Študentska stran

Objavil stanka, dne Tor, 10/01/2006 - 10:22.


Slovstvena folkloristika

Nosilka
red. prof. ddr. Marija Stanonik

Obseg
Oddelek za slovenistiko, Filozofska fakulteta, Ljubljana predavanja, 30 ur (Slovstvena folklora). 

Oris predmeta
Vzgojno-izobraževalni cilji
a) Seznaniti slušatelje s polivalentno naravo posameznih panog folklore, in z od tod izhajajočo nujnostjo, da slovstveno folkloro obravnava stroka, ki je zasnovana interdisciplinarno. 
b) Utemeljiti umestitev slovstvene folkloristike med etnologijo / kulturno antropologijo na eni strani in literarno vedo / jezikoslovje na drugi – glede na navzočnost estetske funkcije v folklornih pojavih.
c) Osredotočiti se specialno na slovstveno folkloro, kot eno od vej besedne umetnosti, in uzavestiti njeno razmerje do literarjenja in literature.

Vsebine
a) Fenomenologija predmeta: definicija slovstvene folklore, posebno glede na razmerje do jezika, literature in trivialne literature. Terminologija. Sinkretičnost slovstvene folklore. Tri njene ravnine: tekst, tekstura, kontekst. Otroška slovstvena folklora. Mitološki, antropološki, psihološki, pokrajinski, zgodovinski idr. vidiki slovstvene folklore. Urbana, sodobna slovstvena folklora. Imitacija slovstvene folklore = slovstveni folklorizem. 
b) Zgodovina predmeta: sistematičen pregled lastnosti in posebnosti slovstvene folklore na slovenskih tleh od srednjega veka do danes po posameznih obdobjih, kakor jih zaznamuje literarna zgodovina. Ob tem tudi nakazati vprašanje kontinuitete stroke – slovstvene folkloristike. 
c) Metodološka vprašanja: delo na terenu, stik z informatorji, zapisovanje; sodobni tehnični pripomočki: magnetofon, diktafon, kamera. Inventarizacija gradiva, njegova klasifikacija, redakcija in interpretacija. Kako pritegniti učence k raziskovanju slovstvene folklore. Slovstvena folklora v očeh mladoletnikov: kot 1. stereotip, 2. folklorizem, 3. znanje, 4. doživetje, 5. vrednota.

Literatura
Marija Stanonik, Slovstvena folklora v domačem okolju, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana 1990, 1993 (druga izdaja).
Marija Stanonik, Slovenska slovstvena folklora (Klasje), DZS, Ljubljana 1999.
Marija Stanonik, Teoretični oris slovstvene folklore, Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti, Ljubljana 2001. 

Marija Stanonik, Slovstvena folkloristika med jezikoslovjem in literarno vedo, Založba ZRC SAZU, Ljubljana, Založba ZRC, Ljubljana 2004.
Marija Stanonik, Procesualnost slovstvene folklore. Založba ZRC, Ljubljana 2006.
Marija Stanoni, Interdisciplinarnost slovstvene folklore. Založba ZRC, Ljubljana 2008.
Marija Stanonik, Zgodovina slovenske slovstvene folklore : od srednjega veka do sodobnosti. Slovenska matica, Ljubljana 2009.

Izpitni pogoji
Seminarska naloga
Ustni izpit

Teme za seminarske in diplomske naloge po dogovoru. V premislek:
- Teoretična vprašanja iz slovstvene folklore
- Slovstvena folklora v domačem okolju
- Slovstvena folklora v slovenski literaturi
- Nagrobni napisi
- Vaški originali in kronisti
- Literarjenje

SLOVENSKA SLOVSTVENA FOLKLORISTIKA

Spoštovani študenti in študentke!

Glede na to, da predmetu ni odmerjeno veliko ur, vam predlagam in svetujem, da se poleg predavanj
razgledate po predmetu še z naslednjo študijsko literaturo:

I. Teorija in metodologija
1. Marija Stanonik, TEORETIČNI ORIS SLOVSTVENE FOLKLORE
2. Marija Stanonik, SLOVENSKA SLOVSTVENA FOLKLORISTIKA
3. Marija Stanonik, PROCESUALNOST SLOVSTVENE FOLKLORE

4. Marija Stanonik,  INTERDISCIPLINARNOST SLOVSTVENE FOLKLORE
5. Marija Stanonik, ZGODOVINA SLOVENSKE SLOVSTVENE FOLKLORE

II. Priročniki za delo na terenu
3. Manca Košir, Miha Mohor, Marija Stanonik, NAŠ ČAS-OPIS
4. Marija Stanonik SLOVSTVENA FOLKLORA V DOMAČEM OKOLJU

III. Žanrski sistem slovstvene folklore

a) Folklorni obrazci
1. Bernard Nežmah, KLETVICE IN PSOVKE
2. Etbin Bojc, SLOVENSKI PREGOVORI IN REKI
3. Darinka Petkovšek, SLOVENSKE UGANKE
4. Roman Gašperin, ENCI BENCI NA KAMENCI (izštevanke)
5. Milan Dolenc, ZAGOVORI V SLOVENSKI LJUDSKI MEDICINI
6. Vilko Novak, SLOVENSKE LJUDSKE MOLITVE

b) Folklorna / narodna / ljudska pesem
1. Kristina Brenkova, POJTE, POJTE DROBNE PTICE, PREŽENITE VSE MEGLICE
2. Karel Štrekelj, SLOVENSKE NARODNE PESMI, I–IV
3. Uredniški odbor: SLOVENSKE LJUDSKE PESMI I–IV
4. Zmaga Kumer, PESEM SLOVENSKE DEŽELE

c) Folklorna pripoved
1. Zbirka GLASOVI (1–41), Izbrati tisto knjigo, ki je najbližje vašemu domačemu okolju. (Seznam poglejte v zadnji, 30. knjigi. Če se pri tem ne znajdete, sem vam na voljo za posvet).
2. Alojzij Bolhar, SLOVENSKE NARODNE PRAVLJICE (več izdaj)
3. Milko Matičetov, ZVERINICE IZ REZIJE
4. Marija Stanonik, V DEVETI DEŽELI (Sto slovenskih pravljic iz naših dni)
5. Marija Stanonik, SLOVENSKE POVEDKE IZ 20. STOLETJA
6. Marija Stanonik, NEKOČ JE BILO JEZERO
7. KRAČMANOVE PRALJICE (Matija Valjavec, ur. Ilja Popit)
8. POŽENČANOVE PRAVLJICE (Matevž Ravnikar-Poženčan, ur. Marija Stanonik)

Več: glej COBISS!