TRADITIONES, 45/1, 2016

Submitted by stanka on Thu, 12/01/2017 - 14:11.


CELEBRITIES IN CENTRAL & SOUTHEASTRN EUROPE

CELEBRITIES IN CENTRAL & SE EUROPE / SLAVNE OSEBNOSTI V SREDNJI IN JV EVROPI

 

Put a Spotlight on Me! The Meaning of Celebrities in Central and Southeastrn Europe

Dan Podjed, “WE DON’T NEED ANOTHER HERO!” THE IMPORTANCE OF CELEBRITIES IN THE POST-TRUTH ERA/“NE POTREBUJEMO ŠE ENEGA JUNAKA!” POMEN SLAVNIH OSEBNOSTI V ČASU PORESNICE

Ivan Čolović, PATHS OF GLORY. HOW MARGINAL PEOPLE FORCE THE NATION’S ATTENTION ON THEMSELVES/POTA SLAVE. KAKO SI OBROBNI LJUDJE PRIDOBIJO POZORNOST JAVNOSTI

Tomislav Pletenac, ACCIDENTAL CELEBRITY? CONSTRUCTING FAME IN POSTWAR CROATIA/NAKLJUČNA SLAVNA OSEBNOST? USTVARJANJE SLAVE V POVOJNI HRVAŠKI

Peter Simonič, VLADIMIR RUKAVINA – MASTER OF FESTIVITY. SOCIAL CHANGE AND CULTURAL POLICY FROM ABOVE/VLADIMIR RUKAVINA – MOJSTER PRAZNOVANJA. DRUŽBENE SPREMEMBE IN KULTURNA POLITIKA Z VRHA

Božidar Jezernik, THE ROLE OF GREAT MEN AS THE PILLARS OF SLOVENIAN NATIONALISM/VLOGA VELMOŽ, NOSILCEV SLOVENSKEGA NACIONALIZMA

Sara Špelec, ALEXANDER I OF YUGOSLAVIA AND THE METAMORPHOSIS OF HIS PORTRAYAL IN LEADING SLOVENIAN NEWSPAPERS/JUGOSLOVANSKI KRALJ ALEKSANDER I. KARAĐORĐEVIĆ IN METAMORFOZE NJEGOVE PODOBE V SLOVENSKEM ČASOPISJU

Lada Stevanović, JOSIP BROZ TITO: HERO OF THE NATION OR TRAITOR/JOSIP BROZ TITO – NARODNI HEROJ ALI IZDAJALEC?  

Ivan Đorđević, THE ROLE OF RED STAR FOOTBALL CLUB IN THE CONSTRUCTION OF SERBIAN NATIONAL IDENTITY/VLOGA NOGOMETNEGA KLUBA CRVENA ZVEZDA PRI OBLIKOVANJU SRBSKE NACIONALNE IDENTITETE

Tatiana Bajuk Senčar, EXPERTS, POLEMICISTS, DOCTORS, AND DEBUNKERS. A TYPOLOGY OF CELEBRITY ECONOMISTS/EKSPERTI, POLEMIKI, ZDRAVNIKI IN RAZKRINKOVALCI. TIPOLOGIJA SLAVNIH EKONOMISTOV

Miha Kozorog, Alenka Bartulović, SEVDAH CELEBRITIES NARRATE SEVDALINKA. POLITICAL (SELF-)CONTEXTUALIZATION OF SEVDALINKA PERFORMERS IN BOSNIA-HERZEGOVINA/SEVDAH SLAVNE OSEBNOSTI PRIPOVEDUJEJO SEVDALINKA: POLITIČNA (SAMO-)KONTEKSTUALIZACIJA IZVAJALCEV SEVDALINK V BOSNI IN HERCEGOVINI    

Janusz Barański, AMATEUR ART AND CONTEMPORARY REGIONAL IDENTITY. A CASE STUDY OF POLISH SPISZ/AMATERSKA UMETNOST IN SODOBNA REGIONALNA IDENTITETA. PRIMER POLJSKEGA SPISZA               

Vanja Huzjan, JUNAK IN VODJA/A HERO AND A LEADER