Traditiones, 45-2-7, 2016

Submitted by stanka on Wed, 07/12/2016 - 12:39.

DOI: 10.3986/Traditio2016450207
(PDF )

Naslov Razvoj in spremembe ljudskega godčevstva v 20. stoletju

Avtor/Author Klemen Domjo
 
Izvleček
Z ljudskimi godci se je do zdaj raziskovalno največ ukvarjala etnomuzikologinja Zmaga Kumer; po njenih zapisih bi dejavnost ljudskih godcev lahko kronološko postavili v obdobje do druge svetovne vojne. Od takrat pa vse do danes se je dojemanje in izvajanje ljudske glasbe tako spremenilo, da izraz ljudski godec ne more več zajeti različnih dojemanj tega pojava. Ljudski godci so v takšni ali drugačni obliki navzoči tudi danes. Pri tem se opiram na delitev Mojce Kovačič, ki opredeljuje tri vrste ljudskih godcev danes, na terenu pa sem s pogovori preveril njene ugotovitve. Obstajajo godci, ki se strogo držijo starega izročila, so tudi takšni, ki staro izročilo priredijo na nov način in dodajajo elemente sodobnejših glasbenih usmeritev, in so naposled godci, ki igrajo to, kar ljudje danes želijo poslušati, tako kakor so počeli ljudski godci nekoč. V prispevku želim raziskati, kako se je spremenilo ljudsko godčevstvo na Slovenskem, skratka – kdo so ljudski godci danes.

Abstract
Ethnomusicologist Zmaga Kumer, one of the main researchers of folk musicians in the past, argued that, folk musicians existed up to the Second World War. However, the understanding and performance of folk music has changed so much since then that the expression “ folk musician” cannot cover all the ramifications of existing practices. Folk musicians are still present and active today in different forms. Referring to Mojca’s Kovačič distinction among three types of present-day folk musicians, I have studied her assertion through my fieldwork and gained interviews with scholars and musicians. There are musicians that strictly follow the old, traditional way of performing; musicians that transform traditional folk music by adding modern arrangements; and musicians that simply play what people like to hear. In this paper, I explore the transformation of folk music performance in Slovenia – in other words, who folk musicians are today.


Ključne besede:
ljudski godec, narodno-zabavna glasba, spremembe v ljudski glasbi, etnomuzikologija, glasbeni preporod

Keywords: folk musicians, folk-pop music, transformations in folk music, ethnomusicology, folk music revival

Viri/References

Barber Keršovan, Alenka. 2003. Musicology went Pop: Raziskovanje globalnih glasbenih tokov skozi prizmo nacionalnih šol in drugih znanstvenih konvencij. Muzikološki zbornik 39: 61–68. http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-3POAYM2B

Bartol, Aleš. 2016. Pogovor z avtorjem. Umag, 3. februar.

Bogataj, Janez. 2004. Ljudsko izročilo. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 292.

Bučar, Rudi. 2015. Pogovor z avtorjem. Izola, 7. april.

Covach, John. 1999. Popular Music, Unpopular Musicology. V: Nicholas Cook in Mark Everist (ur.), Rethinking Music. Oxford: Oxford University Press, 452–470.

Juvančič, Katarina. 2002. »Kje so tiste stezice?«: Poskusi revitalizacije tradicionalnih godb v Veliki Britaniji in Sloveniji od 19. do 21. stoletja. (Diplomsko delo.) Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Knific, Bojan. 2015. Pogovor z avtorjem. Tržič, 7. februar.

Kodarin, Mitja. 2015. Pogovor z avtorjem. Manžan, 20. marec.

Komavec, Maša. 2004. Ljudski godci: Nadaljevanje starih ali ustvarjanje novih tradicij. V: Naila Ceribašić (ur.), Zaštita tradicijskog glazbovanja. Roč: KUD »Istarski željezničar«, 75–88.

Kovačič, Mojca. 2012. Pa se sliš …: Pritrkavanje v slovenskem in evropskem prostoru. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU (Folkloristika; 5).

Kovačič, Mojca. 2014. Kje so ljudski godci?: Refleksija preteklih konceptov in možnosti novih opredelitev ljudskega godčevstva. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54 (3): 12–20.

Kovačič, Mojca. 2015. Pogovor z avtorjem. Ljubljana, 29. januar.

Kranjac, Marino. 2015. Pogovor z avtorjem. Bertoki, 22. januar.

Kumer, Zmaga. 1978. Godčevstvo in sodobni instrumentalni ansambli na Slovenskem. V: Slavko Kremenšek in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, 365–378.

Kumer, Zmaga. 1983. Ljudska glasbila in godci na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica.

Kunej, Drago. 2016. »Jaz nisem muzikant, jaz sem ljudski godec«: Vloga Franca Laporška pri revitalizaciji trstenk. Traditiones 45 (2): 83–101. DOI: http://dx.doi.org/103986/Traditio2016450206

Marušić, Dario. 2015. Pogovor z avtorjem. Pula, 21. april.

McClary, Susan in Robert Walser. 1990. Start Makin Sense! Musicology Wrestles with Rock. V: Simon Frith in Andrew Goodwin (ur.), On Record. Rock, Pop, and the Written Word. New York in London: Routledge, 277–292.

Murkovič, Tadej. 2015. Pogovor z avtorjem. Ljubljana, 1. april.

Muršič, Rajko. 1995. Center za dehumanizacijo: Etnološki oris rock skupine. Pesnica: Frontier, ZKO Pesnica.

Muršič, Rajko. 2000. Trate naše in vaše mladosti: Zgodba o mladinskem rock klubu. Ceršak: Subkulturni azil.

Muršič, Rajko. 2004. Množična kultura. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana:

Mladinska knjiga, 332.

Muršič, Rajko. 2015. Pogovor z avtorjem. Ljubljana, 13. april.

Narat, Boštjan. 2006. Ljudsko izročilo in sodobna (po)ustvarjalnost: (Z)godba za 3 min in 12 sek. V: Traditiones 34 (1), 199–208. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2005340116

Ovsenik, Vilko. 2012. Pogovor z avtorjem. Ljubljana, 8. junij.

Pettan, Svanibor. 2004. Slovenska plesna hiša: Izkušnje Kulturnega društva Folk Slovenija. V: Naila Ceribašić (ur.), Zaštita tradicijskog glazbovanja. Roč: KUD »Istarski željezničar«, 91–99.

Ramšak, Mojca. 2004. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 142.

Rauch, Tomaž. 2010. Mladi in ljudska glasba. Folklornik 6: 29–31.

Sanatova, Kristina. 2005. Odsev slovenske ljudske glasbe v popularni glasbi. (Diplomsko delo.) Maribor: Pedagoška fakulteta.

Sivec, Ivan. 2015. Pogovor z avtorjem. Mengeš, 18. maj.

Šivic, Urša. 2001. Oblike ljudske glasbe v urbanem okolju. V: Matjaž Šalej (ur.), Velenje: Zbornik [11. in 12.] raziskovalnega tabora v letih 1999 in 2000. Velenje: Erico, Inštitut za ekološke raziskave, 319–337.

Šivic, Urša. 2006a. Načini oblikovanja popularnoglasbenih priredb ljudskih pesmi. Traditiones 35 (1), 107–122. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2006350105

Šivic, Urša. 2006b. Transformacija slovenskih ljudskih pesmi v nekaterih zvrsteh popularne glasbe v devetdesetih letih 20. stoletja. (Doktorska disertacija.) Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo.

Terseglav, Marko. 2004. Etnomuzikologija. V: Angelos Baš (ur.), Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana: Mladinska knjiga, 124.

Tomažič, Tanja. 1991. Ljudska glasba in šege. V: Igor Cvetko (ur.), Med godci in glasbili na Slovenskem: Razgledi. Ljubljana: Slovenski etnografski muzej, 27–49.

Volk, Nina. 2015. Pogovor z avtorjem. Ilirska Bistrica, 13. februar.