zupančič - Vičar, Marija
1989 Mi pa pišemo, moledujemo, vpijemo ... .   Triglavski narodni park. Delo 31 (162): 24.

TERENSKI ZAPISKI (TZ)
Hazler, Vito, 17. 7. 1997
Hazler, Vito, 6. 6. 2011
Hazler, Vito, 30. 6. 2011
Hazler, Vito, 29. 9. 2011
Hazler, Vito, 23. 7. 2012
Hazler, Vito, 24. 7. 2012
Hazler, Vito, 25. 7. 2012
Hazler, Vito, 30. 7. 2012
Hazler, Vito, 31. 7. 2012
Hazler, Vito, 1. 8. 2012
Hazler, Vito, 2. 8. 2012
Hazler, Vito, 5. 2. 2013