Traditiones, 45-2-3, 2016

Submitted by stanka on Wed, 07/12/2016 - 09:33.

DOI: 10.3986/Traditio2016450203
(PDF )

Naslov Raziskovalno delo Julijana Strajnarja

Avtorica/Author Urša Šivic
 
Izvleček
Publicistično delo Julijana Strajnarja se pne skozi štiri desetletja; njegov opus, ki šteje prek 150 enot, zajema različne zvrsti – članke, zbirke pesmi, radijske oddaje, ocene idr. V njih je izrazil vloge raziskovalca, folklornika in glasbenika ter njihovo prepletanje. Strajnarjevi prispevki tako na znanstveni kot na poljudni ravni razkrivajo njegove teoretske premisleke in metodološke pristope, predvsem pa njegovo paradigmatsko razumevanje t. i. ljudske glasbe in njenih posamičnih pojavov.

Abstract
The publicistic opus of ethnomusicologist Julijan Strajnar extends over four decades and comprises more than 150 works, including articles, song collections, radio broadcasts, reviews etc. The texts reflect the different roles that Strajnar played in the field of traditional music: those of researcher, arranger of traditional tunes and musician. Strajnar’s texts demonstrate the scientific and applicative level of his methodological solutions and theoretical reflections, especially his paradigmatic understanding of traditional music and its individual manifestations.Ključne besede:
ljudska glasba, etnomuzikologija, ljudski inštrumenti, ljudsko petje, izvirnost

Keywords: traditional music, ethnomusicology, traditional instruments, traditional singing, authenticity

Viri/References

Kovačič, Mojca. 2009. Pritrkavanje: Nacionalna posebnost ali umišljena tradicija. Traditiones 38 (1): 287–307. DOI : 10.3986/Traditio2009380119. http://ojs.zrc-sazu.si/traditiones/article/view/1067

Kovačič, Mojca. 2014a. Stari in novi pristopi v ljudski glasbi – meje in svoboda v glasbenem ustvarjanju. V: Mojca Žagar Kerer (ur.), Historični seminar 11. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 23–36.

Kovačič, Mojca. 2014b. Kje so ljudski godci? Glasnik Slovenskega etnološkega društva 54 (3): 12–20.

Kumer, Zmaga. 1978. Godčevstvo in sodobni instrumentalni ansambli na Slovenskem. V: Slavko Kremenšek in Angelos Baš (ur.), Pogledi na etnologijo. Ljubljana: Partizanska knjiga, 365–378.

Kumer, Zmaga. 1996. Vloga, zgradba, slog slovenske ljudske pesmi. Ljubljana: ZRC SAZU.

Muršič, Rajko. [2004]. Desetletje slovenske etnologije v zatočišču etnografskega brezčasnika. V: Hrvatskoslovenske etnološke paralele. [Zagreb: Hrvatsko etnološko društvo]: [19].

Planinc, Peter. 1984. Ljudsko izročilo ima svoje zakonitosti. Cerkveni glasbenik 77 (1–3): 14–16. [Strajnar: sointervjuvanec]

Poljak Istenič, Saša. 2012. Aspects of Tradition. Traditiones 41 (2): 77–89. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/traditio2012410206

Strajnar, Julijan. 1964a. 1. revija etnografskih in folklornih filmov balkanskih držav. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 6 (1–4): [8].

Strajnar, Julijan. 1964b. Steljeraja. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 6 (1–4): 4.

Strajnar, Julijan. 1969. Slovenske ljudske pesmi na gramofonskih ploščah. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 10 (4): 3–5.

Strajnar, Julijan. 1972. Ljudska glasba v radijskem programu. Glasnik Slovenskega etnografskega društva 13 (4): 25.

Strajnar, Julijan. 1975. Prva vseruska znanstvena konferenca o ljudskih instrumentih in ljudski instrumentalni glasbi. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 15 (5): 21.

Strajnar, Julijan. [1977]. Beneška Slovenija včeraj in danes. V: Vesna Čehovin in Rihard Lahajner (ur.), Beneška Slovenija včeraj: Ljudsko izročilo. Koper: Radio Koper - Capodistria; Trst: Založništvo Tržaškega tiska. Zvočna kaseta.

Strajnar, Julijan. 1978a. Ljudska glasba na Krasu. V: Jože Koren (ur.), Jadranski koledar. Trst: Založništvo tržaškega tiska, 154–159.

Strajnar, Julijan. 1978b. Slovinská ľudová hudba. V: [B. n. a. (ur.)], Seminár hudobny folklór v Juhoslávii v rámci cyklu 'Ľudová hudba v rozhlase'. Bratislava: Československý rozhlas v Bratislave, 5–27.

Strajnar, Julijan [idr.]. 1978c. Etnologija in sodobna slovenska družba: 3. posvetovanje Slovenskega etnološkega društva, Brežice, Posavski muzej, 7. in 8. junij 1978. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 18 (2): 25–49.

Strajnar, Julijan. 1979a. »Kje je moj mili dom«: Na obisku pri izseljencih v Franciji. Glasbena mladina 10 (2): 11.

Strajnar, Julijan. 1979b. O delu glasbenega narodopisca. Glasbena mladina 9 (8): 15.

Strajnar, Julijan. 1979c. Porabje. V: Porabje: Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe. Maribor: Založba Obzorja; Ljubljana: Helidon: [1–4]. LP.

Strajnar, Julijan. 1979d. Slovenska ljudska glasba včeraj – danes – jutri. Glasbena mladina 9 (6): 16.

Strajnar, Julijan. 1980. Rezija: Glasbeno izročilo močnejše od vseh nesreč. Glasbena mladina 10 (5): 11.

Strajnar, Julijan. 1981a. Ljudska glasba v radijskem programu. V: Zoran Palčok (ur.), Rad XXIII Kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Slavonski Brod 1976. Zagreb: Savez udruženja folklorista Jugoslavije, Društvo folklorista Hrvatske, 317–320.

Strajnar, Julijan. 1981b. Oktet in ljudska pesem. V: Boris Savnik (ur.), Srečanje oktetov 81. Šentjernej: Samozal., 11–15.

Strajnar, Julijan. 1982. Izseljenstvo – osebne izkušnje in opažanja. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 22 (3): 89–92.

Strajnar, Julijan. 1983a. Pastirska ljudska glasbila na Slovenskem. Narodno stvaralaštvo – folklor 22 (2–4): 27–32.

Strajnar, Julijan. 1983b. [Sekcija za glasbeno narodopisje …]. V: Julijan Strajnar (ur.), Koroška: Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe. Maribor: Založba Obzorja; Ljubljana: Helidon, [1–2]. LP.

Strajnar, Julijan. 1984a. Nekaj o harmoniki in godcih. Folklorist 7 (2): 22–23.

Strajnar, Julijan. 1984b. Objavljanje ljudske glasbe v teoriji in praksi. Traditiones 13: 167–170.

Strajnar, Julijan. 1984c. Problemi prilagajanja tradicionalnih oblik sodobnemu odrskemu izvajanju. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 24 (3): 52–53.

Strajnar, Julijan. 1984d. Slovenska etnomuzikologija v letih 1848–1941. Etnološka tribina 13–14 (6–7): 71–80.

Strajnar, Julijan. 1984e. Vloga ljudske glasbe med NOB. V: Jože Filo (ur.), Ljudska glasba v NOB in revoluciji / XXII. Festival Kurirček. Maribor: Festival Kurirček (Zbornik Festivala Kurirček), 1–10.

Strajnar, Julijan. 1985a. Ljudska glasba na slovenskem. Folklorist 8 (1–2): 26–38.

Strajnar, Julijan. 1985b. Pritrkavanje. V: Julijan Strajnar (ur.), Pritrkavanje: Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe. Maribor: Založba Obzorja; Ljubljana: Helidon, [1–6]. LP.

Strajnar, Julijan. 1986a. Godci in godčevstvo na slovenskem. Folklorist 9 (1–2): 4–10.

Strajnar, Julijan. 1986b. Godčevske viže. Folklorist 7 (1–2): 11–13.

Strajnar, Julijan. 1986c. Problemi prilagajanja tradicionalnih o[b]lik sodobnemu odrskemu izvajanju. V: Cvetanka Organidževa (ur.), Zbornik od XXXI kongres na Sojuzot na združenijata na folkloristite na Jugoslavija, Radoviš 1984. Skopje: Sojuz na združenijata na folkloristite na Jugoslavija, 553–556.

Strajnar, Julijan. 1986d. Raziskovanje glasbil in instrumentalne glasbe: Principi in metode dela. V: Borivoj Čović (ur.), Zbornik radova u čast akademika Cvjetka Rihtmana. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 139–142.

Strajnar, Julijan. 1986e. Vloga glasbe med narodnoosvobodilnim bojem. Traditiones 15: 181–188.

Strajnar, Julijan. 1987a. Godci in godčevstvo na Slovenskem. Slovenski koledar '88. Ljubljana: Slovenska izseljenska matica, 48–55.

Strajnar, Julijan. 1987b. »Na tretko, na četrtko«. Kmečki glas 44 (10), 11. 3.: 17.

Strajnar, Julijan. 1987c. Rezijanska citira. Traditiones 16: 255–271.

Strajnar, Julijan. 1987d. [Soav.] Ramovš, Mirko: Etnomuzikološka podoba hribovske vasi Paka. V: Duša Krnel - Umek in Zmago Šmitek (ur.), Kruh in politika: Poglavja iz etnologije Vitanja. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete in Partizanska knjiga, 559–599.

Strajnar, Julijan. 1988a. Citira: La musica strumentale in Val di Resia/Citira: Inštrumentalna glasba v Reziji. Videm: Edizioni Pizzicato; Trst: Založništvo tržaškega tiska.

Strajnar, Julijan. 1988b. Vloga ljudske glasbe pri ohranjanju narodnostne samobitnosti. V: Ingrid Slavec in Tatjana Dolžan (ur.), Zgodovinske vzporednice slovenske in hrvaške etnologije [5], Dolenjske Toplice, 3.–5. 11. 1987. Ljubljana: Slovensko etnološko društvo (Knjižnica Glasnika Slovenskega etnološkega društva; 18), 83–90.

Strajnar, Julijan. 1989a. K napevom. V: Marko Terseglav in Julijan Strajnar (ur.), Porabska pesmarica. Budimpešta: Tankönyvkiadó, 9–10.

Strajnar, Julijan. 1989b. Predgovor [k tematski številki Lepa Ane govorila … Prvi zvočni posnetki v Beli krajini]. Folklorist 10 (1–2): 3.

Strajnar, Julijan. 1990a. Slovenska ljudska glasba. Traditiones 19: 99–106.

Strajnar, Julijan. 1990b. Umetna in ljudska glasba – poskus opredelitve osnovnih pojmov. V: Primož Kuret in Julijan Strajnar (ur.), Ljudska in umetna glasba v 20. stoletju v Evropi: Strokovno posvetovanje/Volks- und Kunstmusik im 20. Jahrhundert in Europa. Symposion. Slovenski glasbeni dnevi 1989, Ljubljana 4.–6. 4. 1989. Ljubljana: Festival, 23–27.

Strajnar, Julijan. 1990c. Zur Tanzmusik im slowenischen Raum. V: Walter Deutsch (ur.), Dörfliche Tanzmusik im Westpannonischen Raum: Vorträge des 17. Seminars für Volksmusikforschung, Eisenstadt 1988. Vienna: Schendl (Schriften zur Volksmusik; 15), 231–235.

Strajnar, Julijan. 1991. Odsev pritrkavanja v Gallusovih delih?. V: Primož Kuret (ur.), Gallus in mi: Strokovno posvetovanje/Gallus und wir: Symposion/Slovenski glasbeni dnevi/Slowenische Musiktage 1991. Ljubljana, Nova Gorica, od 1. do 5. aprila 1991. Ljubljana: Festival, 96–103.

Strajnar, Julijan. 1992. Rožmarin: Canti popolari sloveni/Slovenske ljudske pesmi/Slovene folk songs. Udine: Pizzicato.

Strajnar, Julijan. 1994. Provokacija v glasbi – osebne izkušnje. V: Primož Kuret (ur.), Provokacija v glasbi: Strokovno posvetovanje [in] problemski razgovor/Provokation in der Musik: Symposion [und] Paneldiskussion, Slovenski glasbeni dnevi/Slowenische Musiktage 1993, Ljubljana, Rogaška Slatina, Dvorec Zemono, 19.–23. 4. 1993. Ljubljana: Festival, 203–205.

Strajnar, Julijan. 1995a. Pritrkavanje – tónkanje: Slovenska ljudska glasbena umetnost. Trinkov koledar za leto 1995: 53–58.

Strajnar, Julijan. 1995b. Slovenske ljudske pesmi. V: Manca Perko (ur.), Zbornik 14. poletne šole slovenskega jezika. Ljubljana: Samozal., 13–21.

Strajnar, Julijan. 1996. Geige und Geigenmusik in der slowenischen Volkstradition. V: Engelbert Logar (ur.), Regionale Volkskulturen im überregionalen Vergleich: Slowenien–Österreich: Symposion in Graz, 7.–8. November 1996. Graz: Institut für Musikethnologie, [45]–50.

Strajnar, Julijan. [1997]a. Rezija je lepa gorska dolina … V: Drago Kunej (ur.), Rezija: Canti e musiche della Val Resia/Pesmi in glasba Rezijanske doline/Folk Songs and instrumental music in Resia Valley. Udine: NOTA, [4–6]. CD.

Strajnar, Julijan. 1997b. Uroš Krek, slovenski skladatelj – etnomuzikolog. Bilten: Posebna številka. Ljubljana: Slovensko muzikološko društvo, 35–42.

Strajnar, Julijan. 1999. Koroška. V: Drago Kunej (ur.), Koroška: Zvočni primeri izvirne ljudske glasbe. Ljubljana: ZRC SAZU in Helidon. CD.

Strajnar, Julijan. 2000. Gesangsstile in Slowenien. V: Gerlinde Haid, Josef Sulz in Thomas Nuβbaumer (ur.), Der autentische Volksgesang in den Alpen. Anif [bei] Salzburg: Ursula Müller-Speiser, 81–99.

Strajnar, Julijan. 2002a. [Brez naslova] [Odnos Slovencev do izseljencev, nekoč in danes. Okrogla miza, Ljubljana, 4. junij 2000]. Dve domovini 16: 134–135.

Strajnar, Julijan. 2002b. [Brez naslova] [Odnos Slovencev do izseljencev, nekoč in danes. Okrogla miza, Ljubljana, 4. junij 2000]. Dve domovini 16: 135.

Strajnar, Julijan. 2004. Glasbena spremljava plesa na Slovenskem. Trinkov koledar za leto 2004: 193–198.

Šivic, Urša. 2014a. Glasba kot integralni del sodobnih koledniških šeg. Etnolog 24: 43–58. http://www.etno-muzej.si/sl/etnolog/etnolog-24-2014/glasba-kot-integralni-del-sodobnih-koledniskih-seg

Šivic, Urša. 2014b. Srečanja pevcev in godcev – nova navodila. Folklornik 10: 53–55.

Štefanec, Tone. 1991. Zakladnica ljudske kulture: Na obisku v Inštitutu za slovensko narodopisje pri SAZU. Večer 47 (190), 17. 8.: 30.

Vodušek, Valens. 1959/60. Predmet in namen etnomuzikologije. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 2 (2): 10.

Vodušek, Valens. 1979 [1977]. O sodobnih nalogah folkloristike. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 17 (5): 294–296.