TRADITIONES, 42/2, 2013

Submitted by stanka on Fri, 03/01/2014 - 09:58.


IUBILAEUM: Naško Križnar 

TRIGLAVSKI NARODNI PARK / TRIGLAV NATIONAL PARK
Tatiana Bajuk Senčar, Načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka in kultura dediščinskih praks (The Triglav National Park management plan and the culture of heritage practice)
Vito Hazler, Varovanje dediščine v Triglavskem narodnem parku v razcepu med strokovnimi načeli, zakonodajo in vsakdanjo realnostjo (Heritage protection in Triglav National Park caught between professional principles, legislation, and everyday realities) 
Špela Ledinek Lozej, Paša in predelava mleka v planinah Triglavskega narodnega parka. Kulturna dediščina in aktualna vprašanja (Grazing and dairying in the mountain pastures of Ttriglav National Park: cultural heritage and current questions) 
Peter Simonič, Naravne, gospodarske, politične in demografske danosti Trente v Triglavskem narodnem parku (Natural, economic, political and demographic conditions of Trenta in Triglav National Park)
Mateja Habinc, Tradicionalnost prireditev Kravji bal, Vasovanje in Kmečka ohcet v Bohinju s perspektive njihovih organizatorjev (The traditional Cows’ ball (Kravji bal), Village serenade (Vasovanje), and Country wedding (Kmečka ohcet) in Bohinj from the organizers’ perspective) 
Miha Kozorog in Saša Poljak Istenič, Triglavski narodni park v horizontu rekreacijskega avanturizma (Triglav National Park and recreational adventurism)
Barbara Turk Niskač, Naravna in kulturna dediščina skozi perspektive otrok (Children’s perspectives on natural and cultural heritage) 
Goran Pavel Šantek in Tibor Komar, Nacionalni park Mljet. Izazov konfliktnih interpretacija (National Park Mljet. The challenge of conflicting interpretations)
Katriina Siivonen, Arhipelaške identitete, narava in pomen zavarovanih naravnih območij (Archipelago identities, nature, and the use of protected nature) 

Tomo
 Vinšćak (1951-2013)