Traditiones, 45-2-9, 2016

Submitted by stanka on Tue, 06/12/2016 - 14:18.

DOI: 10.3986/Traditio2016450209

(PDF )

Naslov Slovenski izseljenci in glasbena ustvarjalnost po 1918. Koncepti »tujstva« v slovenski sodobni glasbi

Avtor/Author Leon Stefanija
 
Izvleček
Prispevek oriše obseg pojma emigracije v povezavi s slovensko glasbo po prvi svetovni vojni. Tri dopolnjujoče se zgodbe odgovarjajo na tri temeljna vprašanja o izseljenstvu: kaj obsega, kako je bilo doslej strokovno obravnavano in kaj bi bilo treba še upoštevati. Tako so tri glavna poglavja: 1. kaj se v splošnem razume kot glasba slovenske emigracije, nato je 2., prikazan obseg obravnavanja glasbe slovenske emigracije na primeru edine sistematične študije o skladateljih izseljencih, 3., zadnji del pa prinaša izseljenski izkušnji skladateljev, ki ju je mogoče razumeti kot prikaz pomenskega obsega izseljenstva in glasbe. Prispevek odstira potrebo po temeljitejši analizi (ne samo) slovenskega izseljenstva in glasbe kot vrste kulturne mobilnosti, ki vključuje politične in kulturne, a tudi estetske spremenljivke, tako pomembne v obdobju, ki čedalje pogosteje sooča »tujstvo« z »domačim«.

Abstract
The aim of this paper is to define the range of emigration through three complementary stories about the Slovenian music emigration after the Great War. After the introduction of the Slovenian emigration and its music as it is usually understood, the research of one part of the Slovenian emigration – the composers – is surveyed through an analysis of the only systematic survey of the Slovenian composers-émigrés. Finally, the personal experience of two composers living abroad is addressed: the experience of Uroš Rojko (born in 1954) and Vinko Globokar (born in 1934). The contribution points to a broader scope of music by the emigrants as cultural mobility: as a mobility that includes not only political and cultural but also aesthetic level that needs to be included for describing adequately the juxtapositions between the “ foreignness” and the “native” pervading our time.Ključne besede:
slovenski izseljenci, koncepti emigracije v umetnosti, glasbena ustvarjalnost izseljencev, Uroš Rojko, Vinko Globokar

Keywords: Slovenian emigration, concepts of emigration in art, music creativity and emigration, Uroš Rojko, Vinko Globokar

Viri/References

20 Jahre. B. n. l. 20 Jahre „Erklarung zum Weltethos“. V: Stiftung Weltethos. http://www.weltethos.org/was_ist_weltethos/, 1. 5. 2016.

Awards. B. n. l. Awards. Lifetime Achievement Award Recipients. Hoyer Matt. V: National Cleveland-style Polka Hall of Fame and Museum. http://www.clevelandstyle.com/awards_lifetime_Hoyer_Matt.html, 8. 1. 2016.

Bibič, Bratko. 2014. Harmonika za butalce: Ulomki iz življenja nekega glasbila. Ljubljana: Beletrina (Knjižna zbirka Koda).

Burke, Peter J. 1997. Varieties of Cultural History. Ithaca, NY: Cornell University Press.

Cook, Nicholas (idr.). 2004. The Cambridge History of Twentieth-Century Music. Cambdridge: Cambridge University Press.

Čater, Tadej. 2015. Slovencem sveti predmeti: Od kranjske klobase, vaške situle do copat in gibanice. Pogovor z Jernejem Mlekužem. RTV SLO. MMC. Prvi interaktivni medijski portal. https://www.rtvslo.si/kultura/knjige/slovencem-sveti-predmeti-od-kranjske-klobase-vaske-situle-do-copat-in-gibanice/362304, 8. 1. 2016.

Danuser, Hermann. 1997. Neue Musik. V: Ludwig Finscher (ur.), Die Musik in Geschichte und Gegenwart: Allgemeine Enzyklopädie der Musik: Sachteil, Band 7: Mut-Que. Kassel: Barenreiter, 75–122.

Dolar, Mladen. 2006. Function beyond function?: Reflections on the functionality of the autonomous. De musica disserenda 2 (2): 11–19. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-RCGSRMDE

Globokar, Vinko. 1996. Mi, ta vsesplošna propustnica demagogov. Delo: Sobotna priloga, 13. 4.: 42.

Globokar, Vinko. 1998. Laboratorium: Texte zur Musik 1967–1997. Saarbrucken: PFAU.

Greatest. B. n. l. Greatest All-Time Hit Songs - Cleveland-Style Polka and Waltz Hits. V: National Clevelandstyle Polka Hall of Fame and Museum. http://www.clevelandstyle.com/greatest~all~time~cleveland~style~polka~waltz.html, 1. 6. 2016.

Greenblatt, Stephen. 2010. Cultural Mobility: A Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press.

Kitak, Matjaž. 2011. Pomen narodno-zabavne glasbe v programih javne televizije. (Diplomsko delo.) Maribor: Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

Klemenčič, Ivan. 2008. Srednja Evropa – naša glasbena domovina: Pozdravni nagovor. V: Klemenčič, Ivan. Slovenska glasba v evropskem okviru: Izbrani spisi. Celje: Celjska Mohorjeva družba, 417–421.

Kovačič, Mojca. 2015. V deželi harmonike – nacionalizacija harmonike v slovenskem kontekstu. V: Jernej Mlekuž (ur.), Venček domačih: Predmeti, Slovencem sveti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 87–116.

Kunej, Drago in Rebeka Kunej. 2016. Glasba z obeh strani: Gramofonske plošče Matije Arka in Hoyer tria. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU; Ribnica: Rokodelski center.

Kuret, Primož. 2005. Prispevek primorskih Slovencev slovenski glasbi v času med obema vojnama/Gli Sloveni del litorale e il loro contributo alla musica slovena tra le due guerre. V: Tatjana Rojc (ur.), Trst: Umetnost in glasba ob meji v dvajsetih in tridesetih letih XX. stoletja/Trieste: Arte e musica di frontiera negli anni venti e trenta del XX secolo. Trst: Glasbena Matica; Ljubljana: ZRC SAZU, 239–250, 251–265.

Lebič, Lojze. 2010. Naša glasbena samopodoba: Lojze Lebič na konferenci slovenskih glasbenikov v Slovenj Gradcu.  ružina, 21. 11. http://www.druzina.si/ICD/spletnastran.nsf/clanek/59-47-VeraInKultura-1, 21. 3. 2016.

Merljak, Matjaž. 2010. Pomen in vloga glasbenega ustvarjanja med Slovenci po svetu. Radio Ognjišče, 1.11. http://radio.ognjisce.si/sl/111/ssd/2678/, 21. 3. 2016.

Mihelač, Lorena. 2011. Nacionalna identiteta in glasba pri šoloobveznih mladostnikih. (Doktorska disertacija.) Nova Gorica: Univerza v Novi Gorici. http://www.ung.si/~library/doktorati/interkulturni/15Mihelac.pdf, 1. 5. 2016.

Mlekuž, Jernej (ur.). 2015. Venček domačih: Predmeti, Slovencem sveti. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.

Moja Slovenija. B. n. l. Moja Slovenija: Slovenske zgodbe iz sveta in domovine. http://www.slovenci.si/slovenske-ustanove-drustva/, 1. 6. 2016.

Naisbitt, John. 1994. Global paradox: The Bigger the World Economy, the more Powerful its Smaller Players. London: N. Brealey.

National Cleveland-Style. B. n. l. National Cleveland-style Polka Hall of Fame. http://www.clevelandstyle.com, 1. 5. 2016.

Podlesnik Tomašikova, Lidija. 2013. Življenje in delo Jožeta Osane (1919–1996)/Life and work of Jože Osana (1919–1996). (Diplomsko delo.) Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo.

SAZAS, 2016. Glasbeni avtorji. Že več kot 5.800 domačih avtorjev in imetnikov glasbenih pravic!. http://

www.sazas.org/glasbeni-avtorji.aspx, 1. 6. 2016.

Stefanija, Leon. 2007. Le tolerantisme musical – komentarji k študiji Antoinea Bemetzriederja o nacionalnih glasbenih kulturah v 18. stoletju: Pripombe k spoznavoslovju glasbe. Muzikološki zbornik 43 (2): 179–215. http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-DBKAM39U

Stefanija, Leon. 2016. Akademik Uroš Rojko: Skladatelj o svojem delu in odzivi nanj. Ljubljana: Znanstvena založba (Glasba na Slovenskem po 1918). https://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/akademik_uros_rojko, 1. 5. 2016.

Strajnar, Julijan. 1982. Izseljenstvo – osebne izkušnje in opažanja. Glasnik Slovenskega etnološkega društva 22 (3): 84, 89–92.

Škulj, Edo. 1997. Glasbeno ustvarjanje Slovencev po svetu. Meddobje/Entresiglo 31 (3/4): 198–214.

Urauffuhrung. 2015. Urauffuhrung von Vinko Globokars Exil 3. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=sDoG_QVdyoU&feature=youtu.be&t=1m26s, 1. 5. 2016.

Vovk, Joži. 2004. Antropologija glasbe: Slovenska glasbena kultura in njen vpliv na ohranjanje etnične identitete med Slovenci v Argentini. (Diplomsko delo). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede.

Zagoričnik, Nina. 1999. Proti etru: Uroš Rojko. Arhiv Radio Slovenija, 25. 11.