Traditiones, 45-2-6, 2016

Submitted by stanka on Wed, 07/12/2016 - 10:19.

DOI: 10.3986/Traditio2016450206
(PDF )

Naslov »Jaz nisem muzikant  jaz sem ljudski godec«. Vloga Franca Laporška pri revitalizaciji trstenk

Avtor/Author Drago Kunej
 
Izvleček
Prispevek analizira vlogo Franca Laporška (1930–1998) pri revitalizaciji trstenk, posebne vrste panovih piščali na Slovenskem. Zaradi zanimanja strokovnjakov je iz mladosti obudil izročilo izdelovanja in igranja na trstenke ter postal »zadnji izdelovalec« in »ljudski godec« nanje. Z javnimi nastopi in medijsko podporo se je uveljavil kot pomemben nosilec kulturne dediščine in kot edini, ki je izročilo trstenk ohranil in prenesel na mlajše generacije.

Abstract
The article analyzes the role of Franc Laporšek (1930–1998) in the revitalization of a certain type of panpipe (trstenke) in Slovenia. Due to professional interest, Laporšek revived the tradition of making and playing the panpipe from his childhood and became the “last craftsman” and “ folk musician” on trstenke. With the aid of public appearances and media support, he has established himself as an important bearer of cultural heritage and the only person to preserve and pass on the heritage of trstenke to younger generations.


Ključne besede:
trstenke, orglice, revitalizacija, ljudsko glasbilo, Franc Laporšek, ljudski godec

Keywords: panpipe (trstenke, orglice), revitalization, folk music, Franc Laporšek, folk musician

Viri/References

B. n. a. 1962. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 4 (1): 5.

B. n. a. 1969. X. Jubilejni Jugoslovanski folklorni festival.

B. n. a. 1971. Prva revija ljudskih plesov v Ptuju. Tednik 24 (38), 23. 9.: 3.

B. n. a. 1972. Srečanje z ljudskimi pevci, godci in plesalci. Tednik 25 (24), 29. 6.: 12.

Celinka. 2011. Sozvočja Slovenije – Jože Režek – 19.01.2011 – OŠ Majšperk. http://www.celinka.si/novice/sozvocja/sozvocja-slovenije-joze-rezek-19-01-2011-os-majsperk/, 10. 5. 2016.

Cvetko, Igor. 2002. Oh, te orglice! V: Stane Peček (ur.), (Ah), te orglice. Mokronog: KUD Emil Adamič, 13–17.

Domjo, Klemen. 2015. Kdo so ljudski godci danes? (Magistrsko delo.) Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede.

Glasbila Korošec. 2016. Glasbila Korošec. http://www.glasbila-korosec.si, 10. 6. 2016.

GNI I/10-3/69. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Strokovna korespondenca, Pismo Nežke Vaupotič z dne 14. 10. 1969. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI I/10-4/69. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Strokovna korespondenca, Pismo Valensa Voduška z dne 19. 12. 1969. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI I/3-1/70. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Strokovna korespondenca, Pismo Nežke Vaupotič z dne 16. 1. 1970. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI I/3-3/70. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Strokovna korespondenca, Pismo Nežke Vaupotič z dne 7. 4. 1970. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI I/8-1/71. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Strokovna korespondenca, Pismo Nežke Vaupotič z dne 15. 4. 1971. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI I/1-2/73. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Strokovna korespondenca, Poročilo o delu v letu 1972. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI I/4-74. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Strokovna korespondenca, Pismo Nežke Vaupotič z dne 14. 8. 1974. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI T 419. Jablovec pri Podlehniku 30. 3. 1969. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Zvočni arhiv. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI T 244. Gorca pri Podlehniku 19. 10. 1969. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Zvočni arhiv. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI T 333. Meloše pri Podlehniku 7. 9. 1975. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Zvočni arhiv. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI T 1589. Jablovec pri Podlehniku 19. 5. 1990. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Zvočni arhiv. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI T 1590. Jablovec pri Podlehniku 19. 5. 1990. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Zvočni arhiv. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI TZ 30. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Terenski zvezek 30. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI TZ 32. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Terenski zvezek 32. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI TZ VV4. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Terenski zvezek Valens Vodušek 4. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

GNI Zvočni arhiv. Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Zvočni arhiv. Ljubljana: GNI ZRC SAZU.

Hasl, Drago. 1977 [1975]. Haloška žvegla. Traditiones 4: 89–116.

Hrovat, Vladimir. 2002. Orglice in ustne harmonike. V: Stane Peček (ur.), (Ah), te orglice. Mokronog: KUD Emil Adamič, 10–12.

Klobčar, Marija. 2016. »Morebiti bi se še dal kje kak tak napev vloviti.«: Zapisovalske usmeritve na Slovenskem v kontekstu slovanskih povezav. Traditiones 45 (2): 53–81. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/Traditio2016450204

Korez - Korenčan, Darja. 1996. Ko zaigrajo trstenke. Rodna gruda 43 (4): 15.

Korošec, Darko. 2008. Izdelovanje ljudskih glasbil in zvočil. Folklornik 4: 146–147.

Kovačič, Mojca. 2014. Kje so ljudski godci?: Refleksija preteklih konceptov in možnosti novih opredelitev ljudskega godčevstva. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54 (3): 12–20.

Kranjec, Rebeka. 1998. 'Kurja koža' – poustvarjalci ljudske glasbe. (Seminarska naloga.) Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo.

Kumer, Zmaga. 1964. Panova piščal v Sloveniji. V: Jovan Vuković (idr., ur.), Rad VII. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije u Ohridu 1960. Ohrid: Obod, 261–267.

Kumer, Zmaga. 1972. Slovenska ljudska glasbila in godci. Maribor: Obzorja.

Kumer, Zmaga. 1983. Ljudska glasbila in godci na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica.

Kunej, Drago. 1991. Terenski zapiski (rokopis).

Kunej, Drago. 2002. Trstenke: Trstene orglice ali slovenske panove piščali. V: Stane Peček (ur.), (Ah), te orglice. Mokronog: KUD Emil Adamič, 6–9.

Kurja koža. 1994. Kurja koža na ljudskih glasbilih Štajerske. Ljubljana: Založba kaset in plošč RTV Slovenija. CD.

[Majar, Matija]. 1873. Uprašanja. Slavjan 1 (10): 158–160. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-O8WMB0EH

Merc, Bronja. 1979. Odmev orglic med haloškimi griči. Večer, 17. 7.: 9.

Milošič, Franc. 1989. Trstenke pojejo otožno, kot bi se poslavljale od haloških grap. Delo, 21. 3.: 12.

Odgovori. 1874. Odgovori na prašanja povestnična. Slavjan 2 (1): 11.

Omerzel - Terlep, Mira. 1980. Trstenke: Slovenska ljudska glasbila in godci 1. Ljubljana: RTV Ljubljana. TV oddaja.

[Omerzel - Terlep, Mira]. 1981. Slovenske ljudske pesmi in glasbila 1. Beograd: Produkcija gramofonskih ploča RTB. LP.

Omerzel - Terlep, Mira. 1984. Slovenska ljudska glasba. Glasbena mladina 14 (8).

Omerzel - Terlep, Mira. 1987. Slovenske ljudske pesmi in glasbila 3: Zvočnost slovenskih pokrajin. Ljubljana: Dokumentarna. LP.

Omerzel - Terlep, Mira. 1991. Trstenke izdelovalca in godca Franka Laproška. V: Tomislav Đurić (ur.), Zbornik radova 29. kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Hvar 16–20. 10. 1982. Zagreb: Hrvatsko društvo folklorista, 459–462.

Omerzel - Mirit, Mira. 2013. O štirih desetletjih raziskovalnega in ansambelskega dela dr. Mire Omerzel – Mirit ter ansamblov Trutamora Slovenica in Vedun. http://www.vedun.si/dokumenti/O_stirih_desetletjih.pdf, 15. 6. 2016.

Ozmec, Martin. 1977a. Jubilejna razstava umetniških del Albina Lugariča. Tednik 30 (40), 13. 10.: 12.

Ozmec, Martin. 1977b. Še je slišati orglice - trstenke. Tednik 30 (41), 20. 10.: 6.

Ramovš, Mirko. 2016. Pogovor z avtorjem. Ljubljana, 23. februar.

Rauch, Tomaž. 2016. Korespondenca z avtorjem. Elektronska pošta, 29. junij.

Režek, Jože. 2002. Korespondenca z avtorjem. Elektronska pošta, 2. oktober.

Slodnjak, J[ože]. 1989. Haloške trstenke in lončeni bas. Večer, 9. 2.: 8

Sila, Matija. 1874. Odgovor na vprašanja »Slavjana«. Slavjan 2 (2): 31–32. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-OVKAXKSM

Šneberger, Marjan. 1978. Srečanje z ljudskimi pevci, godci in plesalci. Tednik 31 (5), 2. 2.: 6.

Š[neberger], M[arjan]. 1979. 'Iz vasi v vas' v KS Podlehnik. Tednik 32 (7), 22. 2.: 8.

Trstenke. 2003. Trstenke. Raziskovalna naloga OŠ Cirkulane-Zavrč.